Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Horizon 2020: Innovatieve natuurgebaseerde oplossingen voor duurzame steden (LC-CLA-11-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 13 februari 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « Horizon 2020 », een nieuwe projectoproep voor innovatieve natuurgebaseerde oplossingen voor CO2-neutrale steden en een betere luchtkwaliteit.

« Horizon 2020 » is het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020. Meer informatie in de programmafiche.

Luchtvervuilende emissies zijn een grote zorg vanwege hun gevolgen voor de menselijke gezondheid en hun impact op het klimaat.

Natuurgebaseerde oplossingen (cf. definitie) kunnen de luchtkwaliteit verbeteren en de broeikasgassen (BKG) reguleren in de atmosfeer, zowel rechtstreeks, bv. door de verwijdering van verontreinigde stoffen en koolstofopvang, als onrechtstreeks door de energiebehoeften en de verontreinigde emissies te verminderen door natuurlijke koeling en actieve mobiliteit. Ze bieden tevens voordelen op andere gebieden zoals de gezondheid, de biodiversiteit, de stadsvernieuwing, het afvalwaterbeheer, enz.

In het kader van deze oproep moeten de projecten :
- de rechtstreekse en onrechtstreekse bijdrage van natuurgebaseerde oplossingen evalueren die leiden tot
  de verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van BKG
- aanbevelingen formuleren voor oplossingen die zich beter aanpassen aan de verschillende klimatologische,
  ecologische en socio-économische omstandigheden
- zorgen voor een continue monitoring van de luchtvervuiling en de koolstofconcentratie in de atmosfeer
- innovatie modellen testen (bestuur, bedrijfsleven en financiën) ter bevordering van participatieve processen
  bij de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van oplossingen
- hun gegevens ter beschikking stellen op Europese platforms zoals Oppla, EEA en Climate-ADAPT
- een interdisciplinaire aanpak hebben
- de succesfactoren in de specifieke context plaatsten, om de opschaling en de replicatie van de oplossingen
  in andere contexten te bevorderen
- netwerk- en opleidingsactiviteiten voorzien voor de kennisoverdracht
- synergieën zoeken met het Burgemeestersconvenant

De projecten moeten ook de resultaten meten en bereiken die in de tekst van de projectoproep opgenomen zijn (rubriek « expected impact »).

Meer informatie in de tekst van de projectoproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Cf. de algemene voorwaarden in de programmafiche « Horizon 2020 » (supra) betreffende innovatieve acties.

Er moeten min. 4 steden uit verschillende EU-lidstaten of geassocieerde landen bij de projecten betrokken zijn.

Meer informatie in de tekst van de projectoproep (infra).
Bedrag en betaling
Cf. algemene modaliteiten in de programmafiche « Horizon 2020 » (supra).

Het betreft innovatieve acties waarvan het medefinancieringspercentage door de Europese Unie max. 70% bedraagt. Voor organisaties zonder winstoogmerk (zoals gemeenten) kan dit percentage oplopen tot 100%.

Ter informatie : de Europese Commissie overweegt om een subsidiebedrag van 10 miljoen euro per project te verlenen, maar andere bedragen kunnen aangevraagd worden.

De kosten voor de bouw en de installatie van de infrastructuren mogen niet meer dan 20% van de totale subsidiabele kosten bedragen. De begunstigden moeten andere (particuliere of publieke) financieringen mobiliseren om de resterende investeringskosten te dekken.

Meer informatie in de tekst van de projectoproep (infra).
Procedure
Algemene procedure

De procedure wordt beschreven in de rubriek ‘‘Procedure’’ van de programmafiche « Horizon 2020 » (supra).

Specifieke procedure

Hier moet de selectieprocedure in 2 stappen toegepast worden :
1) Een eerste dossier van 10 pagina’s moet uiterlijk op 13 februari 2020 om 17 uur ingediend worden
2) De geselecteerde projecten zullen uiterlijk in mei 2020 bekend gemaakt worden en zullen uiterlijk op
    3 september 2020
een volledig dossier moeten indienen.
Praktische inlichtingen
Contactpunt Horizon 2020 voor het BHG

NCP Brussels
Charleroisesteenweg, 110
1060 Brussel

Camille LEPINAY  -  Tel 02 800 00 63  -  clepinay@hub.brussels

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
De algemene bronnen van het programma zijn gecentraliseerd in de programmafiche « Horizon 2020 » (supra).

De tekst en de documenten van de projectoproep bevinden zich op deze webpagina van de Participant portal van Horizon 2020.
Commentaar
Meer informatie over natuurgebaseerde oplossingen is te vinden in het eindrapport van de Horizon 2020-expertengroep betreffende « Nature-based solutions and re-naturing cities » (beschikbaar in het Engels, samenvatting in het Frans).
Datum van de laatste update
14-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links