Nieuwe ambities voor het Burgemeestersconvenant

Europese burgemeesters werken samen aan een eerlijker, klimaatneutraal Europa

UPDATE (2021)


De hernieuwde ambities van het "Convenant van burgemeesters - Europa" zijn officieel gelanceerd tijdens een online-evenement op hoog niveau op 21 april.

Het jaar 2021 is een belangrijke mijlpaal voor het Burgemeestersconvenant Europa, nu de ondertekenende steden hun klimaatambities versterken om een gemeenschappelijke visie te verwezenlijken:

"Tegen 2050 zullen we allemaal leven in koolstofvrije en veerkrachtige steden, met toegang tot betaalbare, veilige en duurzame energie."

Op 21 april hebben de burgemeesters en lokale leiders van de Politieke Raad van het pact deze nieuwe visie tijdens een online ceremonie bekrachtigd en alle Europese lokale overheden uitgenodigd zich bij de beweging aan te sluiten.

Naast de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, verbinden de ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant zich er ook toe maatregelen te nemen om zich aan de klimaatverandering aan te passen en de energiearmoede terug te dringen via een rechtvaardige overgang. Ten slotte verbinden zij zich ertoe hun burgers, ondernemingen en lokale actoren bij deze overgang te betrekken en aldus bij te dragen tot het Europees Klimaatpact. Het Europees Klimaatpact is een EU-breed initiatief dat iedereen uitnodigt deel te nemen aan klimaatactie en te bouwen aan een groener Europa.

Lees hier meer.


Oorspronkelijke tekst (2016)


Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 door de Europese Commissie in het leven geroepen om de Europese gemeenten aan te moedigen op vrijwillige basis verder te gaan dan de EU-doelstellingen “3x20”: 20 % energiebesparing, 20 % minder CO2-uitstoot en 20 % productie van hernieuwbare energie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de tekst ondertekend en ook de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

In oktober 2014 had de Europese Commissie het aanvullende initiatief Mayors Adapt gelanceerd, voor het luik 'aanpassing aan de klimaatverandering'. Toen publiceerde de VSGB een artikel over het belang van deze overeenkomsten bij het opzetten van Europese projecten

In oktober 2015 lanceerde de Europese Commissie een nieuw burgemeestersconvenant voor 2030. De voornaamste veranderingen:

  • Het nieuwe burgemeestersconvenant sluit aan bij de nieuwe Europese doelstelling met het oog op de beperking van de uitstoot met minstens 40 % tegen 2030.
  • Het omvat ook het initiatief Mayors Adapt en vereist dus van de ondertekenaars zowel een beperking van hun uitstoot van broeikasgassen als een verhoging van hun resiliëntie ten aanzien van de klimaatveranderingen.
  • De ondertekenaars verbinden er zich ook toe binnen de 2 jaar een actieplan voor duurzame energie en klimaat in te dienen (PAEDC, SECAP in het Engels). Dat actieplan impliceert een inventaris van de uitstoot bij de ondertekening, een studie van de risico’s ten aanzien van de klimaatverandering en een lijst van de acties die ondernomen zullen worden.
  • De ondertekenaars verbinden zich er ook toe de uitvoering van hun actieplan te volgen via regelmatigere reporting. De evaluatie van de implementatie op het niveau van het convenant zal versterkt worden.

Zoals we in ons vorige artikel stelden: Deelnemen aan deze convenanten ondersteunt en verhoogt de zichtbaarheid van de uitvoering van strategieën voor lokale duurzame ontwikkeling. Hoewel de toetreding tot het convenant niet automatisch toegang geeft tot Europese financiering, kan het wel meer geloofwaardigheid geven aan een kandidatuursdossier voor een EU-subsidie. Het Europees netwerk en de knowhow die de gemeente ontwikkelt door deelname aan de convenanten, kunnen ook het opstellen van het dossier vergemakkelijken.

Zie ook


Voor Europese financiering beschikbaar terzake: raadpleeg onze gegevensbank subsidies.

« Terug
Publicatiedatum
21-04-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links