De voornaamste taak van de Vereniging bestaat erin de 19 Brusselse gemeenten en OCMW's bij te staan in de uitvoering van hun opdrachten ten dienste van de burgers.

De behartiging van de belangen van de lokale besturen behelst een tweeledig doel:

  • de algemene werkingsvoorwaarden verbeteren: financiën, taakverdeling, personeelsbeleid, bevoegdheden, toezicht, … (institutionele ontwikkeling),
  • welbepaalde bijstand bieden, maar daarbij steeds voor ogen houden dat de capaciteiten van de lokale besturen om zelf problemen aan te pakken op lange termijn versterkt moeten worden (capacity building).

Brulocalis: de waarden

"De waarden creëren een kader dat alle interacties van de medewerkers binnen een onderneming omhult. Waarden en overtuigingen bepalen de manier waarop gebeurtenissen en communicatie geïnterpreteerd worden, waardoor ze de sluitsteen worden van de motivatie en de cultuur van de organisatie."

  • Betrouwbaarheid: advies en efficiënte dienstverlening met de wil om zich te onderscheiden in ons vakgebied en bevoegdheidsdomeinen, en gedegen en doeltreffend werk te verrichten dat een sterke referentie vormt voor onze leden
  • Proactiviteit: de wil om elk initiatief dat genomen wordt, aan te moedigen en alle voorstellen die onze dienstverlening naar onze leden toe kan verbeteren, te detecteren en te ontwikkelen
  • Solidariteit: het streven naar reële samenwerking tussen collega’s, tussen diensten (teams), maar ook met onze externe partners om efficiënte dienstverlening aan onze leden te waarborgen
  • Respect: een luisterend oor en constructieve dialoog, waarbij eerbied getoond wordt voor ieders opinie en visie
  • Pluralisme: Wij staan de diversiteit van meningen en hun vertegenwoordigers toe in de samenstelling van onze politieke organen, en waken erover dat wij al onze leden adviseren en ondersteunen in een geest van objectiviteit, neutraliteit en onafhankelijkheid.
  • Democratie: bevordering van de participatie van de partijen die betrokken zijn bij de beslissingname en de rol van de lokale besturen als eerste tussenschakel van de bekommernissen van de burger