Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
URBAN EUROPE : energiepositieve wijken
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Investeringen van openbaar nut, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 24 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het secretariaat van het gezamenlijk programma « Urban Europe », dat gecofinancierd wordt door het programma « Horizon 2020 », lanceert de projectoproep « energiepositieve wijken ».

Het gezamenlijk programma Urban Europa, waarvan Innoviris de partner voor het BHG is, beoogt het creëren van aantrekkelijke en duurzame stedelijke milieus waarin de Europese burgers en gemeenschappen zich kunnen ontwikkelen.

Urban Europe is specifiek gericht op stedelijke milieus met het oog op de bevordering van :
- de innovatie en de technologie
- de sociale cohesie en de integratie
- de vermindering van de ecologische voetafdruk en de verbetering van klimaatneutraliteit
- de oprichting van efficiënte en duurzame stedelijke systemen

« Energiepositieve wijken » zijn stedelijke gebieden of groepen van onderling verbonden, energiezuinige en flexibele gebouwen, die geen broeikasgasemissies produceren en die actief een jaarlijks overschot aan hernieuwbare energieproductie beheren op lokaal of regionaal niveau.

Deze projectoproep nodigt deelnemers uit om transnationale consortia op te richten voor onderzoeks- en innovatieprojecten m.b.t. de implementatie van energiepositieve wijken, en is gericht op het uitwisselen van ervaringen tussen de ambities en de reeds lopende initiatieven. Met deze oproep wil Urban Europe een transdisciplinaire en intersectorale gemeenschap creëren op het gebied van energietransitie in de stedelijke context.

De projectoproep onderscheidt drie uitdagingen :
1. Bijdragen aan de « klimaatneutrale stad » – holistische benaderingen voor de implementatie van
    energiepositieve wijken
2. De integratie van energiepositieve wijken in de lokale context en het wettelijk kader
3. Stedelijk beleid – participatieconcepten van de betrokken partijen en operationele modellen

De projecten moeten bijdragen tot het aangaan van ten minste één van deze uitdagingen, multidisciplinair en participatief zijn.

Deze oproep financiert toegepast onderzoek en innovatie (pilootprojecten of demonstratie van innovatieve oplossingen).

Meer informatie in de tekst van de projectoproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Het project moet voldoen aan alle criteria die opgelegd worden door de nationale financieringsinstelling alsook aan de criteria die eigen zijn aan het Europees programma.

Criteria van het programma

De projecten moeten de deelname mobiliseren van ten minste twee entiteiten uit twee programmalanden (infra).

De looptijd van de projecten bedraagt max. 2 jaar voor de activiteiten die aanvangen tussen december 2020 en februari 2021.

Enkel kandidaten uit de programmalanden mogen een aanvraag indienen als hoofdaanvrager of als partner. Het betreft de volgende landen : België, Oostenrijk, Tsjechië en Zweden. Kandidaten uit andere landen mogen deelnemen als zelfgefinancierde partners.

Evaluatiecriteria : deskundigheid (5 punten), impact en betrokkenheid van de gebruikers (5 punten), kwaliteit en efficiëntie (5 punten). Meer informatie in de tekst van de projectoproep (infra).

Criteria van Innoviris

- de begunstigde moet alle of een deel van zijn activiteiten op het grondgebied van het BHG ontwikkelen
- de begunstigde moet een onderzoeksactiviteit of een innovatie uitvoeren in het kader van het project
- het project moet een gunstige impact hebben op de economie en de werkgelegenheid in het BHG door
  de promotie van de resultaten
- de begunstigde ontving geen andere publieke financieringen voor dezelfde activiteiten
- de begunstigde voldeed aan zijn verplichtingen in het kader van andere door het BHG verleende subsidies

Innoviris zal voor deze projectoproep volgende entiteiten financieren :
- de private bedrijven met hun hoofdkantoor en maatschappelijke zetel op het grondgebied van het BHG
- de Brusselse universiteiten en onderzoekscentra
- de openbare besturen
- de verenigingen en de gemeenten (na analyse van hun rol en de activiteiten in het project)
Bedrag en betaling
Elk lid van het consortium zal door zijn eigen financieringsagentschap gefinancierd worden en volgens de regels die toegepast worden op nationaal of regionaal niveau.

De financiële bijdrage van Innoviris voor het BHG bedraagt 600.000 euro.

Er zullen 4 tot 6 projecten gefinancierd worden die een subsidie aanvragen voor een bedrag tussen 500.000 euro en 800.000 euro.

Elk nationaal of regionaal financieringsagentschap hanteert zijn eigen financieringsvoorwaarden voor de projecten. Elke Brusselse gemeente moet het juiste percentage voor de medefinanciering verifiëren met Innoviris.

Subsidiabele kosten : personeel, werking, investeringen, onderaanneming en de indirect kosten (10% van de personeelskosten).

Meer informatie in de tekst van de projectoproep (infra).
Procedure
Deadline voor deze oproep : 24 september 2020 om 12 uur.

De kandidaturen moeten in het Engels en elektronisch ingediend worden, zoals uitgelegd in de tekst van de projectoproep (infra).
Praktische inlichtingen
Innoviris

Beata Bibrowska
Senior Advisor-EU RDI programmes and projects

Tel 02 600 50 32  -  bbibrowska@innoviris.brussels

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in de financiering van investeringen door de EIB kunneneen beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle relevante documenten zijn beschikbaar op deze webpagina van Urban Europe, o.m. de tekst van de projectoproep.
Datum van de laatste update
25-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links