Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Partnerorganisatie voor ondersteuning settinggericht werken en geestelijke gezondheidsbevordering (2021 – 2025)
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 maart 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Vlaamse regering lanceert, in het kader van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid, een projectoproep voor het sluiten van een beheersovereenkomst als partnerorganisatie voor ondersteuning settinggericht werken en geestelijke gezondheidsbevordering.

Deze oproep kadert in het realiseren van de gezondheidsdoelstelling “de Vlaming leeft gezonder in 2025” en het bijhorende strategisch plan (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemer

De kandidaat moet :
- ofwel een rechtspersoon zijn
- ofwel een entiteit van een rechtspersoon met een eigen werking
- ofwel een groepering van rechtspersonen of entiteiten van rechtspersonen met een eigen werking

Een kandidaat-organisatie gevestigd in het BHG moet een unicommunautaire Nederlandstalige werking hebben. Dit moet blijken uit de werking, de interne beheersstructuur en de taalkundige inrichting. Dit voor zover de dienstverlening rechtstreeks gericht is naar de inwoners van het BHG.

Percelen

Het aanvraagdossier moet betrekking hebben op min. één van de volgende percelen :
  1. Ondersteuning settinggericht werken (OSW) : gezondheidsgelijkheid via het principe van proportioneel  universalisme
  2. Geestelijke Gezondheidsbevordering (GGB) : holistische benadering vanuit het perspectief van universele preventie
Voor meer details : cf. pag.7 van de oproep (infra).

Beleidsplan

Het beleidsplan moet rond de volgende resultaatgebieden opgebouwd worden :
1. Informatie, documentatie en advies
2. Ontwikkelen van methodieken
3. Dissemineren van methodieken
4. Ondersteunen van de implementatie van methodieken, met inbegrip van deskundigheidsbevordering
5. Uitvoeren van methodieken

Voor meer details : cf. pag. 8 e.v. van de oproep (infra).

Doelgroepen

Volgende doelgroepen moeten voldoende aan bod komen bij het uitwerken van het beleidsplan en de acties binnen het jaarplan :
- algemene bevolking
- personen met een verhoogd gezondheidsrisico
- kansengroepen/personen met een lagere socio-economische status
- groepen die gekenmerkt worden door een bijzondere kwetsbaarheid
- de Vlaamse overheid
- relevante partnerorganisaties
- Logo’s en gezondheids- en welzijnsorganisaties op de eerste lijn
- relevante organisaties met terreinwerking
- intermediairs : hulpverleners en zorgverstrekkers, onderwijsomgeving, werkomgeving, lokale besturen,
  vrije tijd, burger en gezin
- andere

Bij de uitwerking van het dossier dient rekening te worden gehouden met relevante kenmerken van de doelgroep, zoals leeftijd, gender, sociaaleconomische status, geografische spreiding, omvang, etnisch culturele achtergrond.

Beheersovereenkomst

Er zal een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en een rechtspersoon gesloten worden waarin, na overleg, bepaald is onder welke voorwaarden een subsidie wordt toegekend om resultaten te behalen binnen de resultaatgebieden door acties uit te voeren.

De vermoedelijke startdatum van de beheersovereenkomst is 1 januari 2021. De einddatum van de beheersovereenkomst is 31 december 2025.
Bedrag en betaling
OSW : max. 250.000 euro per jaar of 1.250.000 voor een duur van 5 jaren
GGB : max. 600.000 euro per jaar of 3.000.000 euro voor een duur van 5 jaren
Procedure
Het dossier moet uiterlijk op 15 maart 2020 bij het Agentschap Zorg en Gezondheid ingediend worden (cf. document op de site van Agentschap Zorg en Gezondheid, infra).
Praktische inlichtingen
Vlaamse Gemeenschap
Agentschap Zorg en Gezondheid
Preventieve gezondheidszorg
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel

preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website www.zorg-en-gezondheid.be.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de oproep tot kandidaatstelling

Oproep kandidaatstelling “Partnerorganisatie voor preventie van gezondheidsschade door alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken” (cf. document op de site van zorg en gezondheid, supra).

Strategisch plan “De Vlaming leeft gezonder in 2025” (versie 10.01.2018).

Betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten na een oproep

05.06.2009 BVR betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst (B.S., 07.08.2009).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 240317

21.11.2003 Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (B.S., 03.02.2004). [art. 62, 64, 69 en 74]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 191837
Datum van de laatste update
19-03-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links