Onze opdrachten

De voornaamste taak van de Vereniging bestaat erin de 19 Brusselse gemeenten en OCMW's bij te staan in de uitvoering van hun opdrachten ten dienste van de burgers.

De behartiging van de belangen van de lokale besturen behelst een tweeledig doel:
  • de algemene werkingsvoorwaarden verbeteren: financiën, taakverdeling, personeelsbeleid, bevoegdheden, toezicht, … (institutionele ontwikkeling),
  • welbepaalde bijstand bieden, maar daarbij steeds voor ogen houden dat de capaciteiten van de lokale besturen om zelf problemen aan te pakken op lange termijn versterkt moeten worden (capacity building).

Brulocalis: de waarden


"De waarden creëren een kader dat alle interacties van de medewerkers binnen een onderneming omhult. Waarden en overtuigingen bepalen de manier waarop gebeurtenissen en communicatie geïnterpreteerd worden, waardoor ze de sluitsteen worden van de motivatie en de cultuur van de organisatie."

Betrouwbaarheid: advies en efficiënte dienstverlening met de wil om zich te onderscheiden in ons vakgebied en bevoegdheidsdomeinen, en gedegen en doeltreffend werk te verrichten dat een sterke referentie vormt voor onze leden
Proactiviteit: de wil om elk initiatief dat genomen wordt, aan te moedigen en alle voorstellen die onze dienstverlening naar onze leden toe kan verbeteren, te detecteren en te ontwikkelen
Solidariteit: het streven naar reële samenwerking tussen collega’s, tussen diensten (teams), maar ook met onze externe partners om efficiënte dienstverlening aan onze leden te waarborgen
Respect: een luisterend oor en constructieve dialoog, waarbij eerbied getoond wordt voor ieders opinie en visie
Pluralisme: de wil om aan al onze leden advies te verlenen en ondersteuning te bieden vanuit het oogpunt van objectiviteit, neutraliteit en onafhankelijkheid ten opzichte van institutionele organen of instanties
Democratie: bevordering van de participatie van de partijen die betrokken zijn bij de beslissingname en de rol van de lokale besturen als eerste tussenschakel van de bekommernissen van de burger

 

Laatste bijwerking

30.10.2017
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links