Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
ISF POLITIE (2014-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Preventie en veiligheid
Voorwerp
Het Fonds voor Interne Veiligheid « ISF Politie » (Internal Security Fund) cofinanciert projecten die betrekking hebben op politiesamenwerking, de preventie van criminaliteit en de bestrijding van zware georganiseerde misdaad, waaronder het terrorisme.

Het ISF Politie wordt uitgevoerd door :
- de lidstaten via nationale programma’s
- de Europese commissie voor acties betreffende de EU

De projectoproepen die door de Europese commissie gelanceerd worden (en die het voorwerp uitmaken van deze fiche) ondersteunen o.m. :
- uitwisselingen en vormingen
- activiteiten m.b.t. sensibilisering, verspreiding en communicatie
- de evaluatie van risico’s, bedreigingen en gevolgen
- studies en pilootprojecten
Cf. de fiches « Bescherming van openbare ruimten » en « Radicalisering ».
Toekenningsvoorwaarden
N.B. Er kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn bij elke projectoproep.

Begunstigde organisaties

Federale overheidsinstanties, lokale overheden, NGO’s, publieke of private organisaties.

Geografische criteria

Alle Europese lidstaten komen in aanmerking, behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.
Bedrag en betaling
Het budget voor het programma 2014-2020 bedraagt 1 miljard euro, waarvan 342 miljoen euro voor het luik dat rechtstreeks door de Europese commissie beheerd wordt.

De medefinancieringspercentage bedraagt max. 90% van de totale subsidiabele kosten.

De subsidiabele kosten zijn o.m. :
- het personeel
- de reis- en verblijfkosten
- de uitbestedingen
- de andere directe kosten (afschrijvingen, huurkosten, …)
- de indirecte kosten (7% van de totale subsidiabele directe kosten)

Een voorfinanciering van max. 80% van het bedrag kan aan de coördinator overgedragen worden na ondertekening van het subsidiecontract.
Procedure
Algemene procedure

Alle organisaties die aan het programma wensen deel te nemen moeten :
- een PIC-code bezitten of aanmaken (cf. Vademecum PIC-code)
- een aanvraag indienen via de Participant portal
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

De Europese commissie (DG HOME) beheert het budget en bepaalt de prioriteiten van het programma op Europees niveau.

Voor vragen betreffende het elektronisch systeem voor het indienen van aanvragen : contacteer de IT Helpdesk via dit formulier.

Voor andere vragen : home-isf@ec.europa.eu

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep

De projectoproepen en het jaarlijks werkprogramma worden gepubliceerd op deze webpagina van het DG HOME.

Bronnen van het programma

16.04.2014 Verordening (EU) Nr. 513/2014 van het Europees parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer en tot intrekking van Besluit nr. 2007/125/JBZ van de Raad (P.B.E.U., 20.05.2014, L150/ 93).

16.04.2014 Verordening (EU) Nr. 514/2014 van het Europees parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (P.B.E.U., 20.05.2014, L150/112).

Andere bronnen over het programma

Alle documenten betreffende dit programma, de Gids 2020 inbegrepen, zijn beschikbaar op deze webpagina van de “Participant Portal” (links in het menu « ISFP » selecteren).

Strategische documenten

28.04.2015 De Europese veiligheidsagenda [COM/2015/0185 final].

Andere documenten op deze webpagina van het DG HOME.
Datum van de laatste update
07-08-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links