De Federatie van Brusselse OCMW's vertegenwoordigt de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn bij de politieke instanties van het land, brengt de ervaringen van de Brusselse OCMW's bijeen en biedt de nodige ondersteuning in de uitvoering van hun activiteiten.

Deze taken krijgen concreet vorm in politieke actie enerzijds en begeleiding en advies aan de OCMW's anderzijds.


Politieke actie

Telkens als de OCMW's en hun actiemiddelen – ook onrechtstreeks – in het gedrang komen, treedt de afdeling Maatschappelijk Welzijn op als spreekbuis voor de OCMW's en verdedigt ze hun standpunt. De afdeling zet zich in opdat er geen nieuwe lasten aan de OCMW's zouden worden opgelegd zonder dat ook de nodige middelen ter beschikking worden gesteld, en opdat de beslissingen die op alle niveaus worden getroffen de bestaansonzekerheid van de minstbedeelden niet zouden verhogen.

De afdeling Maatschappelijk Welzijn maakt een kritische analyse van wetsontwerpen en -voorstellen, decreten of ordonnanties die betrekking hebben op de werking en het actieterrein van de OCMW's. Zo nodig stelt het amendementen voor waardoor deze teksten in gunstiger zin worden aangepast voor de OCMW's of de hulpvragers.

Maar de afdeling Maatschappelijk Welzijn beperkt zich niet tot het reageren op ontwerpen en voorstellen. Regelmatig nemen ze zelf initiatieven en lokken ze gesprekken met de bevoegde ministers uit teneinde de plaatselijke besturen de middelen te waarborgen voor een dynamisch en preventief sociaal beleid.

Al die activiteiten van ondersteuning en verdediging van de Brusselse OCMW's worden geleid door het politiek orgaan van de afdeling: het Brussels Directiecomité.

Voor de federale materies plegen de drie regionale Directiecomités overleg om tot een gezamenlijk standpunt te komen vooraleer daarmee naar buiten te komen.

Het federaal comité van de OCMW's is het overlegorgaan waar de aangesloten Brusselse, Vlaamse en Waalse OCMW's via hun vertegenwoordigers overleg plegen rond andere dan gemeenschaps- of gewestmateries.

De representativiteit van de afdeling Maatschappelijk Welzijn en de samenstelling van het Brussels Directiecomité en het federaal comité van de OCMW's maken het mogelijk de belangen van alle OCMW's aan bod te laten komen. Daarbij gaat de nodige aandacht uit naar de nuanceringen en gevoelige punten naar gelang van de grootte of de ontwikkeling van hun activiteiten.


Bijstand en advies

Naast belangenbehartiger van de Brusselse OCMW's zorgt de Federatie van Brusselse OCMW’s dankzij haar studiedienst ook voor begeleiding, advies, vorming en informatie. 

De studiedienst beantwoordt namelijk telefonisch of schriftelijk de vragen van de OCMW’s rond juridische, administratieve en financiële kwesties of met betrekking tot beheer.  

De Federatie verzamelt geregeld mensen rond de tafel, in de vorm van werkgroepen, studiedagen of vormingen voor mandatarissen, leidinggevend personeel en maatschappelijk werkers. 

De adviseurs bezorgen de OCMW's allerlei documenten, modelbeslissingen of -reglementen. Door middel van omzendbrieven wordt de aandacht van de OCMW's gevestigd op belangrijke wijzigingen van wetgeving of reglementen die op stapel staan of op de toepassing van nieuwe bepalingen. 
 
Naast enkele specifieke publicaties geeft de Federatie regelmatig een nieuwe OCMW-gids uit. Ze levert ook bijdragen voor "CPAS+", een tijdschrift van zustervereniging UVCW.  
 
Tot slot heeft de Federatie in 2006, met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de website www.ocmw-info-cpas.be gecreëerd, waarop heel wat informatie staat over de bijstand en de dienstverlening aan de 19 Brusselse OCMW's. 


De interne commissies  

De Federatie van Brusselse OCMW’s coördineert de werkzaamheden van verscheidene commissies: 

  • de commissie Socioprofessionele Inschakeling, die zich toelegt op alle kwesties die betrekking hebben op het werk van de OCMW's rond SPI 
  • de Juridische Commissie, die zich buigt over alle juridische kwesties aangaande de toepassing van de diverse wetgevingen die de OCMW's aanbelangen 
  • de commissie Derde Leeftijd, die problemen behandelt aangaande de werking van de OCMW-diensten voor bejaarden