Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Duurzame mobiliteitsprojecten : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp

De projectoproep werd op 5 juli 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep ter attentie van de Brusselse gemeenten voor de uitvoering van « duurzame mobiliteitsprojecten ».

Het betreft acties die in lijn zijn met de gewestelijke prioriteiten en die o.m. in het Gewestelijk Mobiliteitsplan
« Good Move » (infra) vastgelegd zijn.

Deze projectoproep bestaat uit 3 delen :
Deel A. De stad beleven
- Acties tijdens de Week van de Mobiliteit (WMOB)
- Toe-eigening van de openbare ruimte
- Fietsdagen, Bike Repair en zichtbaarheid van fietsers
- Cargo Bike for Brussels
Deel B. Actieve schoolmobiliteit (cf. fiche)
Deel C. Innoverende projecten
(cf. fiche)

De initiatieven moeten goedgekeurd zijn door het college van burgemeester en schepenen en moeten plaatsvinden op het grondgebied van het BHG.

Brussel Mobiliteit en Brulocalis zetten de methodologische ondersteuning van de gemeenten voort, vóór de indiening van de projecten, tijdens de uitvoering van de projecten en na de uitvoering van de projecten.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.

Richtsnoeren voor het ontwerp van de projecten

De projecten moeten gebaseerd zijn op volgende richtsnoeren :
- de samenhang (tussen de gemeentelijke mobiliteitsvisie en de praktische uitvoering op het terrein)
- de inclusie (maatschappelijke en multiculturele specificiteiten, arme doelgroepen, …)
- de voorbeeldigheid (voorbeeldrol van de overheid bekrachtigen)
- het partnerschap (betrokkenheid van de actoren op alle niveaus)
- de burgerlijke participatie (valorisatie van de burgerlijke initiatieven)
- de innovatie (qua ontwerp en uitvoering)

Selectiecriteria

De projecten moeten aan volgende algemene selectiecriteria beantwoorden :
- de afstemming van het project op de doelstellingen van de projectoproep
- de naleving van de bovenvermelde richtsnoeren
- de operationele geloofwaardigheid van het project
- de verwachte omvang van de resultaten

De projecten moeten tevens beantwoorden aan de specifieke selectiecriteria eigen aan elk project (cf. criteria in de respectievelijke fiches, supra).
Bedrag en betaling
Deel A

Elke gemeente beschikt over een subsidie-enveloppe van max. 50.000 euro, te verdelen over de verschillende projecten die ze wilt voorstellen naargelang haar lokale projecten.

Deel B

Elke gemeente beschikt over een subsidie-enveloppe van max. 50.000 euro, te verdelen over de verschillende projecten die ze wilt voorstellen naargelang haar lokale projecten.

Deel C

De subsidie zal per geval bekeken worden afhankelijk van de beschikbare budgetten.
Procedure
Het kandidaatsdossier mag, vanaf januari 2021, elke eerste maandag van de maand naar Brulocalis verstuurd worden, te weten : 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni en 5 juli (cf. formulieren in bijlage van de projectoproep, infra).
Praktische inlichtingen
Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel
Dienst Duurzame Stad
Mobiliteitscel
Aarlenstraat 53/4
1040 Brussel

Sophie VAN DEN BERGHE - Tel 02 238 51 76 en Nina RAMOS – Tel 02 238 51 66

mob@brulocalis.brussels

Brussel Mobiliteit
Directie strategie
Vooruitgangstraat, 80/1
1035 Brussel

Mevr. Sofie WALSCHAP  -  Tel 02 204 19 93  -  swalschap@gob.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep

Projectoproep 2021 ter attentie van de Brusselse gemeenten voor de uitvoering van projecten rond duurzame mobiliteit (Hfdst. 3, word-document). [Formulieren]

Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

12.07.2018 BBHR houdende vaststelling van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (B.S., 05.11.2018). [Pijler 2]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 324977

Meer info op de site van perspective.brussels (thema’s, publicaties, …).

Gewestelijk mobiliteitsplan

Cf. de aanpak « Be Good Move » (operationele uitvloeisel « mobiliteit » van de vastgestelde doelstelling in het GPDO).
Commentaar
Cf. schematisch overzicht van alle « Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties voor 2021 » in de rubriek « Synoptische tabellen » van de webpagina subsidies.
Datum van de laatste update
26-07-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links