Artikel 12bis van de NGW bepaalt dat een gemeenteraadslid dat door een handicap niet in staat is om zijn of haar mandaat alleen uit te voeren, bij de uitvoering van dat mandaat kan worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. De lijst van handicaps in dit artikel is uitgebreid. Een verstandelijke handicap staat er nu ook op.

In de huidige context, waarin de inclusie van mensen met een handicap in alle aspecten van het maatschappelijk leven een grote uitdaging vormt voor een democratische samenleving, vond men het noodzakelijk om concrete wetgevende maatregelen te nemen om te zorgen dat deze mensen op gelijke voet worden behandeld en volwaardig kunnen participeren in het politieke leven. Om deze reden is artikel 12bis van de NGW gewijzigd. De lijst van handicaps is uitgebreid. Ook een verstandelijke handicap staat er nu op.

In de parlementaire voorbereiding staat dat deze toevoeging zorgt voor “gelijke erkenning en aangepaste ondersteuning voor alle gemeenteraadsleden met een handicap en bevordert zo een inclusieve en billijke deelname aan de gemeenteraden” (Doc.A-862).

Hieronder volgt wat praktische informatie over de toepassing van artikel 122bis.

1. Op wie van toepassing?

 Een gemeenteraadslid dat zijn mandaat niet zelfstandig kan uitoefenen wegens een handicap, wordt beschouwd als een gemeenteraadslid dat persoonlijke assistentie nodig heeft om zijn mandaat uit te oefenen omdat hij/zij:

  • een zintuiglijke handicap heeft;
  • een verstandelijke beperking heeft;
  • spraakmoeilijkheden heeft;
  • of een motorische handicap heeft die het hanteren van documenten bemoeilijkt.

Als bewijs moet een attest van een arts worden overgelegd waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat het gemeenteraadslid lijdt aan een van de bovengenoemde handicaps, zodat hij/zij zijn/haar mandaat niet alleen kan uitoefenen en daarvoor persoonlijke assistentie nodig heeft.

2. De vertrouwenspersoon

 De vertrouwenspersoon is een stemgerechtigde persoon van een Belgische gemeente en is geen lid van het gemeentepersoneel of OCMW-personeel van de desbetreffende gemeente.

Bij het verlenen van deze bijstand beschikt de vertrouwenspersoon over dezelfde middelen en is hij onderworpen aan dezelfde verplichtingen als het gemeenteraadslid, maar hoeft hij niet de eed af te leggen waarin artikel 80 NGW voorziet. Ze hebben ook recht op een presentiegeld onder dezelfde voorwaarden als het gemeenteraadslid.

Als de vertrouwenspersoon een speciaal gekwalificeerde iemand is die beroepshalve optreedt, betaalt het gemeentebestuur zijn/haar vergoeding, na aftrek van eventuele steun van andere overheidsinstanties voor bijstand aan personen met een handicap.

Zie ook

16.05.2024 Ordonnantie wijz. art. 12bis NGW om de inclusie van personen met een verstandelijke handicap bij de uitoefening van gemeentelijke mandaten te verzekeren, B.S., 30.05.2024 (inforum nb 375451)