Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Erasmus+: Europese jongeren samen (KA3)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp
De Europese unie lanceert, in het kader van het programma « Erasmus+ » / Kernactie 3, de projectoproep
« Europese jongeren samen » om initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op de bevordering van burgerparticipatie, uitwisselingen en mobiliteit van jongeren.

« Erasmus+ » is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2021-2027 (cf. programmafiche, infra).

Kernactie nr 3 (KA3 / Key Action KA3 in het Engels) van het programma ondersteunt de strategische samenwerking op EU-niveau om hervormingen te stimuleren op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

De algemene doelstelling van deze oproep is het aanmoedigen van de oprichting van transnationale netwerken die uitwisselingen zouden organiseren, opleidingen zouden bevorderen (bv. voor jeugdwerkers) en die jongeren zelf in staat zouden stellen om gezamenlijke projecten op te zetten. Dit kan allemaal gedaan worden door fysieke en online activiteiten.

Specifieke doelstellingen :
  • De bevordering en ontwikkeling van transnationale gestructureerde samenwerking, online en offline, tussen verschillende jongerenorganisaties teneinde partnerschappen op te zetten of te versterken met aandacht voor solidariteit en inclusieve democratische participatie van allen
  • De uitvoering van EU-kaders en -initiatieven zoals de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester voor zover die betrekking hebben op jeugdzaken
  • Initiatieven om jongeren ertoe aan te moedigen deel te nemen aan het democratisch proces en aan de maatschappij door opleidingen te organiseren, raakvlakken tussen jonge Europeanen onder de aandacht te brengen en discussies en debatten te stimuleren over hun band met de EU, haar waarden en haar democratische grondslagen, onder meer door jongeren een zinvolle stem te geven in het kader van het herstelproces na COVID-19
  • De participatie van ondervertegenwoordigde groepen jongeren (bv. kwetsbare en sociaaleconomisch kansarme jongeren) in de politiek, jongerenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties
  • Nieuwe manieren om jongerenorganisaties in staat te stellen om te gaan met de COVID-19-pandemie en de nasleep daarvan. Dit zou bijvoorbeeld ook een versterking van de samenwerking tussen jongerenorganisaties in een digitale context kunnen inhouden, door relevante methoden van niet-formeel leren en organisatiemodellen te gebruiken, waaronder alternatieve vormen van uitwisselingen en onderlinge hulp.
De voorgestelde activiteiten moeten bijdragen aan de implementatie van de EU-strategie voor jongeren en andere Europese initiatieven die vermeld worden in de richtlijnen van de oproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Komen in aanmerking als coördinator : de overheidsinstanties en de NGO’s die werkzaam zijn in de jeugdsector. De andere organisaties die gevestigd zijn in de programmalanden komen in aanmerking als partner.

Minstens de helft van de organisaties in de consortia mag in de voorgaande twee jaar geen EU-middelen uit het Erasmus+-programma hebben ontvangen in het kader van projecten onder kernactie 3 — Europese jongeren samen.

Bij het project moeten min. 4 entiteiten uit 4 programmalanden van het ‘Erasmus+’-programma betrokken zijn.

De activiteiten moeten plaatsvinden in het programmaland. Cf. lijst met de betrokken landen in de Programmagids, pag. 32-35 (infra).

Looptijd van het project : 2 jaar.

De aanvragen m.b.t. de acties die onder deze projectoproep vallen, zullen beoordeeld worden op basis van volgende criteria :
- relevantie van het project
- kwaliteit van het projectontwerp en de implementatie
- kwaliteit van het partnerschap en de samenwerkingsakkoorden
- impact, verspreiding en duurzaamheid

Meer details in de Richtlijnen van de projectoproep (infra).
Bedrag en betaling
Deze actie volgt een financieringsmodel op basis van vaste bedragen. Het bedrag van de afzonderlijke vaste bijdrage wordt voor elke subsidie bepaald op basis van het geraamde budget van de door de aanvrager voorgestelde actie. De subsidieautoriteit stelt het vaste bedrag van elke subsidie vast op basis van het voorstel, het evaluatieresultaat, de financieringspercentages en het maximale subsidiebedrag zoals vastgesteld in de oproep.

Het subsidiebedrag bedraagt max. 150.000 euro per project.

Meer details in de Richtlijnen van de projectoproep (infra).
Procedure
Algemene procedure

Cf. document met de algemene procedure in de rubriek « Procedure » van de programmafiche « Erasmus+ » (infra).

Specifieke procedure

Om aan deze projectoproep deel te nemen, moet het formulier (en de bijlagen) op tijd ingevuld en ingediend worden. Deze documenten zijn beschikbaar op de portaalsite F&TP.

Kalender

- Uiterlijke indieningsdatum : 24 juni 2021 om 17 uur
- Kennisgeving aanvragers : december 2021
- Ondertekening van de subsidieovereenkomst : maart 2022
Praktische inlichtingen
Beheerder van de projectoproep

Deze projectoproep wordt beheerd door het Europese Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA). Er kunnen vragen gesteld worden via dit contactformulier.

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
De aanvragers worden uitgenodigd om de Richtlijnen van de projectoproep, die beschikbaar zijn op
de portaalsite F&TP, aandachtig te lezen.

Alle inlichtingen over Erasmus+ zijn terug te vinden in de programmaficheErasmus+’’.
Datum van de laatste update
29-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links