Onze partners

UVCB

Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten

(VBSG)
www.uvcb-vbsg.be
UVCW

Union des Villes et Communes de Wallonie

(UVCW)
www.uvcw.be
VVSG

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

(VVSG)
www.vvsg.be
 CECP

Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces

(CECP)
www.cecp.be
 OVSG

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

(OVSG)
www.ovsg.be

De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten werd opgericht in 1913 om ten dienste te staan van de lokale besturen van het land. Door de institutionele evolutie van het land is de Vereniging geregionaliseerd op 29 oktober 1993, wat aanleiding gegeven heeft tot de creatie van drie vzw's om de lokale besturen van de drie gewesten (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) te vertegenwoordigen.

Sinds 29 oktober 2004 is er een nieuwe stap in die richting gezet en voortaan vormen de 3 vzw's samen de Vereniging.

De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten blijft echter de plaats waar de internationale vertegenwoordiging van de lokale besturen vorm krijgt en waar overleg over federale materies plaatsvindt.

We stippen aan dat de gemeenschapsmateries in consensus behandeld worden: tussen de Brusselse Vereniging en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) enerzijds, tussen de Brusselse Vereniging en de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) anderzijds.

Voor het onderwijs bestaan er 2 afzonderlijke structuren: het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) en de Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP), die verschillende banden met de Vereniging hebben.Inforum

Inforum

www.inforum.be


De juridische en administratieve gegevensbank Inforum verzamelt
  • de wetgeving die van toepassing is op de lokale besturen (wetten, decreten, ordonnanties, besluiten, …)
  • interpretaties (rechtsleer, parlementaire vragen, omzendbrieven, …)
  •  rechtspraak en modellen van reglementen
zowel op regionaal, communautair, federaal als Europees vlak.

Sinds 2000 is Inforum een economisch samenwerkingsverband.

De samenwerking met de Vereniging bestaat in de uitwisseling van documenten en de controle van notities. Zo draagt de Vereniging bij tot de actualisering van de gegevensbank en verschaft Inforum nuttige informatie aan de Vereniging.


Conferentie van Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Conferentie van Burgemeesters werd in 1874 als discussie- en overlegplatform opgericht op initiatief van de burgemeesters van de Brusselse gemeenten. In de loop der jaren waren de vergaderingen onregelmatig, maar thans vinden ze om de twee weken plaats. Het is een feitelijke vereniging, zonder rechtspersoonlijkheid, maar is een van de voornaamste gesprekspartners van het Gewest.

Telkens als dat nodig is onderneemt de Conferentie politieke stappen waarvoor ze het advies van de Vereniging vraagt. Soms schaart ze zich ook achter de politieke actie van de Vereniging, die in ruil de initiatieven van de Conferentie steunt. De idee is bepaalde acties samen te ondernemen en daarbij gebruik te maken van ieders mogelijkheden, met oog voor de eigenheden van iedere instelling.

De modaliteiten voor de uitwisseling van informatie, de samenwerking op intellectueel vlak en het overleg omtrent politieke initiatieven werden op 9 september 1997 vastgelegd.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


www.brussel.irisnet.be


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een van de drie gewesten die samen met de drie gemeenschappen de Belgische Staat vormen. Sinds 1989 beschikt het over zijn eigen instellingen. De voornaamste materies waarvoor het bevoegd is zijn economie en handel, tewerkstelling, energie, leefmilieu, huisvesting, vervoer, openbare werken en stedenbouw.

Als vertegenwoordiger van de 19 Brusselse gemeenten ontvangt de Vereniging van het Gewest een financiële steun voor het tijdschrift en een kader gesubsidieerde contractuele medewerkers. In ruil biedt de Vereniging soms medewerking in het kader van specifieke opdrachten, soms ook in het kader van haar deelname aan werkgroepen, in de technische analyse van bepaalde gewestelijke projecten. Het Gewest vraagt ook geregeld naar het advies van de organen van de Vereniging.Belfius

Belfius Bank


www.belfius.be

De groep Dexia was ontstaan uit de toenadering in 1996 van de twee voornaamste spelers inzake lokale overheidsfinanciering in Europa: Crédit Local de France en het Gemeentekrediet van België, dat opgericht was in 1860 met als voornaamste opdracht de financiering van de investeringen van de gemeenten. Samen met de Banque Internationale van Luxemburg werden beide instellingen in 1999 in de groep Dexia ondergebracht. In 2000 werd het Gemeentekrediet van België echter Dexia Bank België. De financiële crisis van 2008 en de vele verwikkelingen zetten de Belgische regering er in 2011 toe aan Dexia Bank België volledig over te kopen: voortaan werkt het onder de noemer "Belfius Bank".

Belfius Bank steunt de Vereniging financieel, in een algemeen kader van informatie en overleg, en ook samenwerking rond specifieke projecten. De gezamenlijke organisatie van het Forum van de gemeentelijke beleidsvoerders - seminaries rond financiële thema's - is het meest zichtbare deel van die samenwerking.EthiasEthias


www.ethias.be

Ethias is een uniek bedrijfsmodel in het Belgische verzekeringslandschap en dit sinds meer dan 100 jaar.

Het is het unieke model van een verzekeraar die de ambitie heeft om de nr. 1 verzekeraar van de publieke sector, de nr. 1 directe verzekeraar en de nr.1 digitale verzekeraar te zijn. Dankzij het engagement van haar 1.800 medewerkers, het vertrouwen van haar klanten (meer dan 40.000 publieke en private entiteiten en 1.200.000 particulieren) en de steun van haar aandeelhouders is Ethias de 4de grootste Belgische verzekeringsmaatschappij.

De missie van Ethias: de verzekering te vereenvoudigen om u zekerheid, gemoedsrust en ondernemingsvrijheid te bieden, met innovatieve producten en diensten. Als partner van uw dagelijkse leven stellen wij onze expertise en ons dynamisme tot uw dienst.

Laatste bijwerking

30.10.2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links