Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies.  In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

Regering van het BHGTerug naar de bovenkant van de pagina


Garantiefonds voor de evenementensector

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering een ontwerp van besluit in eerste lezing goedgekeurd betreffende de oprichting van een Garantiefonds voor de evenementensector, zodat organisatoren van evenementen gedekt kunnen zijn tegen financieel verlies door annulering, uitstel of capaciteitsbeperking vanwege gezondheidsredenen.

Voor dat Garantiefonds is een budget van 12,5 miljoen euro voorzien. Het Fonds zou begin januari 2022 in werking moeten treden na het advies van Brupartners en de Raad van State en de kennisgeving aan de Europese Commissie.

PB van 26.10.2021 van het Kab. B. Trachte.
26.10.2021
Algemene Beleidsverklaring

4 prioriteiten : huisvesting, klimaat, mobiliteit en economie & werkgelegenheid

Inzake subsidies :
- een budget van 45 miljoen euro voor een nieuw driejarig investeringsplan voor de gemeentelijke
  sportinfrastructuur
- ruim 32 miljoen euro voor de energiepremies
- 64 miljoen euro inzake stadsvernieuwing

Relancemaatregelen : 14 investeringsprojecten en 5 hervormingen voor ongeveer 396 miljoen euro.
 
PB van 21.10.2021 van het Kab. R. Vervoort (integrale tekst).
21.10.2021
Budget 2022

De Brusselse regering heeft een akkoord gesloten over de begroting van het Gewest voor 2022. In de moeilijke begrotingscontext als gevolg van de coronacrisis houdt de regering haar begroting onder controle. Ze blijft ook investeren om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren, ervoor te zorgen dat iedereen er kan wonen en werken. De regering zet zich verder in om de verkeersluwe mobiliteit te bevorderen en de klimaatdoelstellingen na te komen. De regering maakt ook middelen vrij voor gezondheid, het opvangen van de sociale, energie en gezondheidscrisis en de relance. Een begrotingsevenwicht in 2024 wordt nog steeds vooropgesteld.

PB van 13.10.2021 van de kab. : R. VervoortS. Gatz
13.10.2021
Cairgo Bike

In 2020 werd het BHG door het Europese programma Urban Innovative Actions geselecteerd voor zijn Cairgo Bike-project, dat het gebruik van bakfietsen in Brussel wil promoten.

In dat kader lanceert het Gewest een gloednieuwe premie voor Brusselse micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een bakfiets wensen aan te kopen, om deze nieuwe vorm van mobiliteit op lange termijn te verankeren binnen de Brusselse ondernemingen.

Meer info : cf. PB van 07.09.2021 van het Kab. B. Trachte.


Cf. voorwaarden en modaliteiten op de site van BEW.


07.09.2021
28.09.2021
Herstel van de ondernemingen

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, minister van Financiën en Begroting Sven Gatz en staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft de Brusselse regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan twee ontwerpen van besluit in de context van de steun aan ondernemingen in het kader van de COVID-19-crisis :
1. Het eerste besluit betreft herstelsteun voor ondernemingen die nog steeds zwaar getroffen worden in de sectoren van de restaurants, cafés en sommige van hun toeleveranciers, de discotheken, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport.
2. Het tweede betreft steun aan ondernemingen uit de toeristische logiessector.

In totaal is voor die sectoren 61 miljoen euro aan steun vrijgemaakt.

PB van 31.08.2021 van de Kab. R. VervoortS. GatzB. Trachte.

De premies kunnen op de site www.premiecovid.brussels aangevraagd worden :
1. ‘Relancepremie’ : vanaf 25 oktober 2021 - Deadline : 25 november 2021
2. Premie ‘toeristische logiessector’ : vanaf 27 oktober 2021 - Deadline : 15 november 2021

BBHR van 19.10.2021 betreffende herstelsteun aan de nog zwaar getroffen ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer (B.S., 25.10.2021) – Inforum nr 350209.

BBHR van 21.10.2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 27.10.2021) – Inforum nr. 350287.


31.08.2021
25.10.2021
27.10.2021
Brusselse culturele en creatieve industrie

Op voorstel van Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering overeenstemming bereikt over het lanceren van “Crea.brussels”, de allereerste projectoproep gericht op ondernemingen die actief zijn in de culturele en creatieve sector in Brussel.

PB van het kab. B. Trachte - Fiche.
31.08.2021
Steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen

Om de ondernemingen die op langere termijn specifiek te lijden hebben onder de gevolgen van de beperkende gezondheidsmaatregelen beter te ondersteunen, heeft de Brusselse regering beslist om het toepassingsgebied van de ordonnantie van 03.05.2018 uit te breiden : in geval van een ernstige natuurramp, een ernstige verstoring van de economie of een buitengewone gebeurtenis, kan de regering steun verlenen aan ondernemingen die niet alleen gericht is op het herstel van de materiële schade, maar past in het kader van een herstel na de crisis.

Ordonnantie van 15.07.2021 tot wijziging van de ordonnantie van 03.05.2018 betr. de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, in geval van een natuurramp, een ernstige verstoring van de economie of een buitengewone gebeurtenis (B.S., 20.07.2021) – Inforum nr 348029.
20.07.2021
 Nieuwe economische steunmaatregelen

Op voorstel van Rudi Vervoort, minister-president, Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering overeenstemming bereikt over een nieuw economisch steunpakket voor de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector, de discotheken, de horeca en hun belangrijkste toeleveranciers.

Het budget voor deze nieuwe steunmaatregelen voor deze nog altijd zwaar getroffen sectoren wordt geraamd op 66 miljoen euro.

PB van 19.07.2021 van de Kab. R. Vervoort - S. GatzB. Trachte.
19.07.2021
Gewestelijke plan voor de ondersteuning van eenoudergezinnen

De Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen heeft in zijn verslag van april 2021 over de impact van Covid-19 op de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen geconcludeerd dat alle moeilijkheden die eenoudergezinnen in normale tijden ondervinden (deeltijdwerk, beperkt inkomen, huisvestingsproblemen, niet-betaling van onderhoudsgeld, …) tijdens deze crisis zijn verergerd. Daarbij komt nog eens een aanzienlijke afname van het inkomen en een situatie waarbij men opgesloten zit met alle gezinslasten, soms in een woning die niet is aangepast aan de realiteit van een lockdown in gezinsverband.

Om tegemoet te komen aan deze moeilijkheden heeft de Brusselse regering vandaag haar eerste plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. Een transversaal plan, aangestuurd door Nawal Ben Hamou, Alain Maron, Bernard Clerfayt, Barbara Trachte en de sociale gesprekspartners van Brupartners, dat 31 concrete maatregelen voorstelt rond 5 gewestelijke actiepijlers: informeren, opleiden en sensibiliseren; de toegang tot een kwaliteitsvolle woning; tewerkstelling en beroepsopleiding; stadsbeleid en mobiliteit.

PB van 16.07.2021 van de Kab. R. VervoortN. Ben Hamou
16.07.2021
SAVE THE DATE

Brusselse Dag van de Meertaligheid
Zaterdag 25 september 2021

De minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van meertaligheid, organiseert op zaterdag
25 september 2021 de tweede editie van de ‘Dag van de Meertaligheid’.

Thema : Meertaligheid in het onderwijs.

Binnenkort meer informatie omtrent het programma en de inschrijvingen.

PB van 16.07.2021 van het Kab. S. Gatz.

Persuitnodiging (workshops, wedstrijd, brochure, …).


15.07.202120.09.2021
Loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris Barbara Trachte heeft de Brusselse regering vandaag groen licht gegeven om een loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen op te richten. Dat loket moet het gemakkelijker maken om plannen voor overgangsbeheer uit te werken en onbenutte sites tijdelijk te gebruiken voor allerlei activiteiten.

Het loket zal zich zowel tot de overheidssector als tot particuliere eigenaars of projectontwikkelaars richten.

Het loket zal projectoproepen kunnen uitschrijven en gericht optreden om bepaalde tijdelijke overgangsprojecten te stimuleren. De manier waarop dat zal gebeuren, zal later worden bepaald.

PB van 08.07.2021 van het Kab. R. Vervoort.
08.07.2021
Preventie van schoolverzuim

De Brusselse regering lanceert twee projectoproepen waarmee zij de bestrijding van het schoolverzuim in het BHG wil ondersteunen :
1) Het Gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim met het oog op de ontwikkeling van lokale plannen ter preventie van schoolverzuim in de 19 gemeenten van het BHG (cf. fiche)
2) Acties om actief schoolverzuim bij jongeren van 15 tot 21 jaar te bestrijden in het kader van de Strategie Go4Brussels 2020 (cf. fiche)

PB van 02.07.2021 van het Kab. R. Vervoort.
02.07.2021
Verbeteren van de speelplaatsen

In het kader van de gewestelijke beleidsverklaring en de GO4Brussels 2030-strategie heeft de Brusselse regering op initiatief van minister-president Rudi Vervoort, de Dienst Scholen van perspectief.brussels en Leefmilieu Brussel de opdracht gegeven om te werken aan de verbetering van de speelplaatsen in het BHG.

In dat kader hebben deze laatsten een praktische gids ontwikkeld om de speelplaatsen te optimaliseren. Deze gids wil drie doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwezenlijken :
1. Een verbetering van het welzijn van de kinderen en van het pedagogisch en omkaderingsteam
2. De verwezenlijking van de mileudoelstellingen van het Brussels Gewest als de speeltijd kan worden omgevormd tot een bioklimatologische ruimte
3. De verbetering van de interacties tussen de schoolinfrastructuur en de stedelijke ruimten door meer en betere collectieve voorzieningen toegankelijk te maken voor de Brusselse bevolking

Meer info : PB van 29.06.2021 van het Kab. R. Vervoort.

De projectoproep “Vergroening van schoolplaatsen (Operatie Re-creatie) is nog open tot 15.07.2021 (cf. fiche).
29.06.2021
SAVE THE DATE

Digitale Lente
Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 oktober 2021

Meer info : PB van 10.06.2021 van visit.brussels  -  Fiche projectoproep.
11.06.2021
Sport

Om de 19 Brusselse gemeenten te ondersteunen en hen in staat te stellen zich voor te bereiden op de hervatting van de activiteiten, heeft de Brusselse Regering zich ertoe verbonden 1,6 miljoen euro vrij te maken :
- Verdeling van de subsidie : volgens de sleutel van de ADG (cf. fiche)
- Toewijzing van de middelen : sportcheques, handhaving toegangsprijzen en huurkosten voor
  sportaccommodaties, …

PB. Van 10.06.2021 van het Kab. B. Clerfayt.

Meer info in de fiche 'Sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis'.


10.06.2021
20.08.2021
Contactberoepen - Handelszaken

De Brusselse regering maakt 15 miljoen euro extra vrij voor de contactberoepen en handelszaken die door de crisis zijn getroffen.

Het besluit voor deze nieuwe steunmaatregel werd in eerste lezing goedgekeurd.

PB van 04.06.2021 van het Kab. B. Trachte.
04.06.2021
Hotelsector

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Rudi Vervoort, minister-president van het BHG, Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in tweede lezing een besluit goedgekeurd met betrekking tot een nieuwe premie voor de toeristische logiessector.

Die is ongetwijfeld een van de zwaarst getroffen sectoren sinds het begin van de crisis : erg afhankelijk van toerisme, professioneel of ander, loopt het omzetverlies in 2020 op tot 70%.

Daarom heeft de Brusselse regering 8 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de sector.

PB van 19.05.2021 van de Kab. R. VervoortS. GatzB. Trachte.

De premie voor de toeristische logiessector is beschikbaar vanaf 24 juni 2021.

PB van 24.06.2021 van het Kab. B. Trachtewww.premiecovid.brussels.

BBHR van 21.06.2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 24.06.2021) – Inforum nr. 347229.

BBHR van 21.10.2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 27.10.2021) – Inforum nr. 350287.
19.05.2021

24.06.2021


27.10.2021
Taxisector en VVB’s

De Brusselse regering heeft vandaag een ontwerpbesluit goedgekeurd voor de toekenning van een nieuwe steunpremie aan de taxisector en de verhuurders van voertuigen met bestuurder (VVB), die zeer hard getroffen zijn door de gezondheidscrisis.

Meer info in het PB van 12.05.2021 van het Kab. R. Vervoort.

De Brusselse regering heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd :
- een nieuwe steunpremie van 3.000 euro
- de opheffing van de belasting op de exploitatie

Meer info in de PB van 10.06.2021 van de Kab. : R. VervoortS. Gatz.

BBHR van 10.06.2021 betr. steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken (B.S., 15.06.2021) – Inforum nr 346994.


