Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Klimaat Actie Programma (KAP) : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 18 juni 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, in het kader van de Klimaatactie, een nieuwe projectoproep voor de Brusselse gemeenten om een actiestrategie voor het klimaat te ontwikkelen en in te voeren.

De Klimaatactie bestaat uit twee luiken en streeft volgende doelstellingen na :
- de lokale overheden stimuleren om een actiestrategie voor het klimaat te ontwikkelen, in te voeren of bij te
  werken, die direct aansluiten op de gewestelijke plannen (= Luik 1 en betreft deze fiche)
- de uitvoering van duurzame projecten voor het klimaat die direct verband houden met de gewestelijke
  prioriteiten (= Luik 2 en betreft de fiche ‘Duurzame milieuprojecten’)

Deze projectoproep wordt beheerd door Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het BHG.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De gemeenten van het BHG die niet ondersteund werden bij de vorige oproep in 2020.

Doelstellingen en gewestelijke prioriteiten

 • Rechtstreekse koppeling aan de gewestelijke strategieën en plannen :
  - Het Gewestelijk Lucht-, Klimaat-Energieplan
  - De Renovatiestrategie 2030-2050
  - Het Gewestelijk programma voor circulaire economie (GPCE)
  - De Good Food-strategie
  - Het Gewestelijk Hulpbronnen en Afvalbeheerplan
  - Het Gewestelijk Natuurplan 2016-2020
  - Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie
  - Waterbeheerplan 2016-2021
  - Overstromingsbeheerplan (Regenplan)
 • Alle organen die actief zijn op het grondgebied van de gemeente bij het programma betrekken
 • Rekening houden met alle milieudoelstellingen met het oog op :
  - de directe en indirecte emissies
  - de aanpassingsstrategieën (natuur, waterbeheer en biodiversiteit)
 • Strategische doelstellingen vastleggen tegen 2030 / 2050 die coherent zijn met de gewestelijke doelstellingen op het vlak van vermindering van de directe uitstoot van broeikasgassen
 • Rekening houden met minimum een doelstelling die verband houdt met de gewestelijke strategieën die betrekking hebben op indirecte emissies (Good Food, Zero Afval, …) en een doelstelling die verband houdt met de gewestelijke aanpassingsstrategieën (natuur, waterbeheer, biodiversiteit)
 • Opstelling van een actieplan dat gedetailleerde sectorale maatregelen voorstelt naargelang van de beschouwde thema’s
 • Opstelling van een monitoringsysteem voor de ingevoerde acties, om zicht te krijgen op de staat van vorderingen en de verkregen resultaten
Methodologie

- projecten gedragen door de lokale overheden
- invoering van een transversaal projectbeheer (interne diensten + lokale partners)
- integratie van een proces van burgerparticipatie
- identificatie van indicatoren om de impact van de maatregelen m.b.t. de vastgelegde doelstellingen
  te beoordelen

Selectiecriteria

- beleidsdraagvlak
- transversaliteit
- milieu-impact
- inclusie
- partnerschap
- burgerparticipatie
- economie
- autonomisering en verduurzaming
- voorbeeldfunctie
- samen projecten dragen

Looptijd

De looptijd van de subsidie mag in geen geval langer duren dan 24 maanden.

Subsidiabele uitgaven

- de personeelskosten (max. 1 VTE)
- de bezoldiging van derden en onderaannemers
- de werkingskosten die rechtstreeks door het project voortgebracht worden
- de huur en huurlasten
- de promotie- en publicatiekosten
- de kosten van voertuigen en verplaatsingen
- de afschrijvingen en investeringen die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project
Bedrag en betaling
Subsidiebedrag : max. 150.000 euro.
Procedure
Het kandidatuurdossier moet ten laatste op 18 juni 2021 bij Leefmilieu Brussel ingediend worden (cf. document op de site van Leefmilieu Brussel, infra).
Praktische inlichtingen
Leefmilieu Brussel
Afdeling Kwaliteit van het leefmilieu, Circulaire economie en Duurzame stad
Departement Duurzame consumptie en ecogedrag
Dienst Lokale en Burgeracties
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan, 86 C / 3000
1000 Brussel

Mevr. Pascale ALAIME  -  Tel 02 775 77 50  -  palaime@leefmilieu.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.

Brulocalis
Dienst Duurzame Stad
Aarlenstraat, 53/4
1040 Brussel

Dhr. Philippe MERTENS  -  Tel 02 238 51 62  -  philippe.mertens@brulocalis.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2021 voor de Brusselse gemeenten en OCMW’s « Klimaatactie » - Luik 1 (cf. document op de website van Leefmilieu Brussel, supra).
Datum van de laatste update
21-06-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links