Het advies werd voorgelegd aan de Brusselse minister-president, de Conferentie van Burgemeesters en de 19 schepencolleges.

Op 17 december 2015 keurde de Brusselse regering in eerste lezing een ontwerp van ordonnantie goed tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van enkele verwante regelgevingen.

Het project beoogt – wat ons verheugt - een vereenvoudiging van het BWRO en een versnelling van de stedenbouwkundige procedures. Het bevat enkele interessante verbeteringen, maar betekent nogmaals – wat wij betreuren - een verruiming van de gewestelijke bevoegdheden ten nadele van de gemeenten en in bepaalde gevallen een verzwaring van de procedures, wat in strijd is met het vooropgestelde doel.

Advies van de VSGB

 

De Vereniging vreest een achteruitgang op democratisch vlak als de colleges van burgemeester en schepenen verplicht worden hun advies te geven over de door het Gewest afgeleverde vergunningen (afgevaardigde ambtenaar) voordat het openbaar onderzoek afgelopen is en de overlegcommissie vergadert.

De Vereniging betreurt de sterke beperking van de gemeentelijke bevoegdheden met betrekking tot de afgifte van de vergunningen en de opstelling van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

Ze herinnert eraan dat de gemeente de overheid is die het dichtst bij de burger staat en het best op de hoogte is van de realiteit op het terrein op het vlak van stedenbouw.

De VSGB is bezorgd om de gevolgen van bepaalde wijzigingen:

  • Stedenbouwkundige misdrijven: de VSGB vindt het een goede zaak dat uitgegaan wordt van de goede trouw van de verwervers, maar vraagt in een voldoende lange verjaringstermijn te voorzien rekening houdend met de ernst van de begane misdrijven;
  • Strikte termijnen voor de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen: die leveren geen enkele verbetering op voor de aanvragers; het aantal stilzwijgende weigeringen zal toenemen en globaal zullen de procedures voor de aanvragers langer worden.

De VSGB is tevreden over enkele verbeteringen:

  • Afwijkingen op het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP): kunnen toegekend worden door de overlegcommissie in geval van unaniem gunstig advies;
  • Stedenbouwkundige inlichtingen: verlichting van de procedure en de informatie die meegedeeld moet worden;
  • Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP): vereenvoudiging van de procedures voor opstelling en afschaffing;
  • Beschermde goederen: de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen levert een niet-dwingend advies af.

De VSGB vraagt een versterking van de middelen van de gemeenten, met name op het vlak van personeel, om de hervorming te kunnen uitvoeren.

Actie van de VSGB

 

  • De Vereniging stelde dit advies op eigen initiatief op, deelde het mee aan de Conferentie van Burgemeesters en zond het vervolgens op 21 januari naar de Brusselse minister-president.
  • De VSGB zal deelnemen aan de door de Conferentie opgerichte werkgroep ad hoc.
  • Tot slot heeft de Vereniging ook het advies van de 19 schepencolleges gevraagd, om het standpunt van de gemeenten nog beter in aanmerking te nemen bij de lobbying in het kader van dit dossier, dat op het moment dat we dit schrijven nog in het stadium van het ontwerp van ordonnantie is.

Info