12.05.2021

10.06.2021

15.06.2021
Steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden

De Brusselse regering heeft op donderdag 6 mei 2021, op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte, bij regeringsbesluiten ingestemd met de versterking van drie maatregelen die bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de gezondheidscrisis te hulp moeten komen :
1. De handelshuurlening
2. De gedelegeerde opdracht die aan finance&invest.brussels is toegekend
3. De Oxygen-lening

Meer info in het PB van 06.05.2021 van het Kab. B. Trachte.
06.05.2021
Ondernemingsbemiddeling

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse Regering 830.000 euro toegekend aan het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden en aan bemiddeling om ondernemingen te helpen toegang te krijgen tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en de ondernemingsbemiddeling.

Meer info in het PB van 04.05.2021 van het Kab. B. Trachte.

Meer info (selectiecriteria, procedure, modaliteiten, …) : www.1819.brussels.
04.05.2021
26.05.2021
Duurzame wijkcontracten (DWC)

Naar aanleiding van de start van de twaalfde reeks duurzame wijkcontracten (cf. fiche DWC) selecteerde de Brusselse regering drie nieuwe perimeters:
(1) “Versailles” in Brussel-Stad
(2) “100 jaar later blazen we de Moderne Wijk nieuw leven in!” in Sint-Agatha-Berchem
(3) “Twee cités” in Vorst

Zij zullen via dit gewestelijke instrument voor stedelijke herwaardering steun krijgen om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen en de leefomgeving van de inwoners van de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH) te verbeteren.

Meer info in het PB van 23.04.2021 van het Kab. R. Vervoort.
23.04.2021
Renolution.Brussels

Tussen nu en 2024 wordt meer dan 350 miljoen euro overheidsgeld geïnvesteerd in de Renovatiestrategie via steunmaatregelen voor alle Brusselaars! Die Renovatiestrategie noemen we voortaan: RENOLUTION! Het betreft een echte energierevolutie in de gebouwen, die het Gewest in staat moet stellen zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.

Hiertoe lanceert de Brusselse regering een publiek-private alliantie voor het klimaat, voor de werkgelegenheid en om de energiefactuur van de Brusselaars te verlagen, de RENOLUTION-alliantie. In het kader van die alliantie zullen alle actoren samenwerken om de instrumenten te ontwerpen, te evalueren en te doen evolueren om de RENOLUTION van de gebouwen te ondersteunen en er een ecologische, economische en sociale kans voor Brussel van te maken.

Meer info in het PB van 22.04.2021 van het Kab. R. Vervoort.


Meer info over renolution.brussels : www.leefmilieu.brussels.
22.04.2021


30.04.2021
Schoolverzuim

De Brusselse Regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de lancering van twee projectoproepen die schoolverzuim in het RBC mee moeten helpen bestrijden :
1. Preventie Schoolverzuim : cf. fiche PSV 2021-2024
2. Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen : cf. fiche PBSB 2022-2024

In de huidige context van gezondheidscrisis, met alle gevolgen die deze meebrengt voor het leren op school, zijn deze projectoproepen van essentieel belang om de actoren op het terrein te ondersteunen in hun werk om de jongeren van Brussel te begeleiden

PB van 02.04.2021 van het Kab. R. Vervoort.
02.04.2021
Bijzondere commissie Covid-19

Het eindrapport werd gepubliceerd : www.parlement.brussels.
23.03.2021
Gewestelijk fonds voor Brusselse ondernemingen

Op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op donderdag 18 maart 2021 haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een gewestelijk fonds dat de Brusselse ondernemingen in staat moet stellen hun solvabiliteit te verbeteren.

Aan dat fonds, dat beheerd zal worden door finance&invest.brussels, wordt 40 miljoen euro toegewezen. Het neemt de gedelegeerde opdracht over die al aan de Brusselse investeringsmaatschappij was toevertrouwd. Die opdracht loopt immers ten einde. Van de 39,5 miljoen euro die door de Brusselse regering beschikbaar was gesteld, is 36 miljoen euro al uitgeleend of wordt nog uitgeleend.

PB van 19.03.2021 van het Kab. B. Trachte.
19.03.2021
BHG – FWB – FGC

Uitzonderlijke vergadering van deze 3 entiteiten om een stap vooruit te zetten in een aantal gemeenschappelijke dossiers :
- opvangplaatsen in de kinderopvang voor de periode 2021-2025
- rechten van het kind
- samenwerkingsprotocol voor sport
- strategie STEM-opleidingen
- strategie Go4Brussels 2030

PB van 11.03.2021 van het Kab. R. Vervoort.
11.03.2021
Tetrapremie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 11 maart in eerste lezing ingestemd met het besluit betreffende steun aan ondernemingen in de toeristische logies-, de discotheek-, de restaurant- en cafésector, en de belangrijkste leveranciers ervan, de evenementen-, de cultuur-, de sport- en de toeristische sector, in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Deze steun, die de naam ‘Tetrapremie’ heeft gekregen, is bestemd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen en bedraagt 111 miljoen euro.

PB van 11.03.2021 van het Kab. R. Vervoort.

De Tetrapremie zal beschikbaar zijn op 19 april 2021: cf. voorwaarden, bedragen, modaliteiten, … op de site www.1819.brussels.

6 miljoen euro extra voor cafés, restaurants en hun leveranciers : cf. voorwaarden en aangepaste bedragen in de PB van 15.04.2021 van de kab. B. Trachte en S. Gatz.

Het online aanvraagformulier voor de Tetrapremie is tot en met 19 mei 2021 beschikbaar op de website van BEW.

BBHR van 15.04.2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de disco-theken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID−19 (B.S., 19.04.2021) – Inforum nr 344240.

De voorwaarde dat de begunstigde in 2019 een bepaalde minimumomzet moet hebben verwezenlijkt geldt niet voor de ondernemingen indien zij vanaf een bepaalde datum in de KBO (kruispuntbank van ondernemingen) zijn ingeschreven.

Meer info in het BBHR van 30.04.2021 tot wijziging van het BBHR van 15.04.2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID−19 (B.S., 05.05.2021) – Inforum nr 344557.

De Brusselse regering heeft op woensdag 12 mei, op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in eerste lezing een nieuw besluit aangenomen om de voorwaarden voor toegang tot de Tetrapremie te verruimen voor de sector van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport.

Meer info in het PB van 12.05.2021 van het Kab. B. Trachte.


De Tetrapremie wordt gewijzigd en is veranderd in de Tetra+ premie.

Meer info : www.1819.brussels.

De Brusselse regering heeft op donderdag 27 mei, op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in tweede lezing een besluit aangenomen om de voorwaarden voor toegang tot de Tetrapremie, voortaan Tetra+-premie genoemd, te verruimen voor de sector van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer. Om er toegang toe te krijgen, zullen bedrijven hun aanvraag vanaf 2 juni opnieuw moeten indienen op www.premiecovid.brussels.

Meer info in het PB van 27.05.2021 van het Kab. B. Trachte.


BBHR van 27.05.2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 02.06.2021) – Inforum nr. 345649.

11.03.2021


02.04.2021


15.04.2021


19.04.202105.05.2021
12.05.2021


19.05.202127.05.2021
02.06.2021
Sociale Top 2021

De Brusselse regering en de sociale gesprekspartners (verenigd in Brupartners) zijn vandaag samengekomen voor een belangrijke sociale top, één jaar na het uitbreken van de coronacrisis. Het was een uitgelezen moment om de balans op te maken van de ernstige situatie waarin tal van ondernemers en werknemers verkeren, maar ook en vooral om opnieuw aan te knopen met stabiel en passend overleg, zoals in januari 2020 was overeengekomen, en om nieuwe prioriteiten voor 2021 te bepalen.

PB van 24.02.2021 van de Kabinetten : R. VervoortB. Clerfayt.
24.02.2021
Intrafamiliaal geweld tijdens de gezondheidscrisis

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) publiceert de resultaten van haar tweede analyse van intrafamiliaal geweld in het BHG tijdens de gezondheidscrisis gelinkt aan het coronavirus.

PB van 19.02.2021 van het Kab. R. Vervoort (cf. link Stand van zaken).
19.02.2021
Brussels Health & Safety Label

Het BHG heeft in het kader van de COVID-19-crisis een beschermingsplan uitgewerkt om de heropstart van de activiteiten binnen de sectoren toerisme, musea, attracties en evenementen optimaal te laten verlopen.

Meer info in het PB van 17.02.2021 van het Kab. R. Vervoort.
17.02.2021
Coopcity

Op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ingestemd met het principe van de verduurzaming van het begeleidingscentrum voor sociaal en coöperatief ondernemerschap, Coopcity, via gewestelijke financiering, van 2022 tot 2026.

Deze verduurzaming wordt gerechtvaardigd door het feit dat Coopcity het enige begeleidingscentrum is voor sociaal en democratisch ondernemerschap in het Brusselse gewest en dat de Brusselse regering dit type ondernemerschap wil ontwikkelen om er een economisch groeimodel van te maken in het Brusselse gewest.

Meer info in het PB van 03.02.2021 van het Kab. B. Trachte.
03.02.2021
OXYGEN

Het BHG lanceert de lening OXYGEN ter ondersteuning van de Brusselse ondernemingen getroffen door de COVID-19-crisis.

Meer info op de site 18.19.brussels.
02.02.2021
Economische sectoren

Nieuw pakket steunmaatregelen voor de economische sectoren :
* Budget : 74 miljoen euro
* In aanmerking komende sectoren :
   - restaurants en cafés
   - toeristische logies
   - ondernemingen in de evenementen-, culturele en toeristische sector
   - discotheken
* Premiestelsel “Tetra” : variabele premie (VTE/omzetdaling)
* beheer van de premies : Brussel Economie en Werkgelegenheid

‘Niet-esstentiële handelszaken’

Daarnaast heeft de regering in eerste lezing het besluit aangenomen tot organisatie van de eerste fase van de uitbetaling van een premie van maximaal 5.000 euro voor de zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken die op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020 moesten sluiten.

Meer info in de PB van de Kab. : R. VervoortS. GatzB. Trachte.
21.01.2021
Citydev.brussels : nieuw beheersovereenkomst 2021-2025

De beheersovereenkomst legt het kader van de traditionele opdrachten van citydev.brussels vast, en strekt er eveneens toe diezelfde opdrachten af te stemmen op de sociale en economische uitdagingen voor het gewest.

Het rapport bepaalt de grote actielijnen en omschrijft de prioriteiten van de instelling voor de komende vijf jaar. De beheersovereenkomst hecht veel belang om van Brussel een veerkrachtig gewest te maken.

PB van 14.01.2021 : Kab. R. VervoortKab. B. Trachte.
14.01.2021
Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV)

Resultaat van de intra-Belgische onderhandelingen over de verdeling van de Europese middelen uit de FHV.

PB van 12.01.2021 van het Kab. R. Vervoort.

De Brusselse regering is het eens over de herstelmaatregelen voor de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht’ en lanceert het proces om Brupartners te raadplegen.

PB van 05.02.2021 van het Kab. R. Vervoort.

De Brusselse regering bereikt een akkoord over de keuze van de prioritaire projecten voor het herstel van het BHG.

PB van 25.03.2021 van het Kab. R. Vervoort.
12.01.2021


05.02.2021
25.03.2021
Achtergestelde leningen voor de Brusselse ondernemingen

Bij besluit van de Brusselse regering en op initiatief van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, werd de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, die in eerste instantie betrekking had op ondernemingen uit de horecasector en zijn leveranciers, uitgebreid tot alle Brusselse economische sectoren :
- Lening : 75.000 tot 600.000 euro (verlaagd tarief – max. looptijd van 7 jaar)
- Begunstigden : Brusselse ondernemingen met meer dan 10 VTE’s
- Aanvraag : tot 31.12.2021
- Aanvulling op de ‘Overwinteringslening’ (cf. info 18.12.2020, infra)

PB van 11.01.2021 van het Kab. B. Trachte.

Indienen van aanvragen : www.1819.brussels.

Bijzondere machtenbesluit van de 23.12.2020 nr 2020/050 van 23.12.2020 (B.S, 04.01.2021) – Inforum nr 341754.
11.01.2021


04.01.2021
Noodplan voor huisvesting

De bouw van nieuwe sociale woningen is een prioriteit voor de Brusselse regering en de covid-19-crisis maakt de vraag nog nijpender.

Presentatie van het Plan 2020-2024 : Kab. R. Vervoort  -  Kab. N. Ben Hamou
07.01.2021
BeCircular

Op voorstel van Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de toekenning van subsidies voor 38 projecten die als laureaat zijn geselecteerd van de editie 2020 van de projectoproep BeCircular goedgekeurd.

