In maart 2019 schreef Brulocalis aan de regering ter kennisgave van haar advies over het ontwerpbesluit tot uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg.

Onze vereniging heeft ervoor gepleit dat de reglementering de opdrachten van gemeenten met betrekking tot het handhaven van de openbare orde respecteert, met name op het vlak van openbare rust en veilige doorgang op openbare wegen.

Uit het onderzoek van het ontwerp blijkt dat verschillende bepalingen met betrekking tot vrijstellingen van toelating tot een bouwplaats en/of coördinatie, de werfuren alsook het opnieuw in orde maken van het wegdek, al te soepel zijn, en de handhaving van de openbare orde in het gedrang dreigt te komen.

Per definitie zouden de vrijstellingen beperkt moeten blijven tot minder belangrijke werken, die slechts een geringe impact hebben op de leefbaarheid van de wegen. Daarom dienen vrijstellingen van toelating en coördinatie georganiseerd te worden en aan strikte voorwaarden te voldoen.

Wat de werfuren betreft, mag de verbetering van de mobiliteit in geen enkel geval gebeuren ten koste van de rust van de bewoners. Onder de huidige regeling blijven afwijkingen op de regel van 7 uur uitzonderlijk, bijvoorbeeld voor werken aan de traminfrastructuur. Er is geen reden om deze uitzondering te veralgemenen. Uurregelingen van het type 6-22h moeten absoluut de uitzondering blijven en geval per geval bekeken worden door de burgemeester, die wettelijk verantwoordelijk is voor het handhaven van de openbare rust.

Bovendien is er voor de uitvoering van de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten een snelle en efficiënte ontwikkeling van het OSIRIS-platform nodig. Zodoende kan er een administratieve vereenvoudiging komen, niet enkel van de toelatingsmechanismen voor werven en hun coördinatie, maar ook voor de compensatieprocedure voor handelaren wiens activiteiten door deze werven getroffen worden.

Daarnaast moeten de administraties voldoende tijd krijgen om ten volle kennis te nemen van de nieuwe uitvoeringsbepalingen en om daartoe te zijner tijd de nodige opleidingen te organiseren.

Context

 

De ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg streeft naar een betere integratie van bouwplaatsen in de stad, naar eenvoudigere procedures en naar een aanpak die rekening houdt met de realiteit op het terrein. Onze vereniging bracht een eerste schriftelijk advies uit op 5 oktober 2017.

Ter herinnering, de grote assen van de hervorming waren gericht op de volgende aspecten:

 • Toepassingsgebied met betrekking tot de uitvoerbaarheid
 • Centrale rol van Osiris
 • Langetermijnvisie: hypercoördinatie
 • Herziening van de coördinatie- en toelatingsprocedures: Vereenvoudiging en flexibiliteit
 • Toegenomen rol van de Coördinatiecommissie van de bouwplaatsen
 • Realtime informatie
 • Vergoeding van de handelaars

Het ontwerpbesluit vertaalt in technische voorschriften de principes gedefinieerd door de ordonnantie:

 • Het functioneren van de coördinatiecommissie
 • Het informaticasysteem (Osiris)
 • De modaliteiten met betrekking tot de verplichtingen voorafgaand aan de bouwplaatsen (aangiften en vergunningen voor bouwplaatsen, hypercoördinatie, coördinatie, programmering, advies van de commissie, alsmede alle vrijstellingen)
 • En de uitvoering van bouwplaatsen (informatie, beheer van de bouwplaats, uurregelingen, ...)

Zie ook