Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Auton’home : projectoproep 2020-2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 7 mei 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep “Auton’home” om initiatieven te ondersteunen die inzetten op het verhogen van het huisvestingsaanbod voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

De initiatieven dragen op deze manier bij aan een betere doorstroming naar kwalitatieve huisvesting voor personen die uit collectieve of individuele opvangstructuren komen.
Toekenningsvoorwaarden
Begungstigden

(Vrijwilligers)organisaties die actief zijn in het BHG en die zich richten op het verhogen van het huisvestingsaanbod voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Partnerschappen met andere organisaties, lokale besturen, lokale opvanginitiatieven (LOI) worden gestimuleerd.

Projecten

De projecten kunnen van volgende methodologieën gebruik maken :
- glijdende huurovereenkomsten
- tijdelijke bezetting in leegstaande woningen
- co-housing initiatieven
- coöperaties
- andere (te specifiëren)

Selectiecriteria

- bereikt de organisatie de beoogde doelgroep (erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden)
- wordt er rekening gehouden met de specifieke behoeftes van de doelgroep en de meest kwetsbare personen
  binnen deze doelgroep. Rekening houdend met dimensies zoals gender, minderjarigen, éénoudergezinnen,
  alleenstaanden, …
- heeft de organisatie ervaring met het verhogen van het huisvestingsaanbod, zorgt het project voor een
  bijkomend aanbod van huisvesting en de doorstroming (op termijn) naar duurzame huisvesting voor de
  doelgroep
- is het gecreëerde aanbod kwalitatief (of hoe wordt met deze aspecten omgegaan in het kader van tijdelijke
  bezettingen)
- staan de ambitie van het project, het gevraagde budget en de voorgestelde oplossingen in verhouding met
  elkaar
Bedrag en betaling
Budget projectoproep : 300.000 euro.

Financiële ondersteuning : max. 25.000 euro per project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 7 mai 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Caroline GEORGE  -  Tel 02 549 02 43  -  George.c@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2020 « Auton’home – De toegang van vluchtelingen tot huisvesting verhogen, door middel van het verhogen van het huisvestingsaanbod (cf. Folder en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
08-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links