PB van 21.12.2020 van de kabinetten A. Maron en B. Trachte.
21.12.2020
Nieuwe steunmaatregelen voor Brusselse ondernemingen en zelfstandigen

- een premie van max. 5.000 euro voor zgn. “niet-essentiële” handelszaken en sectoren
- een nieuwe “overwinteringslening” tot 100.000 euro
- uitbreiding van de maatregel inzake handelshuurovereenkomsten

Meer info : PB van 18.12.2020 van het Kabinet B. Trachte.
18.12.2020
Bekrachtiging volmachten

De ordonnantie van 19.03.2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 bepaalt dat de besluiten bedoeld in deze ordonnantie bekrachtigd dienen te worden binnen een termijn van zes maanden na de beëindiging van de periode van de bijzondere machten. Bij gebrek aan bekrachtiging binnen deze termijn, worden ze geacht nooit uitwerking te hebben gehad.

Cf. bekrachtigde besluiten in de Ordonnantie van 04.12.2020 houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 19.03.2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 11.12.2020) – Inforum nr 340809.
11.12.2020
Hotels en ondernemingen

De Brusselse regering heeft beslist de vrijstelling van de citytaks voor de hotels te verlengen tot en met 30 juni 2021. Daarnaast zal ook de invordering van de onroerende voorheffing van 2020 voor ondernemers worden opgeschort tot eind april van volgend jaar.

PB van 10.12.2020 van het Kab. S. Gatz.
10.12.2020
Nieuwe geconventioneerde woningen

De economie slabakt door corona. Toch slaagden de teams van citydev.brussels erin de voorbije maanden vier werven af te sluiten. Zo konden ruim 259 gezinnen verhuizen naar hun eigen woning in het Brussels Gewest.

De opdrachten van de ION citydev.brussels zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

PB van 08.12.2020.
08.12.2020
Huurders van handelspanden

Op voorstel van Barbara Trachte, Staatssecretaris van Economische Transitie, en Sven Gatz, Minister van Financiën en Begroting, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van bijzondere machtenbesluit betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Het ontwerpbesluit wordt nu ter overleg aan de sociale partners voorgelegd. Het is de bedoeling dat de maatregel medio januari in werking treedt.

PB van 07.12.2020 van de kabinetten : B. TrachteS. Gatz.

Bijzondere machtenbesluit nr 2020/047 van 17.12.2020 betreffende het verlenen van een handels-huurlening aan huurders in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis (B.S., 05.01.2020) – Inforum nr 341775.

Inwerkingtreding : 15.01.2021.

Verhoging van het maximumbedrag van de lening toegekend in het kader van het coronavirus Covid-19 aan de huurder van een handelspand gelegen in het BHG.

BBHR van 27.05.2021 tot wijziging van het Bijzondere machtenbesluit nr 2020/047 van 17.12.2020 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis (B.S., 05.01.2020) – Inforum nr 345666.
07.12.2020


05.01.2021

03.06.2021
SmartMove : slimme kilometerheffing

De Brusselse regering heeft vandaag het SmartMove-model goedgekeurd ter overleg, om de dialoog met onze partners te starten, namelijk met de verschillende overheden op federaal en regionaal niveau en de sociaal-economische partners.

SmartMove is een fiscaal beleidsinstrument dat een hefboom wordt voor fundamentele maatschappelijke verandering en heeft als doel het autoverkeer in de hoofdstad te verminderen om zo ons milieu, onze gezondheid, onze economie en het imago van Brussel te beschermen.

PB van de Kabinetten : S. GatzB. Clerfayt.
03.12.2020
Brusafe & Syntra Bizz

Vanaf 2021 kunnen Nederlandstalige Brusselaars een gratis vooropleiding bij Brusafe volgen. Samen met Syntra Bizz zal Brusafe deze unieke vooropleiding gestalte geven. De eerste vooropleiding richt zich tot de politie, nadien volgen de andere beroepen. Deze vorming bereidt geïnteresseerden op de selectieproeven bij de politie voor. Pas als ze voor deze proeven slagen én de politie hen aanwerft, kunnen ze hun opleiding aan de politieschool starten. Hiermee wil het Brusselse Gewest inzetten op de aanwerving van Nederlandstalige Brusselaars in de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen.

Meer info : www.brusafe.brussels
28.11.2020
Volmachten

Om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat te stellen om te reageren op de pandemie veroorzaakt door het coronavirus COVID-19, kan de Regering alle passende maatregelen nemen om, onder bedreiging van ernstig gevaar, elke situatie die een probleem vormt te voorkomen en met spoed aan te pakken binnen het strikte kader van de pandemie en de gevolgen ervan.

De draagwijdte van deze maatregelen wordt gepreciseerd in de ordonnantie van 23.11.2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19 (B.S., 25.11.2020) – Inforum nr 340461.

Bekrachtiging van een reeks bijzonderemachtenbesluiten in de strijd tegen het coronavirus covid-19.

De maatregelen worden gepreciseerd in de ordonnantie van 15.07.2021 houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 23.11.2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 19.07.2021) – Inforum nr 347967.
25.11.2020


19.07.2021
Sector van het bezoldigd personenvervoer

De regering heeft beslist om een nieuwe premie toe te kennen ter ondersteuning van de sector van het bezoldigd personenvervoer, een van de sectoren die het zwaarst getroffen is door de maatregelen die n.a.v. de coronacrisis zijn genomen :
- begunstigden : exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met
  chauffeur
- eenmalige premie : 3.000 euro
- budget : 5 miljoen euro

PB van 19.11.2020 van het Kab. R. Vervoort.

BBHR van 10.12.2020 betr. steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19- virus te beperken (B.S., 17.12.2020) – Inforum nr 340925.

De Brusselse premie vereist niet dat de maatschappelijke zetel van de exploitant op het Brussels grondgebied is gevestigd, maar de licentie/vergunning uitgereikt door het BHG geldt wel als voorwaarde : cf. Vr. nr. 465 van 04.01.2021 (BHP) – Inforum nr 344871).
19.11.202017.12.2020
25.02.2021
Gewestelijk steunplan voor eenoudergezinnen

De Brusselse regering werkt aan een plan om deze gezinnen, die extra hard getroffen worden door de COVID-19-crisis, te ondersteunen. Dit plan zal in het voorjaar 2021 operationeel zijn.

In afwachting werd alvast de site ‘alleenstaandeouder.brussels’ gelanceerd om deze gezinnen te informeren over de bestaande diensten en initiatieven.

News van 06.11.2020 van de Staatssecretaris voor Gelijke kansen, N. Ben Hamou.
06.11.2020
Inrichtingen van toeristische logies

Volgende verplichtingen worden geschorst gedurende de periode van 01.07.2020 tot 31.12.2020 :
- de betaling van de gewestbelasting
- de kennisgeving in geval van opening van een nieuwe inrichting

Ordonnantie van 29.10.2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19 (B.S., 06.11.2020) – Inforum nr 340014

Verlenging van de maatregelen voor de periode van 01.01.2021 t/m 30.06.2021.

Bijzonderemachtenbesluit van de BBHR nr 2020/051 van 07.01.2021 houdende diverse maatregelen met het oog op de tijdelijke opschorting van de belasting op de inrichtingen van toeristische logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19 (B.S., 15.01.2021) – Inforum nr 342067.

Verlenging van de opschorting voor de periode van 01.07.2021 t/m 31.12.2021.

Ordonnantie van 15.07.2021 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19
(B.S., 20.07.2021) – Inforum nr 348027.


06.11.202015.01.2021

20.07.2021
Relanceplan – Stadsvernieuwingscontracten (SVC nr 4)

In het kader van de investeringen binnen het relance- en herontwikkelingsplan, heeft het Gewest beslist om extra middelen te injecteren in het SVC nr 4. Dit beantwoordt tevens aan één van de aanbevelingen uit de diagnose die perspective.brussels verricht heeft i.v.m. de Covid-19-crisis.

Bijgevolg omvat het SVC 4 ‘Koningslaan’ :
- het behoud en de inrichting van het ‘Moeras Wiels’
- de aanleg van een groene ruimte bestemd voor de buurtbewoners
- de verwezenlijking van een project voor middenklasse- (en/of sociale) woningen

PB van 29.10.2020 van het Kabinet R. VervoortFiche SVC
29.10.2020
Relanceplan – schoolmateriaal 2.0

* Bezorgen van computermateriaal aan digitaal kansarme leerlingen
* Budget : 3,2 miljoen euro (waarvan 360.000 in 2020)
* Tot op heden : er werden bijna 1.000 computers verdeeld in de Brusselse middelbare scholen
   sinds het begin van de gezondheidscrisis


PB van 28.10.2020 van de Kab. : R. VervoortB. Clerfayt

In samenwerking met de Dienst Scholen van perspective.brussels.
28.10.2020
09.11.2020
Hotels en aparthotels

De Brusselse regering verleent, in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, steun aan de hotels en aparthotels voor het inkomensverlies en de vaste uitbatingskosten. Meer informatie over het bedrag van de premie, de procedure, … op de site van BEW (cf. BEW : ‘3 nieuwe Covid-premies’, supra).

cf. BBHR van 26.10.2020 betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 26.10.2020) – Inforum nr 339774
26.10.2020
Algemene Beleidsverklaring

Betreffende de herwaardering en de harmonisering van de statuten van de lokale ambtenaren :
- voor het eind van dit jaar : een eenmalige premie van 500 euro voor iedere lokale ambtenaar
  (cf. Omzendbrief van 03.11.2020 van BPB, supra)

- budget in 2021 : 40 miljoen euro
- begin 2021 : meerjarig sectoraal akkoord voor 2021-2024

Meer info :
- PB van 23.10.2020 van het Kabinet R. Vervoort
- pag. 47 van de ABV van 23.10.2020 (pdf)
- Fiche ‘Herwaardering loonschalen
23.10.2020
Akkoord over de initiële begroting voor 2021

* Grote lijnen van het akkoord : cf. PB van het Kab. S. Gatz

* De Brusselse regering heeft besloten om een budget vrij te maken voor een progressieve
   implementatie van de opwaardering van het personeel in de volgende sectoren :
- openbare ziekenhuizen en openbare rusthuizen : 16,5 miljoen euro
- non-profit : 30 miljoen euro

Cf. PB van de Kabinetten : R. VervoortA. Maron
22.10.2020
Hotelsector

Zwaar getroffen door de sanitaire crisis, besloot de Regering de sector te ondersteunen met een uitzonderlijke toelage :
- bedrag : 20.000 tot 200.000 euro
- deadline : 13 november 2020

Meer info over de voorwaarden en modaliteiten : binnenkort op de site van BEW.

PB van de Kabinetten : R. VervoortS. Gatz

Cf. '3 nieuwe Covid-premies', BEW (supra)
22.10.2020


26.10.2020
Brusselse bars en cafés

Uitbreiding van de reeds bestaande steunmaatregelen : premie van 3.000 euro voor alle ondernemingen met etablissementen die verplicht moeten sluiten.

Cf. PB van de Kabinetten : R. VervoortS. Gatz – B. Trachte (09.10.2020 - 12.11.2020)

Het aanvraagformulier voor deze nieuwe covid-19-premie t.a.v. bars, cafés en restaurants is thans beschikbaar op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid en moet uiterlijk op 4 december 2020 ingediend worden.

BBHR van 12.11.2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 17.11.2020) – Inforum nr 340123.


09.10.2020
17.11.202017.11.2020
Gewestelijk Crisiscentrum

De Minister-President van het BHG, Rudi Vervoort, huldigde vandaag het nieuw Gewestelijk Crisiscentrum in, samen met de verschillende partners die betrokken zijn bij dit belangrijk project voor de veiligheid en preventie in het Brussels Gewest. Het centrum kan voortaan gebruikt worden in het kader van de coördinatie en het beheer van evenementen en crisissen in het BHG.

Het hoogtechnologisch Crisiscentrum heeft immers als doel om alle betrokken partners te verenigen in deze missie :
- beheer van geplande evenementen en nood- en crisissituaties
- innovatie, multidisciplinaire samenwerking en informatiedeling
- concretisering van een Gewestelijke veiligheidsvisie

Cf. PB van 29.09.2020 van het Kabinet Vervoort.
29.09.2020
Brussels Donut-project

Het BHG zet in op het Donutmodel om zijn economie om te vormen :
- PB van het Kabinet B. Trachte
Algemene Beleidsverklaring van het BHG 2019-2024 [Pijler 2]
- Kate Raworth (Economiste en auteur van de Donuttheorie)
28.09.2020
Dag van de Meertaligheid
&
Brusselse Raad voor Meertaligheid

De minister voor de Promotie van de Meertaligheid organiseert  de eerste ‘Dag van de Meertaligheid’ en installeert de “Brusselse Raad voor Meertaligheid” in het Brussels Parlement op zaterdag 26 september 2020.

Programma, inschrijvingen, … : PB Kabinet Gatz
Cf. Taalpremies voor ambtenaren met een taalbrevet.

De Minister voor de Promotie van de Meertaligheid lanceert de projectoproep ‘BeTalky’.
PB Kab. S. GatzFiche.

Mapping en analyse van meertalige initiatieven in het BHG : cf. virtuele voorstelling in het Brussels parlement op 8 maart 2021.

