Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Digital Brussels : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 april 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen die de toegang, de vaardigheden en het gebruik van digitale tools willen bevorderen bij doelgroepen die er het verst van afstaan, en die geen gebruik maken van digitale ruimtes of structuren die toegang tot en opleiding in digitale tools aanbieden.

Deze projectoproep wordt gefinancierd door het BHG en de Coördinatie Digitale Inclusie van het Centrum voor Informatica van het Brusselse Gewest (CIBG).
Toekenningsvoorwaarden
Begungstigden

- elke vzw, organisatie met sociaal oogmerk, coöperatieve vereniging of organisatie van de sociale economie
  die werkt met mensen in een situatie van digitale kwetsbaarheid, gevestigd in het BHG of voor projecten
  waarvan het doelpubliek in het BHG woont
- OCMW’s
- lokale besturen : gemeentelijke openbare computerruimten, bibliotheken, …

Doelgroep

Mensen in een kwetsbare situatie : werkzoekenden, jongeren, ouderen, mensen met een beperking en vrouwen.

Selectiecriteria

- digitale ondersteuning
- doelgroepen en noden
- innovatie en impact
- partnerschap
- duurzaamheid

Meer details in de Selectiecriteria op de site van de KBS (infra).

Projecten

Het moet gaan om concrete, direct uitvoerbare projecten die gericht zijn op mensen die ver afstaan van het digitale. De projecten vertrekken van vragen en concrete noden bij de doelgroepen, om zo bij hen belangstelling te wekken voor informaticatools, hen toegang te geven tot digitale hulpmiddelen en hen vertrouwd te maken met het digitale gebeuren om in hun dagelijkse behoeften te voorzien.

Cf. voorbeelden in de Folder op de site van de KBS (infra).

Subsidiabele uitgaven

- min. 50% moet worden besteed aan de opleiding en/of ondersteuning van de doelgroep
- max. 50% mag worden besteed aan uitgaven voor computerapparatuur (max. 5.000 euro)
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : 5.000 tot 15.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 1 april 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Dhr. Quentin MARTENS - Tel 02 549 02 21 - martens.q@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep « Digital Brussels » (cf. Folder en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
02-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links