Brulocalis reikt haar leden twee modelbesluiten aan voor de invoering van een aanvullend pensioen voor hun contractueel personeel bij het "Ethias Pension Fund OFP", die de gunning van de raamovereenkomst van de aankoopcentrale van de federale pensioendienst heeft binnengehaald.

Zoals wij enkele dagen geleden per e-mail hebben geschreven, werd de overheidsopdracht van de federale pensioendienst (FPD) om een pensioenorganisatie aan te duiden die belast is met het beheer van de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden van de provinciale en lokale besturen, op 29 augustus gegund aan Ethias Pension Fund OFP.

Om de tweede pensioenpijler daadwerkelijk binnen het lokale bestuur in te voeren, moeten de Brusselse lokale bestuursorganen twee besluiten nemen.

Het eerste besluit moet door de gemeenteraad/de raad voor maatschappelijk welzijn genomen worden. Bedoeling is dat er een beslissing genomen wordt om gebruik te kunnen maken van de diensten van Ethias Pension Fund en ter aanname van de documenten rond de invoering van de tweede pensioenpijler. U kunt deze documenten vinden op de website van Ethias Pension Fund OFP: https://www.ethiaspensionfund.be/pensioenplan.html.

Het tweede besluit wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen/de raad voor maatschappelijk welzijn (of het vast bureau in geval van delegatie). Met deze beslissing kan een bestelling geplaatst worden bij Ethias Pension Fund OFP.

Ter herinnering: het toetredingsbesluit bij Ethias Pension Fund OFP moet voor 31 oktober 2022 bezorgd worden.

Ethias Pension Fund OFP communiceert rechtstreeks naar de verschillende besturen via meerdere communicatiekanalen: naast mailings en de speciale internetpagina organiseert Ethias Pension Fund OFP informatiesessies en stelt het webinars en handleidingen ter beschikking. Ook staat een heel team ter beschikking ter ondersteuning van de administraties. 

Vragen over de tweede pensioenpijler kunnen gesteld worden aan Maxime Banse (maxime.banse@brulocalis.brussels).