Onze vertegenwoordigingen

De Vereniging vertegenwoordigt de Brusselse lokale overheden in heel wat instanties op gewestelijk, communautair, federaal of internationaal niveau. Deze vertegenwoordiging wordt verzekerd door gemeentemandatarissen, die meestal deel uitmaken van de raad van bestuur, of door personeelsleden van de studiedienst van de Vereniging, als het technische karakter van de werkzaamheden hun aanwezigheid vereist.

Op gewestelijk niveau

 • Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB)

  Algemene vergadering - Raad van Bestuur
  - Wetenschappelijk College - Commissie Gemeenten – Commissie OCMW
 • Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 

 • Gewestelijk commissie mobiliteit

 • Begeleidingscomité missie mobiliteit 

 • Begeleidingscomité autoloze zondag

  contactgroep politie - werkgroep doorgangsbewijzen - werkgroep communicatie
 • Begeleidingscomité met het oog op de goedkeuring van de gemeentelijke mobiliteitsplannen 

 • Gouverneur administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

  Politieplatform verkeersveiligheid
 • Raad voor het Leefmilieu

 • Mobiel Brussel

  Werken op de openbare weg : werkgroepen Ordonnantie du 05.03.1998 - programma en overeenkomsten IRISCOM - goede gebruiken - Beheerscomité "Villo"  - aanpak gestolen fietsen
 • Adviesraad voor Huisvesting

 • GSSO

  Opvolgingscomité voor de wijkatlas 
 • Alliantie Tewerkstelling-Leefmilieu

  werkgroep "actiefiches",groep "procedure reservatie weg"
 • Actiris

  Territoriaal Werkgelegenhiedspact - plenaire commissie - transversale groep - technische commissie over politiek voor diversiteit - begeleidingscomité
 • Overleglatform voor de sociale economie

 • Studie sociale activatie

 • Koning Boudewijnstichting

  begeleidingscomité
 • Gewestelijk interkabinettenwerkgroep

 • Adviescommissie voor opleiding, tewerkstelling en onderwijs

  Diensten aan bejaarden, gezinshulp, diensten voor maatschappelijke dienstverlening
 • Leefmilieu Brussel

  Lawaaibeheer : begeleidingscomités buurthinder en straatlawaai in steden - Raad van de gebruikers Gas en Electriciteit
 • Forum duurzame ontwikkeling

  Begeleidingscomité
 • Lokale Agenda 21

  Begeleidingscomité 
 • Eco-Iris

  vergadering van de stakeholders
 • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

  Adviesraad gezondheid en bijstand aan personen - Observatorium voor gezondheid en welzijn
 • Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Buitenlandse betrekkingen – Cordirelex - Gewestelijke commissie voor de nieuwe gemeenteboekhouding - gewestelijk technisch comité voor de statistiek (GTCS)
 • Comite C

  technische groep "hervorming van het sociaal handvest", comité voor syndicaal overleg van het comité lokale overheidsdiensten
 • Werk- en informatiegroep overheidopdrachten van 19 gemeenten van het Brussels Gewest (WIG-OO)

  rationalisering van de instrumenten voor strategie en aankopen (ROSA), centralisering van de opdrachten, delegatie
 • Intergemeentelijke werkgroep "subsidies"

  stuurgroep WG 4 "tools"
 • Intergemeentelijke werkgroep "burgerlijke stand-bevolking"

 • Referentiecentrum voor de stadsberoepen en het openbaar ambt

  Raad van Bestuur, Algemene Vergadering

Op gemeenschapsniveau

 • Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces

  Raad van bestuur
   
 • Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

  Raad van bestuur - Overlegcomité 
 • Burger, Bestuur en Beleid

  Redactiecomité
 • Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale

 • Communauté française Wallonie Bruxelles

  Conseil général des Politiques culturelles - Observatoire de la politique culturelle - Commission des Centres culturels
 • Office de la Naissance et de l'Enfance

  Commission d'avis sur les Centres de Vacances - Commission d'agrément Accueil extra-scolaire