Meer info en link naar de virtuele vergadering op de site van minister S. Gatz.


Tien BeTalky-projecten krijgen ondersteuning : PB van 01.04.2021 van het Kab. S. Gatz.
26.09.2020


23.11.2020


05.03.2021
01.04.2021
Relance- en herontwikkelingsplan in het licht van de Covid-19-crisis

* Voorstelling van het plan door de Regering : cf. PB Kab. Vervoort
* Maatregelen aangaande werkzoekenden en gezinnen : cf. PB Kab. Clerfayt (supra)
* Ecologische, economische en solidaire transitie  : cf. PB Kab. Maron en Trachte (pdf)
* Juiste accenten - economisch en sociaal : cf. PB Kab. Gatz
07.07.2020
Proxi-lening

Lening van particulieren aan Brusselse ondernemers terwijl ze tegelijkertijd van de fiscale voordelen genieten via een belastingkrediet gekoppeld aan een waarborg.
PB van 11.06.2020 : Kabinet TrachteKabinet Gatz

BBHR van bijzondere machten nr. 2020/045 van 19.06.2020 betreffende de Proxi-lening [ Coronavirus ] (B.S., 30.07.2020) – Inforum nr 338095

De “Proxi-leningen” zijn vanaf 15 oktober 2020 mogelijk : ze kunnen dan gesloten en geregistreerd worden bij het Brussels Waarborgfonds.
cf. PB : Kabinet Trachte - Kabinet Gatz.

Toekennings- en proceduremodaliteiten in het BBHR van 01.10.2020 tot uitvoering van de Proxi-lening (B.S., 08.10.2020) – Inforum nr 339345. Dit besluit en het Bijzondere machtenbesluit van 19.06.2020 (supra) treden in werking op 15.10.2020.


11.06.202030.07.2020


06.10.202008.10.2020
Winterperiode : verbod tot afsluiting van de elektriciteits- of gasvoorziening

* Verlenging van de winterperiode 2020-2021 t/m 31.05.2021 : cf. BBHR van 11.03.2021
   (B.S., 25.03.2021) – Inforum nr 343705.

* Verlenging van de winterperiode 2019-2020 t/m 30 september 2020 BBHR van 18.06.2020 waarbij
   de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd (B.S., 08.07.2020) – Inforum nr 337668

* De winterperiode voorzien in de verordeningen bestrijkt de periode van 01/10 tot 31/03, wat de
   facto leidt tot een ononderbroken wapenstilstand tot 31/03/2021 : www.socialenergie.be.

* Verlenging van de winterperiode 2019-2020  t/m 30 juni 2020
   - PB van 30.04.2020 van het Kabinet Ben Hamou
   - BBHR van 16.04.2020 waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd (B.S., 22.04.2020) –
     Inforum nr 335528


25.03.2021


08.07.2020


25.06.2020


22.04.2020
Opschorting verval- en beroepstermijnen

Verduidelijking van de besluiten die de opschorting van de termijnen verlengen : cf. BBHR van 15.06.2020 tot wijziging van de BBHR van 16.04.2020 en 14.05.2020 (B.S., 15.06.2020) – Inforum nr 337216 - Actua 02.07.2020

Tweede verlenging voor 1 maand tot 15 juni 2020 (cf. actu, infra).

Verlenging voor 1 maand tot 15 mei 2020 (cf. actu, infra).

Tijdelijke opschorting van de termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het BHG vanaf 16 maart 2020 tot 16 april 2020.
Info : cf. actu [Covid-19] Opschorting van de vervaltermijnen15.06.202014.05.2020

16.04.2020

16.03.2020
Brussel Plaatselijke Besturen Terug naar de bovenkant van de pagina


Sportbeleid

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om een subsidie toe te kennen aan de gemeenten van het BHG voor het ondersteunen van hun sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het fiscale jaar 2021.

Meer info in de fiche 'Sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis'.
20.08.2021
Focus nr 8

Impact van COVID-19 op de gemeentelijke financiën : www.bpb.brussels.

Update van de analyse gepubliceerd in mei 2021 : www.bpb.brussels.


19.05.2021

05.08.2021
Tewerkstelling van personen met een handicap in de Brusselse gemeenten

Op 2 februari 2017 is de verordening betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen aangenomen. Twee jaar na de publicatie van een eerste verslag, in 2019, was een evaluatie van de uitvoering van deze tekst gepland.

Brussels Plaatselijke Besturen heeft daarom de opstelling van een tweede verslag gecoördineerd, met een vergelijking van de cijfers voor de jaren 2018 en 2020, een reeks afgeleide statistieken en een analyse van de door de gemeenten verstrekte kwalitatieve gegevens.

Cf. Rapport 2021 op de site van BPB.
21.04.2021
Afsluiting van de rekeningen 2020

Omzendbrief van 9 februari 2021 betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2020 op de site van BPB.

Omzendbrief van 24 februari 2021 betreffende de afsluiting van de rekeningen van de OCMW’s voor het dienstjaar 2020 op de site van BPB.


09.02.2021


24.02.2021
Opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2020

Akkoord van de Brusselse regering voor een deficit van het eigen dienstjaar indien de gemeente :
- kan aantonen dat dit deficit uitsluitend het gevolg is van de impact van de crisis (met behoud van
  evenwicht op het niveau van het gecumuleerd resultaat aangevuld met de gewone reserves)
- dezelfde analysetabel deelt mat het gewestelijk toezicht

Cf. Aanvullende instructies van 30.10.2020 bij de omzendbrief van 27.07.2020 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2021 – analyse van de impact van de sanitaire crisis (cf. document en analyse tabel op de site van BPB).
05.11.2020
Subsidies COVID-19

Boekhoudkundige aanbevelingen aan de Brusselse OCMW’s ingevolge de verschillende maatregelen die werden genomen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 : cf. synthetische tabel op de site van BPB.
23.09.2020
BGHFGT – Missie 5 : ‘Bevolkingsgroei’

De Regering lanceert een projectoproep om de fondsen van het BGHFGT te benutten (60 miljoen euro – verdeelsleutel ADG) in de sectoren die gerelateerd zijn aan de bevolkingsgroei voor de periode 2020-2022 : huisvesting, kinderopvang, schoolaanbod, aanbod aan culturele of sportaanbod, onthaal van de burgers, …
Het betreft een rechtstreekse investeringssteun dat deel uitmaakt van het strategisch economisch herstelplan van het BHG.

Cf. PB Kabinet Clerfayt dd. 01.07.2020Fiche BGHFGT
01.07.2020
Gelijke kansen en diversiteit : projectoproep 2020 ‘eenoudergezinnen’

De deadline voor het indienen van voostellen werd verlengd tot 15 juli 2020 (cf. fiche).
18.06.2020
Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen werd verlengd tot 15 juli 2020 (cf. fiche).
03.06.2020
Driejarige ontwikkelingsdotatie (2019-2021) : project-oproep REG 19-21

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen werd verlengd tot 15 juli 2020 (cf. fiche).
22.05.2020
Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instel-lingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen

Voor de periode van 17.03.2020 tot 31.08.2020 kan de minimum-duur van 6 maanden ingekort worden voor het schooljaar 2019-20 vanwege de coronavirus Covid-19 epidemie (cf. besluit in de fiche).
05.05.2020
Herwaardering loonschalen (cf. fiche)

De invoeringsdatum voor de bewijsstukken, initieel voorzien voor 31 mei, werd verlengd tot 15 juli. De documenten mogen alleen per e-mail overgemaakt worden (info BPB).
23.04.2020
Verlenging van de indieningsdata tot 2 juni voor :
- de aanvraagdossiers in het kader van volgende oproepen :
  . Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur
  . Gelijke kansen en diversiteit
  . Investeringen van algemeen belang – Bijdrage aan REG (DOD 2019-2021) : Oproep REG 19-21
- de bewijsstukken voor subsidieaanvragen m.b.t. :
  . Statutariseringsbeleid van de agenten bij de plaatselijke besturen
  . Gelijke kansen en diversiteit (supra)
  . Bijstand aan migranten, daklozen, zgn. “Roma” en woonwagenbewoners

Info : site BPB.
20.03.2020
Nieuws m.b.t. het Coronavirus COVID-19

- Maatregelen Covid-19
- FAQ Covid-19
 
Brussel Veiligheid en Preventie (BVP)Terug naar de bovenkant van de pagina


Veiligheid in de publieke ruimte

Door middel van het Europese partnerschap voor veiligheid in de publieke ruimte wil Europa de lokale besturen beter wapenen tegen de vele veiligheidsvraagstukken waarmee ze geconfronteerd worden. Brussel Preventie & Veiligheid coördineert de werkzaamheden in naam van het Brussels Gewest.

Meer info op de site van BPV.
19.01.2021
Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP)

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om het BBPP voor 2020 te verlengen. Dit plan regelt de toekenning van subsidies aan de 19 Brusselse gemeenten voor hun preventie- en veiligheidsprojecten. Dit plan is onderdeel van het Globaal Veiligheids-en Preventieplan (GVPP) en wil :
- het voorkomen van polarisering en het bestrijden van radicalisering
- zichtbare en geruststellende aanwezigheid in de openbare ruimten, met inbegrip van het openbaar
  vervoer
- conflictbemiddeling in openbare ruimten
- preventie en bestrijding van verslavingen

Cf. fiche BBPP 2016-2019 : verlenging 2020

Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om VZW’s te ondersteunen die mogelijk kunnen bijdragen tot de uitwerking van specifieke maatregelen van het plan.

BPV heeft reeds in 2019 een portefeuille van 35 subsidies beheerd die uitgaan van 32 verenigingen. Om hun voortbestaan te waarborgen, werd er een verlengingsprocedure van de laureaatprojecten 2019 doorgevoerd (infra).

Cf. fiche GVPP (2017-2020) : projectoproep 2020

Info : PB van 16.07.2020 van het Kabinet Vervoort
16.07.2020
Betreffende het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP 2017-2020) : de projectoproep voor 2020 is enkel bestemd voor de laureaten in 2018 en 2019 (cf. bericht in de fiche). 14.05.2020
Brussel MobiliteitTerug naar de bovenkant van de pagina


Week van de Mobiliteit 2021

Verlenging van de deadline van de projectoproep tot 7 mei 2021 (cf. fiche).
e-news
22.04.2021
Tijdelijke fietsparkings

Brussel Mobiliteit lanceert een nieuwe oproep voor het testen van tijdelijke en verwijderbare fietsenstallingen (cf. vorige oproep dd. 31.08.2020, infra).

Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 30 april 2021 ingediend worden.
e-news
22.04.2021
Brussel op vakantie

Ook dit jaar zal de zomervakantie voor veel Brusselaars een andere invulling krijgen door de aanhoudende gezondheidscrisis en de coronamaatregelen. Na het overweldigende succes tijdens de zomer van 2020 herlanceert het BHG opnieuw een projectoproep aan Brusselaars om zelf zomeractiviteiten te organiseren in de buurt.

Meer info in deze fiche.
01.04.2021
Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties

Het Gewest heeft een hele reeks mechanismen voor financiële ondersteuning van de gemeenten uitgewerkt, om hen te stimuleren om in de richting van een steeds duurzamere en steeds veiligere mobiliteit te werken.

Die ondersteuning wordt in de vorm van subsidies aangeboden en is opgedeeld in drie pijlers :
- Uitrustingen & infrastructuren
- Sensibilisering voor duurzame mobiliteit
- Investeringen in verkeersveiligheid

Cf. schematisch overzicht van alle « Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties voor 2021 » in de rubriek « Synoptische tabellen » van de webpagina subsidies.
02.12.2020
Sociale fietsleasing

De minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt voorziet, in het kader van de relanceplan (infra), een zekere vorm van sociale fietsleasing (en een fietsinitiatie) opdat mensen in kansarmoede een fiets ter beschikking kunnen krijgen.
Meer details volgen nog.

cf. Tweet 29.10.2020Artikel in BDW

De eerste 20 fietsen werden uitgedeeld : Tweet en artikel BDW.
29.10.2020
14.12.2020
Verkeersveiligheid op weg naar school

De minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt herinnert ons aan de juiste reflexen op de weg : cf. video.

Cf. subsidies en oproepen op onze Webpagina subsidies :
- Brussel Mobiliteit : Naar school zonder auto - SVP - …
- Synoptisch tabel – Mobiliteit (Gemeentelijke acties)
- Fondsen : Veiligheid van kinderen i&r de schoolomgeving - Bikes in Brussels – …
27.10.2020
SAVE THE DATE

Be bright, use a light
: donderdag 22 oktober vanaf 7u
Meer info : Kabinet E. Van den Brandtwww.bike.brussels
16.10.2020
SAVE THE DATE

Schoolvervoerplannen (cf. fiche SVP)

Eerste virtuele Salon van de SVP’s :
13 november 2020 van 9u tot 14u.

