Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
COVID-19 : eerste lijn
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd vroeger afgesloten, aangezien het beschikbare budget uitgeput is.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van een eventuele nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Fonds Dr Daniël De Coninck lanceert een projectoproep om eerstelijnsorganisaties te ondersteunen
die geconfronteerd worden met talrijke uitdagingen veroorzaakt door het virus COVID-19.

De doelstelling van deze oproep is om zo snel mogelijk middelen ter beschikking te stellen van eerstelijnsorganisaties om beter in te spelen op de uitzonderlijke noden die zich stellen.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Organisaties die eerstelijnsprofessionals groeperen of vertegenwoordigen : zorgraden, thuisverplegings-organisaties, huisartsenkringen, beroepsorganisaties, gezinszorgorganisaties, JAC’s, …

Selectiecriteria

- de organisatie bereikt een significante groep van personen met zorg- en ondersteuningsnoden
- de organisatie staat onder acute druk vanwege de COVID-19 crisis

Geselecteerde projecten in het kader van de oproep « COVID-19 personen in armoede » (cf. fiche) komen niet in aanmerking voor ondersteuning in deze oproep.

Subsidiabele uitgaven

- aangepaste werkorganisatie, andere werkmethoden (zoals online contacten), flexibele taakomschrijvingen om
  onderling beter te kunnen samenwerken
- aankoop van materiaal, van beschermingsmiddelen tot digitale communicatiemiddelen
- ontwikkelen of aanpassen van informatie- en sensibiliseringstools voor specifieke groepen, zoals o.a.
  personen met een migratieachtergrond
- psychologische ondersteuning of psychosociale hulp om te voorzien in behoeften van mensen thuis die
  voortvloeien uit de coronacrisis
- aantrekken van bijkomend personeel of samenwerking met vrijwilligers
- …
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 10.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 5 mei 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).

Verkorte procedure : de dossiers zullen in de komende weken op regelmatige basis gescreend worden, teneinde zo snel mogelijk te kunnen inspelen op de behoeften op het terrein.
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Dr Daniël De Coninck
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Tinne VANDENSANDE  -  Tel 02 549 02 75  -  vandensande.t@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep « COVID-19 eerste lijn » – (cf. Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
28-04-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links