Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Amateursportprogramma’s en innovatie van de infrastructuur (2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 juli 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese commissie lanceert een oproep tot het indienen van voorstellen om projecten te ondersteunen op het gebied van amateursportprogramma’s en innovatie van de infrastructuur.

Deze oproep past in het werkprogramma 2020 voor de uitvoering van « pilootprojecten en voorbereidende acties op het gebied van onderwijs, jeugd, sport en cultuur » (infra).

In Europa worden sport en lichaamsbeweging meestal georganiseerd in grote en dure sportinstallaties. Nochtans blijkt uit cijfers over de deelname aan sport en lichaamsbeweging dat het sportaanbod van de traditionele sportorganisaties en de behoeften van de sportbeoefenaren steeds verder uit elkaar komen te liggen. Om nieuwe generaties aan te trekken, moeten sportfederaties, -organisaties en –clubs hun aanbod verbeteren d.m.v. creativiteit, innovatie en nieuwe werkwijzen.

De algemene doelstelling van deze oproep is om aan in aanmerking komende organisaties de gelegenheid te bieden om nieuwe vormen van sport en lichaamsbeweging te ontwikkelen en te bevorderen door de infrastructuur en/of het aanbod van sportactiviteiten/-programma’s aan te passen.

M.b.t de subsidiabele activiteiten moeten de aanvragers acties voorstellen die bv. de volgende dimensies omvatten :
- aanpassing van de bestaande infrastructuur
- organisatie van nieuwe vormen van lichaamsbeweging
- innovatieve benadering van trainingsprogramma’s
- activiteiten voor verschillende generaties
- gebruik van digitale technologie

Meer details in de tekst van de projectoproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten de aanvragers aan volgende criteria voldoen :
- een publieke of particuliere organisatie zijn met rechtspersoonlijkheid, die vnl. actief is op het gebied van
  sport
- officieel gevestigd zijn in een van de lidstaten van de EU

De volgende aanvragers mogen voorstellen indienen : organisaties zonder winstoogmerk (private of publieke), lokale overheden, internationale of Europese organisaties; sportclubs.

Natuurlijke personen mogen geen subsidies aanvragen in het kader van deze oproep.

Looptijd van het project

De activiteiten moeten plaatsvinden in de lidstaten van de EU.

De looptijd van het project bedraagt min. 12 maanden en max. 36 maanden.

De activiteiten mogen pas aanvangen op 1 januari 2021 en moeten uiterlijk op 31 december 2023 afgesloten worden.

Evaluatiecriteria

De in aanmerking komende aanvragen zullen geëvalueerd worden op basis van volgende criteria :
- relevantie van het project
- kwaliteit van het project
- beheer van het project

Meer details in de tekst van de projectoproep (infra).

Subsidiabele kosten


- personeelskosten
- de reiskosten en de bijbehorende verblijfskosten
- de afschrijvingskosten van uitrustingen of andere goederen (nieuw of gebruikt)
- kosten voor verbruiksgoederen en benodigdheden
- de kosten die voortvloeien uit de vereisten opgelegd door de subsidieovereenkomst (communicatie, audits,
  vertalingen, …)
- de kosten voor uitbesteding
- de kosten voor financiële ondersteuning aan derden
- de niet-aftrekbare BTW
Bedrag en betaling
Het totale budget voor de cofinanciering van projecten in het kader van deze oproep wordt geraamd op 1.200.000 euro.

De subsidie van de EU is beperkt tot een max. cofinancieringspercentage van 80% van de subsidiabele kosten.

Het subsidiebedrag bedraagt max. 650.000 euro.

De Europese commissie is voornemens ongeveer 2 tot 4 projecten te financieren.
Procedure
Elke organisatie die aan deze projectoproep wenst deel te nemen, moet over een OID-code beschikken (cf. eerste sectie van het document « OID-code en PIC »).

De subsidieaanvragen moeten in één van de officiële talen van de EU opgesteld worden, m.b.v. het online formulier dat beschikbaar is op de webpagina van de projectoproep (infra).

Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 1 juli 2020 om 12 uur ingediend worden.

Aanvragen ingediend op papier, fax, mail of op een andere manier worden niet aangenomen.
Praktische inlichtingen
Europese commissie

Het Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur (DG EAC) van de Europese commissie is verantwoordelijk voor deze projectoproep.

Tel 02 296 52 32  -  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Bronnen voor de projectoproep

Alle documenten, de tekst van de projectoproep inbegrepen (in het Engels) zijn beschikbaar op deze webpagina van de Europese commissie.

Bronnen van het programma

Het werkprogramma 2020 voor de implementatie van « pilootprojecten en voorbereidende acties in de domeinen opvoeding, jeugd, sport en cultuur » is beschikbaar op deze webpagina (in het Engels).
Datum van de laatste update
02-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links