Het inschrijvingsformulier en het volledige programma zijn eind oktober beschikbaar.
e-news
07.10.2020
Week van de Mobiliteit 2020

Week van de Mobiliteit : van 16 tot 22 september 2020
Thema : Stad 30
Autoloze Zondag : 20 september 2020 van 9u30 tot 19 uur
Meer info : www.wmob.be

16 - 22
september
2020
Tijdelijke fietsenstallingen

Brussel Mobiliteit wenst, gezien de evolutie van de Brusselse mobiliteit in de huidige context, scholen te helpen om fietsen veilig te parkeren op de schoolterreinen :
- voorstel om mobiele fietsenstallingen tijdelijk uit te lenen
- na enkele weken volgt een feedback, desgevallend gevolgd door een definitieve stalling
- het aanvraagformulier moet uiterlijk op 30 september 2020 ingediend worden
e-news
31.08.2020
Lancering van de projectoproep “Brussel op vakantie” om verenigingen te ondersteunen die activiteiten organiseren voor de Brusselaars die hun zomervakantie in stad zullen doorbrengen (cf. fiche). e-news
juni 2020
Bijkomende deadlines voor de 'Duurzame mobiliteitsprojecten': 21 augustus 2020 en 7 september 2020 (cf. agenda oproepen). 19.05.2020
Bijkomende deadline voor de 'Duurzame mobiliteitsprojecten' : 29 juni 2020. 26.03.2020
Verlenging deadline tot 29 mei voor volgende oproepen :
- Week van de Mobiliteit
- Naar school zonder auto
25.03.2020
Leefmilieu BrusselTerug naar de bovenkant van de pagina


Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE)

Aangezien de maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus gevolgen hebben gehad op de werking van de organisaties (lock-down-periode – telewerk), heeft de minister bevoegd voor Energie, A. Maron, beslist om de termijn voor de eerste fase van het PLAN te verlengen tot 31 maart 2023.

Omzendbrief van 18.10.2021 over de toepassing van art. 2.2.23, par. 2, van de Ordonnantie van 02.05.2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en van art. 2, 8° van het BBHR 14.06.2018 betr. het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) (B.S., 12.11.2021) – Inforum nr 350587.
12.11.2021
SAVE THE DATE
Europese Week van de Afvalvermindering

van 20 tot 28 november 2021
Cf. inschrijving, doelstellingen, programma, acties, … : www.leefmilieu.brussels.
01.09.2021
SAVE THE DATE
Good Food-label

De Brusselse horeca is zwaar getroffen door de gezondheidscrisis. Bovenop de noodzakelijke steunmaatregelen op de verschillende beleidsniveaus, kan het verkrijgen van het Good Food-label een kwaliteitsbewijs opleveren dat een zaak er weer bovenop helpt.

Webinar : dinsdag 17 augustus 2021 om 15 uur (meer info).
10.08.2021
SAVE THE DATE
RENOLAB : een projectoproep voor de renovatie


Leefmilieu Brussel zal in september 2021 de projectoproep « RENOLAB » lanceren die wil bijdragen tot de grootschalige inzet van innovatieve oplossingen voor de duurzame en circulaire renovatie van Brusselse gebouwen.

Deze projectoproep omvat twee afzonderlijke luiken : RENOLAB.ID en RENOLAB.B.

Meer informatie op de site van Leefmilieu Brussel.
06.07.2021
Groenere speelplaatsen

Op voorstel van Minister-President Rudi VERVOORT en van de minister van Leefmilieu en Klimaattransitie, Alain MARON, heeft de Brusselse Regering ingestemd met een budget van meer dan 5 miljoen euro om de speelplaatsen van de Brusselse scholen te vergroenen.

De scholen worden uitgenodigd om te reageren op een projectoproep om financiële steun te ontvangen en begeleid te worden bij hun herinrichtingsprojecten. Deze operatie past in het kader van de kruisbestuiving tussen het klimaatbeleid et het Gewestelijk natuurplan.

Leefmilieu Brussel coördineert de uitvoering, in samenwerking met de Dienst Scholen van perspective.brussels.

Meer info in het PB van 30.04.2021 van het Kab. A. Maron (cf. fiche).
30.04.2021
Klimaattransitie

Op 21 april heeft minister van Klimaattransitie en Energie Alain Maron in het Brussels Parlement een ontwerpordonnantie betreffende de organisatie van de thermische energienetten voorgesteld. Dit eerste wettelijke kader inzake thermische energie, dat doelbewust flexibel is om het ontstaan van vernieuwende projecten te garanderen, legt de rol en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen vast met het oog op de ontwikkeling van hernieuwbare warmte en de bescherming van de verbruikers die op deze netten zijn aangesloten. Zo zijn de energieleveranciers bijvoorbeeld verplicht de levering van thermische energie voor huishoudelijk verbruik tijdens de winterperiode te waarborgen.

Meer info in het PB van 22.04.2021 van het Kab. A. Maron.
22.04.2021
Facilitat0r Mobility and Fleet

Leefmilieu Brussel biedt individuele coaching aan voor Brusselse bedrijven en overheden om hen te begeleiden naar nieuwe mobiliteitspraktijken.

Meer info op de site van Leefmilieu Brussel.
e-news
20.04.2021
Facilitator bioafval pro

De Facilitator bioafval voor professionelen geeft advies en expertise over het beheer van bioafval aan markten, horeca- en handelszaken, kantoren, gezondheidszorg, voedingsproducenten, vzw’s, administraties, gemeenten, OCMW’s, groenvoorzieningen en scholen.

Meer info op de site van Leefmilieu Brussel.
e-news
20.04.2021
Laadpalen voor elektrische voertuigen

De Brusselse regering gaat 11.000 laadpalen voor elektrische voertuigen in het BHG installeren tegen 2035 :
- twitter van Minister S. Gatz
- twitter van Minister A. Maron
06.04.2021
Toegang tot water voor iedereen

Op donderdag 1 april heeft de Brusselse regering, op initiatief van Alain MARON, minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, de herziening goedgekeurd van de twee ordonnanties die de levering van drinkwater in het BHG regelen, om er sterke sociale maatregelen in op te nemen, waaronder de stopzetting van waterafsluitingen voor huishoudelijke gebruikers en de invoering van een sociale tegemoetkoming in de waterprijs. De toegang tot water voor alle Brusselaars, in het bijzonder de meest behoeftigen, zal aldus worden versterkt.

Voor meer info betreffende de belangrijkste sociale maatregelen die in de ontwerpordonnantie zijn opgenomen : PB van 02.04.2021 van het Kab. A. Maron.
02.04.2021
Hergebruikprojecten

Goede praktijken en aanbevelingen voor het opzetten van hergebruikprojecten binnen gemeenten : cf. Infofiche op de site van Leefmilieu Brussel.
17.03.2021
Klimaatdoelstellingen

Het BHG heeft zich ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld, namelijk tegen 2030 zijn broeikasgasemissies met minstens 40% verminderen en tegen 2050 koolstofneutraliteit benaderen. Op initiatief van minister van Klimaattransitie en Participatieve Democratie Alain MARON zijn deze klimaatdoelstellingen in een ordonnantie gegoten, die tevens voorziet in de instelling van een nieuw klimaatbestuur. Klimaatbeleid kan immers niet langer sectoraal zijn. Het moet door iedereen worden gedragen, wil deze koolstofarme samenleving werkelijkheid worden.

PB van 09.03.2021 van het Kab. A. Maron.

Cf. subsidies : KAP, Duurzame milieuprojecten, enz.
09.03.2021
Brussel’air-premie

Op voorstel van de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron en de minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt heeft de Brusselse regering in eerste lezing de herziening goedgekeurd van de Brussel’Air-premie, die de Brusselaars stimuleert om de wagen te laten staan en te kiezen voor meer duurzame mobiliteit. Het budget voor deze premie werd aanzienlijk verhoogd: drie keer zoveel Brusselaars zullen er nu van kunnen genieten. De Brussel’Air-premie wordt aldus een echte hefboom voor verandering en de modal shift.

PB van 05.02.2021 van het Kab. A. Maron.
05.02.2021
Energiepremies 2021

De Regering heeft het programma van de Energiepremies voor 2021 goedgekeurd.

Nieuwe accenten :
- een dekking van de isolatiefactuur tot 70< r /> - een bonus voor wie een volledige renovatie of een voorafgaande audit uitvoert
- steun voor wie van stookolie wil afstappen
- gepersonaliseerde begeleiding voor elke bouwheer

PB van 15.12.2020 van het Kab. A. Maron (cf. fiche).
15.12.2020
The Bike Project

Lancering van een nieuwe projectoproep, met het oog op een andere kijk op de mobiliteit ten gevolge van de sanitaire crisis Covid-19 en om een sterk fietsbeleid uit te werken :
- begunstigden : Brusselse bedrijven en organisaties die over een bedrijfsvervoerplan (BVP) (*)
  beschikken
- steun : begeleiding, diagnose, definiëren van doelstellingen, redactie en implementatie van
  actieplannen, …
- deadline : 2 december 2020

Meer informatie (voorwaarden, modaliteiten, kandidatuur-formulier, …) : www.thebikeproject.brussels.

Cf. gelijkaardig plan voor scholen : fiche SVP.

(*) Aangezien de mobiliteitspraktijken nog sterk beïnvloed zijn door de coronavirus COVID-19, wordt de verplichting voor het actualiseren van het BVP met een jaar uitgesteld : BBHG van 15.10.2020 (B.S., 18.12.2020) – Inforum nr 341453.
03.11.2020


18.12.2020
SAVE THE DATE

Europese Week van de Afvalvermindering
van 21 tot 29 november 2020

Cf. doelstellingen, programma, acties, … op de site van Leefmilieu Brussel.
20.10.2020
De Groene Wandeling – Fonds Bikes in Brussels

De Minister van Leefmilieu Alain Maron wil de continuïteit van het parcours ‘De Groene Wandeling’ verzekeren via 8 projecten die door Leefmilieu Brussel zullen uitgevoerd worden dankzij de financiering van het Fonds Bikes in Brussels.

Eerstvolgende deadline : 14 december 2020 (cf. fiche).
25.09.2020
Energierenovatie van gebouwen

De Brusselse regering kent een extra budget van 8 miljoen euro toe om het huidige premiestelsel te versterken. Een extra budget van 8 miljoen euro is tevens voorzien in 2021.

Deze premieverhoging wordt voorbehouden aan de begunstigden van Categorie C (SVK’s, …) en aan de collectiviteiten (kinderdagverblijven, crèches, rusthuizen, …).

- PB van 10.09.2020
- « Tijdelijke bonus » op de site van Leefmilieu Brussel
- Fiches : Energiepremies 2020Energiepack 2020

Leefmilieu Brussel start een nieuwe campagne over de voordelige premies voor renovaties.
10.09.202011.12.2020
Begeleidingsaanbod voor scholen

Aanpassing van het begeleidingsaanbod voor thematische projecten
- inschrijving : vanaf 25/08/2020
- “wie eerst komt, eerst maalt”

Meer info : www.leefmilieu.brussels
03.07.2020
Good Food-Kantine : Label 2020 (cf. fiche)

De datum voor het indienen van kandidatuursdossiers wordt uitgesteld tot 10 september 2020.
e-news
  juni 2020
Rubriek COVID-19

Cf. raadgevingen, inlichtingen en maatregelen voor alle betrokken thema’s.
e-news
mei 2020
Betreffende de energiepremies (cf. fiche) :
- nieuwe dossiers of bijkomende informatie moeten via het platform IRISbox of per email ingediend
  worden
- elk nieuw dossier waarvan de deadline later is dan 15/03/2020 wordt met 2 maanden verlengd

Meer info : www.leefmilieu.brussels
14.04.2020
Brussel Economie en WerkgelegenheidTerug naar de bovenkant van de pagina


Gemeentelijke sportinfrastructuur

Impuls in 2022 : bijna 100 miljoen euro voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.

PB van 16.11.2021 van het Kab. B. Clerfayt.
16.11.2021
Ontmoetingen rond digitale technologie

Op 7 oktober stelde de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt in de Solvay bibliotheek de eerste editie voor van “Ontmoetingen rond digitale technologie – Welke digitale oplossingen zijn er voor een wereld die opnieuw moet worden uitgevonden?".

PB van 12.10.2021 van het Kab. B. Clerfayt.
12.10.2021
Uitzendkrachten uit de culturele sector

“De vooruitzichten op heropening zijn uitgesteld en het herstel komt, schoorvoetend, op gang. Brussel wacht niet af en verhoogt zelfs het bedrag van de steun voor uitzendkrachten door 5 miljoen euro vrij te maken”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

De premie moet online worden aangevraagd op de website van Actiris tussen 20 september en uiterlijk 17 oktober 2021. Het bedrag zal op 30 november 2021 worden gestort.

PB van 16.09.2021 van het Kab. B. Clerfayt.

Cf. Info en aanvraagformulier op de site van Actiris.


