Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Kunstenorganisaties (project)
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
De Vlaamse regering verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, projectsubsidies aan kunstenorganisaties.
Toekenningsvoorwaarden
Aanvrager

- beschikt over rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter
- is in het Nederlandse taalgebied of het BHG gevestigd

Activiteiten

De volgende disciplines komen in aanmerking :
- architectuur en vormgeving
- beeldende en audiovisuele kunsten
- muziek
- podiumkunsten

De activiteiten mogen zich NIET situeren binnen het werkterrein van het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds, en mogen geen experimentele bouwprojecten betreffen.

Beoordelingscriteria

- de kwaliteit van het inhoudelijk concept en de concrete uitwerking (functies)
- de kwaliteit van het zakelijke beheer
- de landelijke en/of internationale positionering
- de mate waarin het aanvraagdossier een of meer aandachtspunten uitvoert uit de strategische visienota
  (cf. art. 7,§2, 5° van het Decreet, infra)

Subsidiabele uitgaven

Personeels- en werkingskosten voor alle functies (supra) voor een periode van max. 3 opeenvolgende jaren.
Bedrag en betaling
Bedrag

De minister beslist over de grootte van het subsidiebedrag op basis van de geformuleerde adviezen van de beoordelingscommissie van externe deskundigen en de administratie.

Betaling

- een voorschot van 90% na de ondertekening van het subsidiebesluit
- het saldo van 10% na goedkeuring van de bewijsstukken
Procedure
2 indiendata per jaar :
- 15 september voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van het volgende jaar
- 15 maart voor projecten die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar
Praktische inlichtingen
Vlaamse Gemeenschap
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Kunsten en cultureel erfgoed
Arenbergstraat, 9
1000 Brussel

Mevr. Caroline UYTTENDAELE   -  Tel 02 553 68 42  -  caroline.uyttendaele@cjsm.vlaanderen.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website www.cjm.be.
Wettelijke en reglementaire bronnen
09.11.2018 BVR betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 de ondersteuning van de professionele kunsten (B.S., 19.05.2014).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 327522

13.12.2013 Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten (B.S., 19.05.2014).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 278797
Datum van de laatste update
19-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links