Eind november 2022 werd Brulocalis door de Franstalige minister van Cultuur Bénédicte LINARD benaderd naar aanleiding van een denkoefening over de hervorming van het decreet van de Franse gemeenschap (de Fédération Wallonie-Bruxelles) van 23 november 2013 betreffende de culturele centra. In eerste instantie was het de bedoeling om de bevindingen en voorstellen van de lokale besturen in te zamelen naar aanleiding van de eerste toepassing van dit decreet, maar ook om de struikelblokken waarop de lokale besturen in de praktijk stuiten, weg te werken.

Brulocalis heeft op 11 januari overleg gehad met de gemeentebesturen en hun opmerkingen en vragen ingewonnen. De opmerkingen werden eind januari 2023 doorgegeven aan het kabinet.

Het kabinet heeft vervolgens in mei 2023 een overleg belegd om het advies in te winnen van de publieke partners die betrokken zijn bij het beheer en de subsidiëring van de culturele centra over de toepassing van het decreet van 23 november 2013 dat deze cultuurcentra regelt. Het voorstel was om de voorgestelde wijzigingen te bespreken en, indien nodig, het decreet bij te sturen. De minister wil de wijzigingen laten ingaan in het eerste kwartaal van 2024.

Gezien de moeilijkheden van het decreet van 23 november 2013 voor de gemeenten rond de financiering van de culturele centra, de vertegenwoordiging van de gemeente in de beheersorganen, de duur van de programmaovereenkomst, de behoefte aan administratieve vereenvoudiging en opleiding, heeft Brulocalis het initiatief genomen om een advies uit te brengen over het decreet.

Dit advies werd overgemaakt aan Bénédicte Linard, minister van Cultuur in de Franse gemeenschapsregering (de Fédération Wallonie-Bruxelles) om haar aandacht te trekken op de punten hierboven.

Ons uitgebreid advies vindt u hieronder.