Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Gelijke kansen : initiatieven – projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 maart 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die gelijke kansen bevorderen.

Deze projectoproep wordt beheerd door equal.brussels, de administratie die het beleid van de Staatssecretaris voor gelijke kansen voor het BHG uitvoert.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

Brusselse organisaties die actief zijn binnen het domein van gelijke kansen.

Initiatieven

De initiatieven moeten betrekking hebben op één van de volgende thema’s inzake gelijke kansen :
- gender
- seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie
- etnische en culturele origine
- toegankelijkheid voor personen met een handicap
- handicap
- geweld

Subsidiabele uitgaven

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, komen volgende categorieën van uitgaven in aanmerking :
- huur en huurlasten
- promotie- en publicatiekosten
- administratieve kosten
- voertuig- en verplaatsingskosten
- vergoedingen aan derden, onderaannemers, honoraria
- niet-structurele personeelskosten
Bedrag en betaling
Het subsidiebesluit vermeldt : het toegekende subsidiebedrag, de betalingsmodaliteiten, de toegelaten categorieën van uitgaven en de verschillende deadlines tegen dewelke een schuldvordering of afrekeningsdossier bij de administratie moet ingediend worden.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 1 maart 2021 bij equal.brussels ingediend worden (cf. aanvraagformulier op de site equal.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
equal.brussels
Iris Tower
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

Tel 02 800 36 75  -  equalsubsidies@gob.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van equal.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Subsidiegids - Voor projecten die bijdragen tot gelijke kansen (cf. document op de site van equal.brussels, supra).
Datum van de laatste update
02-08-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links