Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Lezen op school (2020 - 2022)
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 12 juni 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Vlaamse regering lanceert de projectoproep « Lezen op school » in het kader van taalstimulerende activiteiten Nederlands voor schoolgaande kinderen en jongeren in samenwerking met de plaatselijke bibliotheken.

Deze oproep beoogt volgende doelstellingen :
- de creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen en het opzetten van leesstimulerende activiteiten voor school-
  gaande kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs
- bijdragen tot een succesvolle schoolloopbaan
- enthousiasme, kennis van en waardering voor het Nederlands verhogen via het versterken van leesbeleid en
  leesmotivatie
- kennisdeling tussen de initiatiefnemers
Toekenningsvoorwaarden
Projectindieners

Organisaties met bewezen ervaring op het vlak van leesbeleid binnen het onderwijs en het culturele veld :
- intermediaire organisaties met bewezen kennis van lezen, leesbevordering, leescultuur en kinder-en jeugd-
  boeken, en met ervaring met samenwerking tussen scholen en plaatselijke bibliotheken
- onderwijsverstrekkers en lerarenopleidingen met een sterke visie op leesbeleid, onderzoeksgroepen, …

Project

- dient gestoeld te zijn op aantoonbare noden
- vertrekt van een ‘leesfoto van de school’ (leesnoden van de leerlingen en leesopportuniteiten van de school
  en de schoolomgeving)
- is gratis voor de deelnemende leerlingen
- zorgt ervoor dat een brede variatie aan onderwijsniveaus en – vormen wordt betrokken
- vindt plaats tijdens de schooltijd en er is voldoende perspectief op duurzame verankering.

Looptijd

Goedgekeurde projecten starten op 1 september 2020 en eindigen op 31 augustus 2022 (schooljaren 2020-2021 en 2021-2022).

Selectiecriteria

- relevantie / inhoud
- methode
- haalbaarheid
- goed bestuur
- kostenefficiëntie
Bedrag en betaling
Max. 250.000 euro (voor de 24 maanden samen).
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 12 juni 2020 bij het Departement Onderwijs en Vorming ingediend worden (cf. online formulier op de site van Departement Onderwijs en Vorming, infra).
Praktische inlichtingen
Vlaamse overheid
Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Horizontaal Beleid
Koning Albert II-laan, 15
1210 Brussel

Tel 02 553 99 78  -  horizontaalbeleid@ond.vlaanderen.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van het Departement Onderwijs en Vorming : www.onderwijs.vlaanderen.be
Wettelijke en reglementaire bronnen
Oproep “Lezen op school” in het kader van taalstimulerende activiteiten Nederlands voor schoolgaande kinderen en jongeren in samenwerking met de plaatselijke bibliotheken (cf. document op de site van het Departement Onderwijs en Vorming, supra).
Datum van de laatste update
02-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links