De dienst Vreemdelingenzaken heeft op 16 november 2022 een brief gestuurd naar de burgemeesters met de procedure voor de verlenging van de tijdelijke bescherming.

De dienst Vreemdelingenzaken zegt dat op 10 oktober 2022 de commissaris voor Binnenlandse Zaken, mevr. Ylva Johansson, gemeld heeft dat de Commissie niet van plan is om de tijdelijke bescherming te beëindigen en zal voorstellen om deze te verlengen met één jaar, tot en met 4 maart 2024.

In toepassing van artikel 57/30, § 1, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd er besloten dat de ontheemden die in het bezit zijn van bovenvermelde verblijfstitel zich vanaf 4 januari 2023 bij de gemeente kunnen aanbieden om de vernieuwing ervan aan te vragen. Deze nieuwe verblijfstitel zal geldig zijn tot en met 4 maart 2024. Indien deze nieuwe verblijfstitel niet voor 4 maart 2023 kan worden afgeleverd, kan er nog steeds een bijlage 15 worden opgemaakt.

Ontheemden die in het bezit zijn van een attest tijdelijke bescherming, afgeleverd na 4 januari 2023, ontvangen eveneens een verblijfstitel geldig tot en met 4 maart 2024

Ontheemden die uit de registers zijn afgevoerd wegens verlies van verblijfsrecht dienen zich (opnieuw) aan te bieden in het Registratiecentrum (Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel).

De bijkomende toelage waarin artikel 5, §2ter, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's voorziet, bepaalt dat de bijkomende toelage (35-25%) tussen 4 maart 2022 en 3 maart 2024 aan het OCMW verschuldigd is, op voorwaarde dat de persoon de tijdelijke bescherming geniet

Documents