Op federaal niveau

 • Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten

  Algemene vergadering - Raad van bestuur - directieraad
    - Federaal comité van de OCMW's
 • RSZ-PPO

  Beheerscomité - Technisch comité "Pensioenen" - "Collectieve sociale dienst"- werkgroep pensioenen
 • Vereniging voor de sociale huisvesting

  Raad van Bestuur
 • FOD Binnenlandse Zaken

  Politiehervorming - Adviesraad van de Burgemeesters - Versterkt bestuur
 • Eerste Minister

  Commissie Pensieoenen van de geïntegreerde politie - Commissie Overheidsopdrachten
 • FOD Financiën

  Hoge Raad voor de Financiën
 • FOD Mobiliteit en Transport

  Federale Commissie Verkeersveiligheid
 • Rijksregister

  Gebruikerscomité
 • NMBS

  Adviescomité van de gebruikers
 • Belgische Wegenvereniging

  Raad van Bestuur
 • Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw:beheer van het transport in steden

 • Contactgroep Belfius- Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten

 • Contactgroep Ethias - Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten

 • Inforum

  Ledenvergadering
 • Instituut der Eliten van de Arbeid

  provincie- en gemeentepersoneel
 • FOD Personeel en Organisatie

  Gemengde nationale commissie - Informatiesamenleving - Hinderpalen voor informatiesamenleving
 • DGOS

  Begeleidingscomité GIS
 • FOD Justitie

  Controledienst van de vennootschappen die de auteursrechten beheren - Paritair comité
 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

  veiligheid van de speelpleinen - Platform Brussel-Hoofdstad
 • FOD Volksgezondheid

  werkgroep "preventiebeleid voor infecties in ROB/RVT - veiligheid van de consument
 • Agentschap voor de Administratieve Vereenvoudiging

  Project Telemarc - werkgroep BestAdress - modernisering en informatiser ing van de burgerlijke stand - werkgroep
 • Nationale commissie voor de rechten van het kind

 • RIZIV

  Permanente commissie - Comité van de dienst voor medische controle
 • Comité ziekteverzekering 

 • Nationale raad van ziekenhuisinstellingen

 • Federale adviesraad voor maatschappelijk welzijn

 • Dienst voor de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting

 • POD Maatschappelijke Integratie

  Overleg gemeenten - Grootstedenbeleid - Overleg OCMW
 • Belgisch platform voor armoedebestrijding

 • ESF transitie

  federaal sociaal fonds - werkgroep beheer art. 60 en Actiris
 • Vzw Sociaal Stookoliefonds

 • Fedasil

  Rondetafel Opvang
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

  Begeleidingscomité
 • Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie

  Maribel
 • Begeleidingscomité van het onderzoek

  actie "voorbereiding van de invoering van RAI in België
 • Federale adviescommissie maaschappelijke bijstand

Op internationaal niveau

 • ICLEI

  Informed Cities, project Primus
 • Raad van Europa - Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten

  Kamer van de Lokale Overheden - statutair forum, commissie follow-up
 • Raad van Europese Gemeenten en Regio's

  Staten-generaal - Directiecomité - Secretarissen-generaal
  Platform “duurzame lokale en territoriale ontwikkeling” en “lokale en regionale besturen als werkgevers en dienstverleners”
  Focusgroep “lokale en regionale besturen als werkgevers en dienstverleners” en “internationale samenwerking en partnership”
  Commissie ”Governance en burgerschap”
  Permanente commissie "gelijkhied tussen vrouwen en mannen in het lokale leven
  Observatorium van het "handvest voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het lokale leven" en ”Impact van de crisis op de lokale en regionale overheden en decentralisering”

 • Comité Permanent pour le Partenariat Euroméditerranéen des pouvoirs locaux et régions (COPPEM) 

 • Cités Unies France (CUF)

  groep Benin, Burkina Faso, Senegal, Marokko
 • United Cities and Local autonomie (UCLG)

  uitvoerend bureau - wereldvergadering - comité decentralisering en lokale autonomie - comité gelijkheid man/vrouw - mediterraans interregionaal comité - Capacity Institution Building (CIB)

Laatste bijwerking

29.07.2013
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links