De ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit, of nog de ‘mobiliteitsordonnantie’ moest volgend jaar 10 jaar worden. Dankzij die ordonnantie kwam er een wettelijk kader voor het gewestelijk mobiliteitsplan en dus een betere planning van de mobiliteitsacties.

Bepaalde zaken van de ordonnantie moeten nu herzien en aangevuld worden. Ook om ze in nauwe samenwerking met de gemeenten operationeel te kunnen evalueren en concreet te kunnen uitvoeren.