De ordonnantie van 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging werd gewijzigd. Nabestaanden of begunstigden kunnen voortaan een urne na 5 jaar op de begraafplaats mee naar huis nemen.

Voor het bewaren van de urnen op een begraafplaats, door begraving of in het columbarium, wordt voorzien in een termijn van vijf jaar, na afloop waarvan de nabestaanden of rechthebbenden de mogelijkheid hebben om de ambtenaar van de burgerlijke stand of de speciaal hiervoor gemachtigde beambten te verzoeken een urne terug te krijgen, teneinde de assen op een andere plaats dan de begraafplaats te bewaren. 

De kosten in verband met deze teruggave komen ten laste van de persoon die het verzoek indient.

De persoon die de assen in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen voorzien in § 2, 3°. 

« § 2. Tenzij de overledene zijn voorkeur voor een andere bestemming uitgesproken heeft in een akte die voldoet aan de voorwaarden inzake bekwaamheid en gesteld is in de vorm van akten van uiterste wilsbeschikking, kunnen de assen van gecremeerde lijken op vraag van de persoon bevoegd om te zorgen voor de begrafenis:
(…)


  3° in een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een einde komt aan de bewaring van de assen op een andere plaats dan de begraafplaats, worden de assen door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel te worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee, ofwel bewaard of begraven in een urne gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal op een andere plaats dan een begraafplaats, aangeduid door de gemeenteraad.
  De persoon die de assen in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen ».

 

Meer info

29.11.2018 Ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (inforum nb 325284)