16.09.2021
20.09.2021
SAVE THE DATE

KINDERARMOEDE
« Kinderbijslag, een efficiënt hulpmiddel ? »


Donderdag 23 september 2021 om 18h30

Link naar de webinar: https://bit.ly/LIVE_PauvretéInfantile.
09.09.2021
Culturele en creatieve instellingen

Er is een nieuwe premie van 3.000 euro verkrijgbaar om de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk te steunen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen.

Vervult u de nodige criteria? Vraag dan uiterlijk op 5 september 2021 de premie aan : meer info op de sites : BEW  -  1819.brussels.
09.08.2021
SAVE THE DATE

« Digitale armoede begrijpen en herkennen »

07, 16, 21 en 27 september 2021


Een van de acties voor digitale inclusie is het mobiliseren van gemeentepersoneel van de eerste lijn door hen op te leiden. Aldus worden ze de vehikels voor een vereenvoudigde toegang tot de onlinediensten. Easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging en de Coördinatie Digitale Inclusie van het Brussels Gewest (CIBG), bieden in samenwerking met Brulocalis gemeenteambtenaren sensibiliserende workshops rond digitale inclusie aan.

PB van 06.08.2021 van het Kab. B. Clerfayt- Workshop : info + inschrijvingen.
06.08.2021
Contactberoepen & zgn. “niet-essentiële” sectoren

De Brusselse regering heeft beslist om opnieuw een economisch ondersteuningsmechanisme op te zetten om deze sectoren, die al zwaar getroffen waren door de crisis in 2020, bij te staan :
- Budget : 15 miljoen euro
- Bedrag premie : 1.500 euro (niet-essentiële) – 3.000 euro (contact)
- Deadline : 28 juli 2021
- Voorwaarden, procedure, … op de site van BEW

PB van 29.06.2021 van het Kab. B. Trachte - www.1819.brussels.
29.06.2021
SAVE THE DATE

« Youtubeur worden »

Vanaf 28 september 2021 (en gedurende 12 weken)

Startup Vie en Bruxelles Formation verenigen zich om de volkomen nieuwe opleiding “Youtuber worden voor jezelf of je onderneming” op te starten.

De opleiding omvat 4 pijlers : video, audio, streaming en digital marketing.

Meer info : www.clerfayt.brussels.
15.06.2021
Steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen

Overzicht van de steunmaatregelen die worden genomen om de pandemie en de gevolgen ervan voor de Brusselse economie aan te pakken : www.1819.brussels.
14.06.2021
Infobus 1819

Tot oktober doorkruist de infobus van 1819 de Brusselse wijken.

Meer info en data : www.1819.brussels.
10.06.2021
Opleidingen voor tijdelijk werkloze werknemers

De Minister B. Clerfayt wijst nogmaals op de verschillende opleidingen die tijdelijk werkloze werknemers gratis kunnen volgen om met bijkomende troeven zich te kunnen voorbereiden op het herstel : sectorale opleidingscentra, taalcheques, ICT-cheques, het Beroepspunt in Brussel, …

Meer info : www.clerfayt.brussels.
11.05.2021
Conjunctuuroverzicht

Dankzij het Conjunctuuroverzicht van het BISA kunnen de huidige economische situatie van het BHG en de recente evolutie ervan in één oogopslag worden beoordeeld dankzij een visuele voorstelling van de evolutie van alle sociaaleconomische indicatoren (economische activiteit, arbeidsmarkt en maatschappelijke dienstverlening).

Meer info : www.bisa.brussels.
29.04.2021
SAVE THE DATE

Brupartners nodigt u uit voor « De Week van de Circulaire Economie » van 26 tot 30 april 2021.

Meer informatie : www.brupartners.brussels.
12.04.2021
Premie voor de zgn. « niet-essentiële » sectoren

Het BHG biedt steun aan de ondernemingen van bepaalde sectoren die in november 2020 moesten sluiten wegens de gezondheidscrisis :
- Premie : tot 5.000 euro
- Deadline : 25 maart 2021

Cf. lijst van de betrokken sectoren, voorwaarden, procedure, … op de site van BEW.

BBHR van 16.02.2021 betreffende steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 17.02.2021) – Inforum nr 342967.
25.02.2021
Plan voor digitale toe-eigening 2021 - 2024

Met dit plan erkent het Gewest de noodzaak om concrete maatregelen te nemen om de digitale vaardigheden van de Brusselaars onder handen te nemen.

Budget : 900.000 euro per jaar.
Uitvoering van dit plan : 4 krachtlijnen, 17 werkvelden en 66 acties.

PB van 12.02.2021 van het Kab. B. Clerfayt.
12.02.2021
Digital brussels

De Brusselse minister van Digitalisering Bernard Clerfayt lanceert, in samenwerking met het CIBG en de Koning Boudewijnstichting (infra), een projectoproep om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren.

PB van 09.02.2021 van het Kab. B. ClerfaytFiche.
09.02.2021
Handelscheques van de Brusselse gemeenten

Om de lokale economie te steunen, hebben verschillende Brusselse gemeenten waardebonnen aangeboden die in buurt- of wijkwinkels kunnen worden besteed..

Cf. een overzicht van de acties per gemeente op de site van 1819.brussels.
08.02.2021
Werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling

Om de continuïteit van de openbare dienstverlening te waarborgen werden maatregelen genomen om de economische gevolgen te beperken, als gevolg van de COVID-19-pandemie, betreffende :
- de sociale inschakelingsondernemingen
- de activiteitencoöperaties
- de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel (cf. fiche)
- de GECO’s

Meer details in het BBHR van bijzondere machten nr 2020/054 van 22.01.2021 betreffende de diverse bepalingen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie (B.S., 01.02.2021) – Inforum nr 342426.
02.02.2021
Contactberoepen

Het BHG ondersteunt de contactberoepen, autorijscholen en ondernemingen actief in bepaalde vormen van recreatie die hun deuren hebben moeten sluiten wegens de gezondheidscrisis :
- tegemoetkoming : 1.500 euro/vestigingseenheid (max. 7.500 euro voor 5 eenheden)
- deadline aanvraag : 18 februari 2021
- alles weten over de premie : www.economie-werk.brussels.
28.01.2021
Easy Way

Easy Way, het plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025, wil de relatie tussen gebruikers en administraties transformeren. Easy Way zal de administratieve lasten verminderen door slechts één keer informatie aan administraties te verstrekken. Het doel is ook dat burgers automatisch bepaalde rechten en vergoedingen krijgen en te allen tijde toegang hebben tot openbare diensten, enz.

Easy Way bevat 20 operationele doelstellingen die worden samengebracht rond 6 strategische doelstellingen.

Betreffende de subsidies : de subsidieaanvragen worden gestandaardiseerd. Ze verschillen van de ene administratie tot de andere, waardoor hun toegang complex is voor burgers, bedrijven of verenigingen.

PB van 25.01.2021 van het Kab. B. Clerfayt.
25.01.2021
Verhoogde premie voor zelfstandigen

De verhoogde premie voor zelfstandigen is toegankelijk voor alle Brusselse werkzoekenden die ingeschreven zijn bij Actiris en zich als zelfstandige vestigden en zullen vestigen tussen 1 september 2020 en 31 december 2021.

PB van 21.01.2021 van het Kab. B. Clerfayt.


BBHR van 21.01.2021 tot invoering van een uitzonderlijke premie die afwijkt van het systeem dat werd ingevoerd door het BBHR 21.12.2017 tot instelling van een premie voor zelfstandigen
(B.S., 28.01.2021) – Inforum nr 342380.


21.01.2021

28.01.2021

Transparantie in overheidsuitgaven

De Brusselse Regering heeft de gewestelijke besturen de opdracht gegeven om hun gegevens van 2018, 2019 en 2020 met betrekking tot subsidies en overheidsopdrachten opnieuw te publiceren, in een gestandaardiseerd formaat voor open data. Deze gegevens zullen gemakkelijk geanalyseerd en vergeleken kunnen worden, en dat voor een grotere transparantie in de overheidsuitgaven.

PB van 14.01.2021 van het Kab. B. Clerfayt.
14.01.2021
Sociale economie

De Minister van Werk en Beroepsopleiding maakt een budget van 13 miljoen euro vrij om de begeleiding en de opleiding van werknemers in de sociale economie te financieren. In 2021 zal er een bijkomend budget van 30 miljoen euro besteed worden aan nieuwe inschakelingsbetrekkingen in de sociale economie.

PB van 19.11.2020 van het Kab. B. Clerfayt.

Cf. Hervorming van de sociale economie en jaarlijkse lancering van een projectoproep.
19.11.2020
Gezinsbijslagen

Minister Bernard Clerfayt, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, heeft twee grote onrechtvaardigheden voor bepaalde Brusselse gezinnen rechtgezet :
1. Het ontbreken van een toeslag voor kinderen met een handicap die in een instelling verblijven
2. Jongeren van wie de beroepsinschakelingstijd afgelopen is, hadden geen recht noch op
    inschakelingsuitkeringen noch op gezinsbijlagen

De correcties worden van kracht vanaf 2021, met terugwerkende kracht op 1 januari 2020 voor de verhoogde toeslagen

PB van 18.11.2020 van het Kab. B. Clerfayt.
18.11.2020
Week van de Brusselse ondernemers
van 16 tot 20 november 2020

Programma en inschrijving : www.weekvandeondernemers.brussels.

Gezien de rol van de ondernemers in de economie, het creëren van jobs en de sociale samenhang, is dit initiatief dit jaar des te belangrijker om de impact van de COVID-19-crisis te bestrijden.
16-20
november
2020
3 nieuwe Covid-premies

1. Hotelsector : cf. site BEW
2. Evenementensector : cf. site BEW
3. Culturele en creatieve sector : cf. site BEW

Cf. PB van 27.10.2020 van het Kabinet B. Trachte.
26.10.2020

27.10.2020
Digitalcity.brussels

Om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan arbeidskrachten, die versneld werd door de COVID-19-crisis, heeft het Brussels Gewest beslist in te zetten op een unieke en volkomen nieuwe structuur die enerzijds de beroepssector en anderzijds de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding samenbrengt. En dat is de Pool Opleiding-Werk voor de digitale beroepen: Digitalcity.brussels.

PB van de kabinetten : B. ClerfaytR. Vervoort

Nieuwe opleidings- en werkgelegenheidspool voor digitale beroepen : www.digitalcity.brussels.


21.10.202014.01.2021
Phoenix.brussels

Op voordracht van de Brusselse minister van Werk heeft de Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit tot toekenning van een tewerkstellingspremie voor Brusselaars die het slachtoffer geworden zijn van de crisis. Phoenix.brussels zal ervoor zorgen dat de Brusselaars aantrekkelijker zijn in de ogen van de werkgevers.

De min-30-jarigen, gedomicilieerd in het BHG, die minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben, zullen 500 euro steun per maand over een periode van 6 maanden kunnen krijgen.

Cf. PB van het Kabinet B. Clerfayt.

BBHR van 17.12.2020 tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende (B.S., 30.12.2020) – Inforum nr 341717.

Indienen van aanvragen : www.1819.brussels.

Verlenging van de termijnen :
- MB van 28.06.2021 tot uitvoering van het art. 13 van het BBHR van 17.12.2020 tot invoering van
  een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende (supra) - B.S., 05.07.2021
  Inforum nr 347420.
- cf. www.1819.brussels.


19.10.2020


30.12.2020


13.01.2021


05.07.2021

06.07.2021
Verlenging van de steun voor de culturele sector

De regering heeft beslist om de maatregelen te verlengen voor de  :
- culturele en creatieve organisaties
- cultuurwerkers

Meer details betreffende de voorwaarden, bedragen, …: cf. PB van de kab. R. VervoortB. ClerfaytS. Gatz.
13.10.2020
Tewerkstellingsmaatregelen in Brussel

De tewerkstelling van de Brusselaars werd door de COVID-19-crisis hard getroffen. De minister van werk Bernard Clerfayt wijst op de genomen maatregelen :
- Opveringsfonds” voor tewerkstelling in Brussel (cf. oproep Actiris, infra)
- Activa-19, nieuwe tewerkstellingssteun voor Brusselaars
- Versterking van het opleidingsaanbod
- Versterkte begeleiding
- Zelfstandigen die hun activiteiten hebben moeten stopzetten, weer op de rails krijgen
- Steun aan de sociale en gezondheidssector
- Steun voor zelftewerkstelling en activiteitencoöperaties

Cf. PB van 28.09.2020 van het Kabinet Clerfayt.
28.09.2020
Evenementen-, toeristische en culturele sector

Op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op donderdag 17 september 2020 beslist specifieke en omvangrijke steun te verlenen aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector, via de invoering van een nieuwe premie, voor een totaalbudget van 30 miljoen euro.

