Conform de principes van goed bestuur streeft Brulocalis voortdurend naar een transparante bedrijfsvoering.

Controle van de financiële middelen en regels voor de bezoldiging van de bestuurders van Brulocalis

Brulocalis ontvangt van haar leden ledenbijdragen. Voor bepaalde specifieke opdrachten, zoals ontwikkelingssamenwerking, de bevordering van duurzame ontwikkeling of burgerschap, ontvangt zij subsidies van de federale staat of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De subsidiërende instanties ontvangen jaarlijks een verslag over de uitvoering van deze opdrachten. Brulocalis wordt gecontroleerd door een bedrijfsrevisor, die zijn verslag voorlegt aan de Algemene Vergadering van Brulocalis. Brulocalis realiseert zich dat zij onderworpen is aan de ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen en verbindt zich ertoe de bepalingen hieromtrent na te leven. In dit verband verbindt Brulocalis zich ertoe om op eigen initiatief op haar website het bedrag van de zitpenningen voor alle vergaderingen van haar politieke instanties bekend te maken, alsmede het exacte bedrag van de bezoldigingen en eventuele voordelen in natura die haar bestuurders kunnen ontvangen. Voorts is zij van plan haar bestuurders te herinneren aan hun verplichting om de ontvangen bezoldigingen bekend te maken en te verantwoorden binnen het bezoldigingsmaximum als bedoeld in voornoemde ordonnantie.

Bekendmaking van de belangrijkste besluiten van Brulocalis

Brulocalis staat als organisatie ten dienste van de Brusselse gemeenten en OCMW's en wordt aangestuurd door haar bestuursorganen. Zij leggen daarbij de prioriteiten en belangen vast. Brulocalis is dus geen overheidsinstantie. Niettemin evolueert Brulocalis samen met haar leden, die zich bewust zijn van de noodzaak van een beter bestuur en een goed beheer, in de huidige administratieve omgeving. Daarom verbindt zij zich ertoe spontaan de volgende informatie op haar website te publiceren:

  • begroting en jaarrekeningen;
  • lijst van leden, bestuurders en aanwezigheid op vergaderingen
  • de bedragen van de lidmaatschapsbijdragen die door de lokale besturen worden betaald;
  • de bedragen van de zitpenningen en andere voordelen die haar bestuurders ontvangen;
  • verslag van de bedrijfsrevisor;
  • notulen van de Algemene Vergadering;
  • jaarverslag van haar activiteiten.

De overheidsopdrachten van Brulocalis

In het kader van de opdrachten bedoeld in artikel 2, 17°, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, moet Brulocalis worden beschouwd als een aanbestedende overheid krachtens artikel 2, 1°, d), van diezelfde wet.

Toelichting:

Art. 2, 17°, wet 17/06/2016: Omschrijving van het materiële toepassingsgebied van de wet (“overheidsopdracht”);

Art. 2, 1°, d), wet 17/06/2016: definitie aanbestedende overheid = “d de verenigingen bestaande uit een of meer aanbestedende overheden als bedoeld in 1°, a, b of c”.