Update mei : download de memoranda 2019 van de OCMW's voor de federale en gewestelijke verkiezingen.

In het kader van de europese, federale en deelstaatverkiezingen van 26 mei 2019 leggen de OCMW's hun concrete voorstellen voor aan de nieuwe regeringen.


Een menswaardig bestaan voor iedereen

Alle armoede-indicatoren staan op rood:

  • tussen 15 en 20% van alle inwoners in ons land leeft onder de Europese armoedegrens; 18,5 % van de kinderen woont in een kansarm gezin; 1 op de 5 ouderen loopt een armoederisico;
  • het aantal mensen dat leeft van een leefloon of een equivalent bedrag van het leefloon groeide het afgelopen jaar aan tot meer dan 150.000, wat een stijging is met meer dan 35% in vergelijking met 2004;
  • meer mensen komen voor allerlei vormen van steun bij het OCMW aankloppen;
  • armoede verkleurt en verjongt maar ook ouderen, mensen met gezondheidsproblemen (in het bijzonder met mentale gezondheidsproblemen) en zelfs mensen die werken worden met armoede geconfronteerd.

De OCMW's doen reeds heel wat inspanningen om de stijgende armoede het hoofd te bieden, maar enkel een gezamenlijke aanpak van alle overheden in dit land kan deze uitdaging aangaan. Het recht op een menswaardig bestaan is immers een grondrecht en vergt een engagement van elk beleidsniveau.

Uit het bovenstaande zijn de voorstellen in deze memoranda van dwingende aard, voor de toekomst van de OCMW-instellingen en de begunstigden.

De eisen van de OCMW's aan de gewestelijke en bicommunautaire regeringen


De OCMW’s dringen er sterk op aan dat de toekomstige regeringen hen de middelen ter beschikking stellen om een prominente rol te blijven spelen in de strijd tegen de armoede op het gebied van gezondheid, energie, huisvesting, schuldbemiddeling, bijstand aan personen, werkgelegenheid, enz.. bij voorkeur:

  • Door de herwaardering van het personeel van de OCMW’s, met inbegrip van de verenigingen "hoofdstuk 12" en de missies van de sociale coördinaties, in het bijzonder voor de projecten betreffende gezondheidszorg, en het versterken van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn;
  • Door de inzet op regionale middelen, gedeeld met die van andere overheidsniveaus, en het tijdschema voor de ontwikkeling en invoering van één enkele geharmoniseerde, open en configureerbare openbare IT-oplossing voor de OCMW’s, met een prioriteit voor hun kernactiviteit, de sociale software;
  • Door het ter beschikking stellen van financiële en logistieke middelen aan de OCMW’s ter verhoging van het aanbod van sociale huisvesting, transitwoningen, housing first, en community land trust, met een gelijktijdige versterking van een preventiebeleid;
  • In navolging van de bijna afgeronde studie door de Federatie van de Brusselse OCMW’s, door middel van de politieke ondersteuning van de harmonisatie van de werking van de OCMW’s ter bevordering van een gelijke toegankelijkheid voor iedereen tegen een betaalbare en billijke prijs  tot de gezondheidszorg waaronder alle zorgverleners van zowel de openbare als private ziekenhuizen.

Het werkgelegenheidsbeleid, dat tijdens de legislatuur van 2014-2019 ingrijpend werd hervormd, verdiend bijzondere aandacht. Naargelang de vastgelegde doelstellingen zullen de regionale en bicommunautaire regeringen hiervoor de nodige financiële middelen, een continuïteit in de andere middelen alsook een screening van de effecten van de hervorming moeten voorzien voor de OCMW ‘s

De Federatie van Brusselse OCMW ‘s is in de loop der jaren een volwaardige partner geworden in de uitvoering van het beleid van personenbijstand . Dit partnerschap wordt belichaamd door de aanwezigheid van de Federatie in de regionale- en gemeenschapsoverlegorganen en bestuursorganen zoals Iriscare, Comité C, Actiris, Bruss'Help, New Samusocial, enz.

De Federatie van Brusselse OCMW’s bekrachtigt de doelstelling van zijn vertegenwoordiging ter bevordering van een gezamenlijke beleidsopbouw met de regeringen en de socio-economische partners en tevens ter verankering van de OCMW’s in de mechanismen van bijstandverlening aan de mensen en ter ondersteuning bij de uitvoering van dit beleid.

Deze rol als partner moet, door de regeringen, naar behoren worden gefinancierd om de schakeling van het overleg te waarborgen.

Nog steeds in deze geest van co-constructie legt de Federatie van Brusselse OCMW’s aan de regeringen 2019-2024 de eisen van de OCMW’s opgenomen in haar memoranda 2019 voor.De eisen van de OCMW’s aan de federale regering


Zie ook :


Contacten van de Federatie van Brusselse OCMW's voor de memoranda :