Het beheer van de premie wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. De procedure voor het aanvragen van de premie zal later door de staatssecretaris voor Economische Transitie worden meegedeeld.

Cf. PB van 17.09.2020.

BBHR van 15.10.2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (B.S., 23.10.2020) – Inforum nr 339660

Wijziging van de procedure betreffende de behandeling van de steunaanvraagdossiers : cf. BBHR van 17.12.2020 tot wijziging van het BBHR van 15.10.2020 (B.S., 29.12.2020) – Inforum nr 341687.
17.09.2020
23.10.2020


29.12.2020
Openbare Computerruimtes (OCR)

De sanitaire crisis heeft aangetoond dat deze onlinediensten onontbeerlijk zijn voor de talrijke Brusselaars die geen toegang hebben tot internet, niet over een computer beschikken of niet de nodige vaardigheden bezitten om IT-tools te gebruiken.

Bijgevolg heeft de Minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, het initiatief genomen om een communicatiecampagne te lanceren om deze OCR’s zichtbaarder en toegankelijker te maken.

Folders met een overzicht van het aanbod inzake digitale inclusie zijn thans beschikbaar bij de gemeentebesturen, de OCMW’s, de lokale werkwinkels en de agentschappen van Actiris.

Cf. PB van 09.09.2020.

Bruxelles Formation : digitale technologieën

De minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, heeft woensdag 16 september de vestiging voor de opleidingen in de digitale technologieën van Bruxelles Formation bij BeCentral officieel bekrachtigd (PB van 17.09.2020).

Cf. www.bruxellesformation.brussels - BeCentral
09.09.2020

17.09.2020
Verhoogde schoolpremie per kind

Om de financiële stress bij het begin van het nieuwe schooljaar te verlichten, heeft de Regering beslist om een premie van 100 euro per kind toe te kennen aan de meest kwetsbare gezinnen.
Cf. PB van 22.07.2020 van het Kabinet Gatz.

Ordonnantie van 17.07.2020 betreffende de eenmalige toekenning van een verhoging van de bedragen van de sociale toeslagen die worden toegekend op grond van de ordonnantie van 25.04.2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-crisis [ Coronavirus ] (B.S., 27.07.2020) – Inforum nr 338032

De premie van 100 euro zal op 1 september gestort worden, tegelijkertijd met de gezinstoelagen van de maand augustus (meer info : www.famiris.brussels).


22.07.202027.07.2020
12.08.2020

Werk en steun voor kwetsbare families

Bijkomend budget van 120 miljoen euro voor deze 2 prioriteiten in het kader van het Brussels relanceplan met o.m. volgende maatregelen :
- speciale premie voor het nieuwe schooljaar voor de meest kwetsbare gezinnen
- opleidingen, meerwaarde voor inzetbaarheid
- kwaliteitsvolle begeleiding
- oprichting ‘Opveringsfonds’
- steunmaatregelen voor tewerkstelling voor slachtoffers van de crisis

Cf. PB Kab. Clerfayt van 08.07.2020
08.07.2020
Concretisering van de gewestelijke premie voor de Brusselse culturele en creatieve sector

- PB van 24.06.2020 (Kab. R. Vervoort - Kab. S. Gatz)
- cf. site www.covidpremies.brussels voor meer details betreffende de voorwaarden, de aanvraag, …
- BBHR van 18.06.2020 (B.S., 24.06.2020) – Inforum nr 337245

- PB : Kabinet B. Clerfayt - Kabinet B. Trachte
- Voorwaarden : site BEW

BBHR van 12.10.2020 betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken (B.S., 15.10.2020) – Inforum nr 339517.
24.06.2020


04.06.2020
01.07.2020

15.10.2020
Dienstencheques / Huishoudhulpen

Terugbetaling opleidingskosten : BBHR van 18.06.2020 van bijz. macht.nr 2020/043 wijz. KB van 07.06.2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques (B.S., 24.06.2020) - Inforum nr 337427

Cf. PB van 08.06.2020

Cf. groepering van nieuws over deze sector op de site van het kabinet Clerfayt.

De hervorming van de dienstencheques is uitgesteld : PB van 18.01.2021 van het Kab. B. Clerfayt.


24.06.2020


08.06.2020

11.08.2020

18.01.2021
Compenserende COVID-19-premie (o.a. voor verenigingen)

Een nieuwe premie van 2.000 euro is binnenkort verkrijgbaar. De aanvraag moet tussen 8 en 30 juni 2020 ingediend worden.

Info :
- PB 03.06.2020 - Voorwaarden : covidpremie.brussels
- BBHR van 28.05.2020 (B.S., 03.06.2020) – Inforum nr 336688
03.06.2020
Culturele en creatieve sector :

- eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro voor alle culturele en creatieve organisaties
- uitzonderlijke steun van max 1.500 voor de cultuurwerkers

Info : PB 14.05.2020
18.05.2020
Maatregelen inzake tewerkstelling, socioprofessionele inschakeling en sociale economie :

- een mechanisme ter versoepeling van de voorwaarden om het bedrag voor de financiering van de
  sociale inschakelingsondernemingen te bepalen
- de automatische verlenging van de “Activa”-steun, wanneer de werknemer die deze steun geniet,
  tijdelijk werkloos werd gesteld
- de mogelijkheid die de jongere geboden wordt om een nieuwe First-stage te beginnen
- premies om de alternerende opleiding te stimuleren
- …

BBHR van bijzondere machten nr. 2020/018 van 07.05.2020 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie (B.S., 13.05.2020) – Inforum nr 336084
14.05.2020
Sociale en democratische ondernemingen

De minister verleent een eenmalige premie van 4.000 euro per vestigingseenheid.

Meer info :
- PB 02.04.2020 (cf. fiche innov. projecten, infra)–site BEW
- BBHR van 16.04.2020 (B.S., 21.04.2020) – Inforum nr 335483
- BBHR van 04.06.2020 (B.S., 10.06.2020) – Inforum nr 336926

Wegens de COVID-19-crisis worden bepaalde werknemers gelijkgesteld met de doelgroepwerknemers (niet-werkende werkzoekende die recht heeft op tewerkstellingssteun) bedoeld in art. 2.5 ° van de ordonnantie van 23.07.2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen (B.S., 18.09.2018 – Inforum nr 324029) :
- art. 7ter van het BBHR van 05.02.1998 (cf. fiche)
- art. 28bis, §1 van het BBHR van 28.11.2002 (cf. fiche)

BBHR van 17.12.2020 betreffende de gelijkstelling van welbepaalde werknemers met doelgroepwerknemers als bedoeld in art. 2, 5°, van de ordonnantie van 23.07.2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen (B.S., 30.12.2020) – Inforum nr 341719.
02.04.2020
22.04.2020
11.06.2020


30.12.2020
Projectoproepen

Verlenging deadline tot 15 april voor de projectoproepen : cf. innoverende projecten en diversiteit.ActirisTerug naar de bovenkant van de pagina


Cultuurwerkers

Steun voor cultuurwerkers met tijdelijke contracten : www.actiris.brussels.
20.09.2021
ICT-CHEQUES

Actiris lanceert, in het kader van de ICT-Cheques, een projecoproep voor een « specifiek » en
« beroepsgericht » aanbod :
- begunstigden : private opleidingsoperatoren
- acties : collectieve (3 tot 6 deelnemers), korte, niet-kwalificerende softwareopleidingen
- looptijd : van 01/01/2022 tot 31/12/2025
- subsidie : 25 euro (specifiek aanbod ) - 30 euro (beroepsgericht aanbod) per uur per begunstigde
- deadline indien van dossiers : 10 september 2021

Meer info op de site van Actiris.
08.07.2021
Rebond.brussels

“Rebound.brussels” is de maatregel die gewijd is aan de begeleiding op maat van nieuwe werkzoekenden die het slachtoffer werden van een faillissement. Een innovatie in het Brussels Gewest om een antwoord te bieden op de crisis waaraan de Brusselse Regering het hoofd wil bieden. Het zal in 2021 over een budget van 3,5 miljoen euro kunnen beschikken.

PB van 23.11.2020 van het Kab. B. Clerfayt
23.11.2020
Verhoogde premie voor zelfstandigen

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft de Brusselse Regering op donderdag 12 november in eerste lezing een ontwerpbesluit goedgekeurd voor de verhoging van het bedrag van de premie voor zelfstandigen (PB van 12.11.2020 van het Kab. B. Clerfayt).
04.11.2020
Opveringsfonds – Outplacementkantoren

Actiris lanceert een projectoproep om tot vier outplacement-kantoren te selecteren die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de outplacementbegeleiding in het kader van het Opveringsfonds.

Meer informatie over de begunstigden, de voorwaarden, de modaliteiten, de deadline, het kandidatuurdossier, het lastenboek, … op de site van Actiris.
28.10.2020
Activa-plan

Het Activa-attest wordt automatisch toegekend aan de werkzoekenden (die aan de voorwaarden van dit statuut voldoen).
Cf. PB van 16.07.2020 van het Kabinet Clerfayt
16.07.2020
Cultuurwerkers

De Brusselse Regering heeft zojuist in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een besluit dat voorziet in de toekenning van een eenmalige en individuele premie aan cultuurwerkers :
- Budget : 5 miljoen euro
- Steun : van 500 tot 1.500 euro
- Aanvraag : via de site van Actiris (vanaf eind juli tot 16 augustus 2020)

Cf. PB  Kab. Vervoort - Kab. Clerfayt - Kab. Gatz

Indienen van de aanvragen : van 27 juli tot 16 augustus 2020
Cf. PB van 23.07.2020 van het Kabinet Vervoort

Bedrag, voorwaarden en online aanvraagformulier op de site van Actiris.

BBHR van 27.07.2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers [Coronavirus] (B.S., 28.07.2020) – Inforum nr 338056
Dit besluit is van toepassing op volgende paritaire comités :
- 227: Audiovisuele sector
- 303: Filmbedrijf
- 304: Vermakelijkheidsbedrijf
- 329: Socio-culturele sector
evenals :
- 200 : Bedienden
- 322: Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren (codes 046,
  495 en 015)

BBHR van 12.10.2020 houdende wijziging van het BBHR van 27.07.2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers (B.S., 19.10.2020) – Inforum nr 339576

De steun aan de culturele sector wordt verlengd tot 22 november 2020 :
- PB van 03.11.2020 van Actiris
- Bedragen, voorwaarden, modaliteiten : www.actiris.brussels

09.07.2020
23.07.2020
27.07.2020


28.07.2020
19.10.2020


03.11.2020

GECO-contrat, doorstromingsprogramma, startbaan-overeenkomst, inschakelingscontrat

Alle nodige maatregelen zijn genomen om de duurzaamheid te garanderen :
- hoogste prioriteit aan de betaling van de premies
- automatische verlenging met 6 maanden voor de gesubsidieerde posten die aflopen tussen
  16/03/2020 en 30/04/2020

Info : PB Actiris – Covid19
02.04.2020
Inschakelingscontracten Artikel 60§7

Behoud van de subsidie in 3 gevallen :
1) een activiteit is voorzien
2) toewijzing van een nieuwe post
3) deels prestatie en deels tijdelijke werkloosheid

Info : PB Actiris – Covid19
02.04.2020
ESF-partnership

Cf. Europese Unie (infra )
14.03.2020
Visit.brusselsTerug naar de bovenkant van de pagina


Digitaal, inclusief en duurzaam toerisme

Aangezien de toeristische sector fel geleden heeft onder de sanitaire crisis, heeft visit.brussels besloten om twee nieuwe projectoproepen te lanceren om meer gerichte maatregelen te implementeren :
1) Duurzame en inclusieve toeristische initiatieven (cf. fiche)
2) Digitalisering van de toeristische sector (cf. fiche)
07.07.2021
Herstelplan voor het « toerisme »

De Regering lanceert een serie steunfondsen voor de toeristische en culturele sector om de Brusselse evenementensector te ondersteunen bij de aanschaffing van materiaal voor bescherming, hygiëne, looprichtingen, … teneinde de gezondheidsrisico’s voor bezoekers te verkleinen :
- Brussels b2c-evenementen : festivals, evenementen voor het grote publiek, …
- ‘Touchless’ technologie : online ticketservice, audiosysteem, …
- Label ‘Hygiëne & Veiligheid’ : toeristische, culturele en erfgoedattracties, ...
- Congressen, meetings, b2b-evenementen : organisatoren
- Investeringen in digitale technologie : nieuwe verwachtingen klanten en bezoekers

 
Cf. www.visit.brussels - Herstelplan (pdf)
06.07.2020


16.07.2020
31.07.2020
Om de heropstart van de toeristische activiteiten te ondersteunen, heeft visit.brussels een « Herstelplan voor het toerisme» uitgewerkt in samenwerking met de partners en belanghebbenden van de sector. De Brusselse regering heeft de eerste fase goedgekeurd met een reeks maatregelen ter waarde van 7 miljoen euro.

