Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Co-creatie voor stedelijke veerkracht in het BHG : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Huisvesting, Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 22 april 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep voor co-creatieve projecten voor een stedelijke veerkracht in het BHG.

De projecten moeten vertrekken vanuit de relevante stedelijke dienstverlening, nagaan welke
zwaktes die heeft zonder de wisselwerking met andere diensten te vergeten, een situatie ontwikkelen en onderzoeken waarin die dienstverlening ophoudt en onderzoeks- en innovatiepistes voorstellen om een nieuw gewenst en duurzaam evenwicht te bereiken.

« Co-creatie » is een vorm van samenwerking die het mogelijk maakt om, zowel in de methode als in de inhoud, verschillende expertises te integreren waarover alle betrokken actoren beschikken.

Deze projectoproep wordt beheerd door Innoviris, de gewestelijke organisatie voor onderzoek en innovatie in het BHG.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De gemeenten van het BHG komen in aanmerking voor alle fasen (opzet en volledig project), voor zover de rollen, taken en betrokkenheden :
- goed passen in het kader van een co-creatief project
- niet al worden gefinancierd door hun dotaties (en andere financieringsbronnen)

Selectiecriteria

- kwaliteit van de stedelijke veerkracht- en duurzaamheidsdoelstelling
- mogelijke impact op het BHG
- co-onderzoekspotentieel
- samenhang en complementariteit van de projecten

Looptijd

Een co-creatief project kan een maximale duur van 4 jaar hebben.

Subsidiabele kosten

In een eerste tijd :
- de kosten verbonden aan het betrekken van personen en burgers die rechtstreeks met het project te maken
  hebben
- de vergoeding van externe consultants, deskundigen/lesgevers
- het organiseren van seminaries, ateliers, workshops
Vervolgens : het loon van bepaalde vaste werknemers
Ten slotte : het loon van academische onderzoekers
Bedrag en betaling
Budget per consortium en per project : max. 25.000 euro.

Het financieringspercentage verschilt naargelang de aard van de activiteit van de gemeente die betrokken is bij het project (cf. tabel op pag. 15 van het Reglement, infra).

De financiering wordt georganiseerd in 2 fasen :
- een eerste fase (phasing in) van 18 maanden
- een hernieuwing (verderzetting van het co-onderzoek) van max. 30 maanden
Procedure
De projectoproep voorziet een procedure in twee stappen :
- indienen van een projectvoorstel « Project outlines » : uiterlijk op 22 april 2021 om 12u
- indienen van een volledig voorstel : uiterlijk op 28 januari 2022 om 12u
Praktische inlichtingen
Innoviris
Charleroise Steenweg, 110
1060 Brussel

Dhr. Xavier HULHOVEN  -  Tel 02 600 50 68  -  xhulhoven@innoviris.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van Innoviris.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Co-creatie voor stedelijke veerkracht in het BHG - Projectoproep 2021 (cf. Reglement op de site van Innoviris, supra).
Commentaar
Non-exhaustieve lijst van diensten die gelinkt zijn aan de werking van het stedelijk systeem :
- energiediensten
- voedseldiensten
- waterbevoorradingsdiensten
- voedingsdiensten
- ecosysteemdiensten
- diensten voor de bevoorrading en het beheer van grondstoffen
- huisvestingsdiensten
- economische diensten
- communicatiediensten
- mobiliteitsdiensten
- diensten voor maatschappelijke solidariteit
- zorg-, welzijn- en gezondheidsdiensten
- onderwijsdiensten
- culturele diensten
Datum van de laatste update
23-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links