Info : PB, 05.06.2020.
08.06.2020
Brussels InternationalTerug naar de bovenkant van de pagina


NextGenerationEU (cf. sub-rubriek EU) 18.01.2021
Imago van Brussel

Voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van
1 maart tot en met 30 april 2020 :
- voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende
  subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden
- voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de
  facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te
  vereffenen

Info : BBHR van 26.03.2020 (B.S., 04.05.2020) – Inforum nr. 335788  - 
fiche
26.03.2020
Projectoproep “Zuid 2020: verlenging deadline tot 7 mei 2020  
Equal.brusselsTerug naar de bovenkant van de pagina
De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen verhoogt het huidige budget van ongeveer 2 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur : 1 miljoen euro extra in 2021 en 2022.
Cf. PB van 23.10.2020 van het Kabinet N. Ben Hamou.
23.10.2020
Verlenging van de deadline voor de projectoproep « Bestrijding van geweld tegen vrouwen » tot 14.09.2020 (cf. fiche). 28.08.2020
Verlenging van de deadline voor de projectoproep « Bestrijding van geweld tegen vrouwen » tot 31.08.2020 (cf. fiche).

Deze projectoproep werd gelanceerd in het kader van het (eerste) « Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen » dat de Regering vorige week heeft goedgekeurd (cf. PB van 16.07.2020 van het Kabinet Ben Hamour).
24.07.2020
Lancering van een extra projectoproep ter ondersteuning van ‘genderprojecten’ van verenigingen die gericht zijn op het bevorderen van echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen na de COVID-19-crisis en in het kader van de relance.
- deadline : 30.08.2020
- budget : 300.000 euro
- meer info : www.equal.brussels
15.07.2020
De Brusselse regering heeft maatregelen genomen om de sector te helpen :
- in het geval van volledige annulering van de activiteiten waarbij er niet-terugbetaalbare kosten
  gemaakt werden, moet de subsidie niet terugbetaald worden
- in het geval van uitstel van de activiteiten, moeten de verenigingen geen nieuwe subsidievraag
  indienen en zal er flexibeler omgegaan worden bij de analyse van de bewijsstukken

Info : Commissie Gelijke Kansen, 30/04/2020 (pag. 28)
04.05.2020
Verlenging deadline voor projectoproepen, cf. fiches :
- Initiatieven
- Toegankelijkheid evenementen
30.03.2020
Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE)Terug naar de bovenkant van de pagina


Programma’s voor stedelijke herwaardering

De regering heeft beslist om de termijnen voor de verwezenlijking van uitwerkings-, uitvoerings- en implementatietermijnen van bepaalde programma’s te verlengen voor een periode van 3 tot 6 maanden (in functie van het type programma).

Meer details in de ordonnantie van 22.06.2021 tot verlenging van sommige termijnen van de ordonnantie van 06.10.2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering
(B.S., 29.07.2021) – Inforum nr 348261.

Programma’s voor SH : SVCDWCSB luik 1SB luik 2
29.07.2021
Brussels Architecture Prize

Urban lanceert de nieuwe editie van deze tweejaarlijkse prijs.

Meer informatie : www.brusselsarchitectureprize.be.
26.03.2021
Good Living

Op weg naar een nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening: ambitieuze stedenbouwkundige regelgeving die de leidraad zal zijn voor de transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat.

Nieuws van 11.03.2021 van het Kab. P. Smet.
10.03.2021
Stadsvernieuwingscontracten

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurt de lancering van een nieuw SVC “Rondom het Zuidstation” goed.

PB van 08.01.2021 van het Kab. R. VervoortFiche SVC.
08.01.2021
Stadsvernieuwingscontracten

Het Brussels Gewest gaat een nieuwe sportvoorziening bouwen langs het kanaal in het kader van het SVC nr 1 “Citroën-Vergote”.

PB van 20.11.2020 van het Kab. R. VervoortFiche SVC.
20.11.2020
Duurzame Wijkcontracten

N.a.v. de elfde reeks DWC (2021-2026/2028) selecteerde de Brusselse Regering 3 nieuwe perimeters :
- “Helihaven-Antwerpen” in Brussel
- “Jacquet” in Koekelberg
- “Zwarte Vijvers” in Molenbeek.

Deze krijgen nu steun via dit gewestelijk instrument voor stedelijke ontwikkeling en verbetering van de leefomgeving voor de inwoners van de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH).

Qua budget ten slotte mogen de drie gemeenten elk rekenen op een subsidie van 142.500 euro voor de uitwerking van hun basisprogramma en een subsidie van 12,5 miljoen euro voor de uitvoeringsfase.

PB van 18.11.2020 van het Kab. R. Vervoort / Fiches : Stedelijke herwaardering - DWC
18.11.2020
Oproep « ARCHIWEEK 2020 » : een pro-stedelijk leven in een post-pandemisch tijdperk
* soort projecten : culturele aangelegenheden, sociale initiatieven, …
* ideeën moeten verbonden zijn aan één van de vijf volgende fundamentele handelingen :
   - LEVEN : plaatsen voor huiselijk leven en ondersteunende structuren
   - OPLEIDING : plaatsen om te leren en kennis te delen
   - CEREMONIE : plaatsen voor rituelen en vieringen
   - LIEFDE : plaatsen voor zorg en solidariteit
   - DOOD : plaatsen om te rouwen en te herdenken
* deadline : 4 september 2020
* Vereisten, subsidiabele uitgaven, formulier : cf. archiweek.
25.08.2020
Duurzame Wijkcontracten

Lancering van de 12e projectoproep : cf. PB van 27.07.2020 van het Kabinet Vervoort.
27.07.2020
Verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (cf. fiche) :
- uitwerkingsfase : 1 maand en 15 dagen (indien opschorting o.w.v. de coronavirus Covid-19-
  epidemie)
- uitvoeringsfase : 3 maanden (enkel actieve programma’s)
- implementatiefase : 2 maanden (enkel actieve programma’s)

Info :
- SVCDWCSB luik 1SB luik 2
- BBHR nr 2020/044 tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie
  van 06.10.2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (B.S., 30.06.2020)
- Inforum nr 337320
01.07.2020
Perspective.brusselsTerug naar de bovenkant van de pagina


Conjunctuuroverzicht (oktober)

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een algemeen beeld van de huidige economische situatie in het BHG en de recente evolutie ervan.

In deze oktobereditie hebben de Brusselse bedrijven steeds meer vertrouwen in de toekomst. Ze delen hiermee het optimisme van de Brusselse consumenten, die nog steeds evenveel geloven in een gunstige evolutie van de situatie.

Cf. www.perspective.brussels.
28.10.2021
Demografische barometer 2021

Deze editie bestudeert de impact van de Covid-19-pandemie op de evolutie van de bevolking in het Brussels Gewest in het jaar 2020.

cf. Focus nr 46 (BISA).
30.09.2021
(Cyber)pesten op school

het aantal feiten van pesten op school en dan vooral van cyberpesten neemt voortdurend toe. Het veralgemeend gebruik van smartphones en andere toestellen voor virtuele communicatie, gecombineerd met de covid-19-pandemie waardoor heel veel lessen online dienden te worden gegeven, is niet vreemd aan de huidige omvang van het fenomeen.

De Regering van het BHG lanceert een projectoproep om acties te ondersteunen ter preventie van (cyber)pesten op school en voor het aanleren van de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van kinderen en jongeren op het internet.

Meer info in deze fiche.
23.09.2021
Conjunctuuroverzicht

Dankzij het Conjunctuuroverzicht van het BISA kunnen de huidige economische situatie van het BHG en de recente evolutie ervan in één oogopslag worden beoordeeld dankzij een visuele voorstelling van de evolutie van alle sociaaleconomische indicatoren (economische activiteit, arbeidsmarkt en maatschappelijke dienstverlening).

Cf. documenten : www.bisa.brussels
28.07.2021
Preventie van schoolverzuim

De coronacrisis heeft de problemen op school nog versterkt (talrijke afwezigheden, leerachterstand, versterking van het gevoel van mislukking, demotivatie, afname van het welzijn enz.). Het schoolverzuim in Brussel is de afgelopen maanden daardoor nog toegenomen.

Om schoolmoeheid en schooluitval tegen te gaan, lanceert de Dienst Scholen twee nieuwe projectoproepen :
1) Het Gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim met het oog op de ontwikkeling van lokale plannen ter preventie van schoolverzuim in de 19 gemeenten van het BHG (cf. fiche)
2) Acties om actief schoolverzuim bij jongeren van 15 tot 21 jaar te bestrijden in het kader van de Strategie Go4Brussels 2020 (cf. fiche)

PB van 02.07.2021 van perspective.brussels.
02.07.2021
Demografische barometer 2020

Analyse van de demografische factoren en de waarschijnlijke impact van de pandemie op de Brusselse bevolking : cf. Focus nr. 43 (BISA).
22.06.2021
Conjunctuurbarometer lente 2021

Hoe staat de Brusselse economie er iets meer dan een jaar na het begin van de coronacrisis voor : www.bisa.brussels.
14.06.2021
Demografische barometer 2020

De demografische barometer 2020 bestudeert de evolutie van de Brusselse bevolking in 2019 en buigt zich over de impact die de COVID-19-pandemie er mogelijk op heeft.

Meer info op de site van perspective.brussels (Focus BISA nr. 43).
20.05.2021
Eurocities : ‘Covid-19 en stedelijke ontwikkeling

Op 14 april 2021 nam perspective.brussels deel aan de 'City Dialogue', een initiatief van Eurocities, om na te denken over de toekomst van de Europese steden in een post-pandemische wereld. Een mooie gelegenheid voor het BHG om de conclusies van het wetenschappelijk verslag over huisvesting op Europees niveau voor te stellen.

Meer info op de site van perspective.brussels.
27.04.2021
WG Territories

"Care in the City", het samenwerkingsverband tussen perspective.brussels en actoren uit de welzijns- en gezondheidssector heeft sinds maart 2021 een nieuwe werkgroep "Territories". Deze zet in op sociaal-ruimtelijke rechtvaardigheid van de zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In nauw overleg met de actoren op het terrein wil de werkgroep interventiezones afbakenen en het zorgaanbod reorganiseren.

Meer info op de site van perspective.brussels.
27.04.2021
De Mini-Bru 2021 is uit

Publicatie : www.bisa.brussels.
12.03.2021
be running : een recre-actief netwerk voor de Brusselaars

De loopsport wint almaar aan populariteit, zowel bij Brusselaars als bij andere gebruikers van ons stadsgewest. De huidige gezondheidscrisis gaf de loopsportbeoefening nog een flinke duw in de rug, als vrijetijdsbesteding, ontspanning of zelfs als uitje in deze telewerk- en lockdowntijden.

Cf. de strategie 'be running' op de site van perspective.brussels.
07.01.2021
Conjunctuurbarometer

Welke impact heeft de Covid-19-crisis op de Brusselse economie ?
Cf. Speciale Covid-19-editie op de site van perspective.brussels.
14.12.2020
Strijd tegen schooluitval

De regering heeft van de strijd tegen schooluitval een gewestelijke prioriteit gemaakt en heeft beslist om de gemeenten te ondersteunen tijdens deze sanitaire crisis :
* Budget : 1,5 miljoen euro
* Modaliteit : 1 VTE per gemeente
* Doel : opzetten van lokale acties om jongeren aan te moedigen om op school te blijven
* Uit te voeren taken :
   1. Uitbouwen van een netwerk
   2. Individuele opvolging
   3. Versterking van collectieve acties

- PV van 27.10.2020 van het Kab. R. Vervoort
- perspective.brussels
27.10.2020
Programma Preventie Schoolverzuim (PSV)

Om het hoger risico op schooluitval na deze bijzondere periode te beperken, heeft de Regering van het BHG besloten om 312.500 euro extra budget vrij te maken als onderdeel van het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV).

Die extra middelen zijn vnl. bestemd voor de middelbare scholen die reeds betrokken waren bij het PSV (2018-2021). Zij zullen extra activiteiten kunnen organiseren om schoolmoeheid te voorkomen.

Meer info op de site van perspective.brussels.

Cf. fiches : PSV 2018-2021 - PBSB 2019-2021
07.09.2020
Tijdelijke opschorting van termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft voor :
- stadsherwaardering : Stadsvernieuwingscontracten (SVC)
- schoolbuurten : Schoolcontracten

Info : www.perspective.brussels
17.04.2020
InnovirisTerug naar de bovenkant van de pagina
* Verlenging deadline van de openstaande oproepen (cf. fiche)
* Versoepeling van de procedures, o.m. :
  - er wordt rekening gehouden met complicaties bij de uitvoering van het project ten gevolge van
    het Coronavirus
  - toepassing van een moratorium op de termijnen voor de terugbetaling

Info : www.innoviris.brussels
29.03.2020

Terug naar de bovenkant van de pagina
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links