Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Vergroening van schoolplaatsen (Operatie Re-creatie)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 juli 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep “Operatie Re-creatie” voor de vergroening van schoolplaatsen in het BHG.

De doelstelling van de Operatie Re-creatie is om recreatieve, groene ruimten te creëren die beter ingedeeld zijn en daardoor aangenamer zijn om er tijdens en na school tijd te spenderen.

Deze projectoproep wordt beheerd door Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het BHG.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Deze oproep richt zich tot scholen die behoren tot de officieel erkende onderwijsnetten, van het kleuter-, lager- en/of secundair onderwijs, van alle types onderwijs en van alle taalregimes, die gelegen zijn in gebieden met een tekort aan groene ruimten, in prioritaire groene zones van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en/of in gebieden die bijdragen aan de stedelijke hitte-eilanden van het BHG.

Verwachte resultaten

Aan het einde van het project zullen de scholen een speelplaats hebben :
- waarbij een zo groot mogelijke oppervlakte vergroend is
- waarvan de vegetatie divers is
- waarin de vegetatie voor thermisch comfort zorgt
- waarbij een oppervlak onthard is om de absorptie van regenwater mogelijk te maken
- waarbij het regenwater wordt gerecupereerd
- waarin natuurlijke ruimten kunnen worden gebruikt als leermiddel
- waarbij gebruik wordt gemaakt van vegetatie om de geluidsomgeving van het plein te verbeteren
- waarvoor een specifiek beheers- en onderhoudsplan is vastgelegd, waarbij de gebruikers van het schoolplein
  worden betrokken

Andere voordelen van het project :
- natuur- en milieueducatie (hefboom voor de bewustmaking)
- verhoogd welzijn door de omgevingskwaliteit
- ontwikkeling van speel- en ontspanningsruimten van hoge kwaliteit
- toegankelijkheid van deze nieuwe ruimten voor buurtbewoners

Voor meer details : cf. Rubrieken II en III van de Modaliteiten (infra).

Prioriteitscriteria

- het belang van de impact van het project op de transitie van het Gewest, via de ligging van de school in
  gebieden met een tekort aan groene ruimten, in prioritaire groene zones van het Gewestelijk Plan voor
  Duurzame Ontwikkeling en/of in gebieden die bijdragen aan de stedelijke hitte-eilanden
- de maximale opvang van het regenwater volgens de ligging van de school in het stroomgebied, de
  toegankelijkheid van de speelplaats tot de wijk, de toestand van de bodem
- de energie-efficiëntie van de gebouwen
- de voorziene coördinatie door de school en de inrichtende macht
- de motivatie om de speelplaats buiten de schooluren open te stellen om de toegang tot de groene ruimten
  mogelijk te maken
- de in de school beschikbare middelen voor het onderhoud en de verduurzaming van het project (financiële
  of personeelsmiddelen voor de coördinatie en/of het onderhoud)

Subsidiabele uitgaven

De subsidie is bestemd voor werkzaamheden in verband met de vergroening van de speelplaats, het educatieve en recreatieve gebruik ervan en de toegankelijkheid ervan buiten het schoolkader.

De bodemanalyse wordt verzorgd door Leefmilieu Brussel.
Bedrag en betaling
Bedrag

Het budget per school varieert naargelang de ambitie en innovatiegraad van het inrichtingsproject maar overschrijdt niet het maximum budget van 300.000 euro.

Betaling

De subsidie zal uitbetaald worden in 4 schijven :
- 30% bij de kennisgeving van de subsidie
- 20% bij de verdeling van de opdrachten van werken en/of leveringen
- 30% bij de start van de werken
- 20% bij de voorlopige oplevering
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 15 juli 2021 bij Leefmilieu Brussel ingediend worden (cf. kandidatuurdossier op de site van Leefmilieu Brussel, infra).
Praktische inlichtingen
Leefmilieu Brussel
Departement Groene Ruimten
Dienst Biodiversiteit
Havenlaan, 86c/3000
1000 Brussel

school@environnement.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Operatie Re-creatie : projectoproep voor de vergroening van schoolplaatsen in het Brussels Gewet – Modaliteiten 2021 (cf. documenten op de website van Leefmilieu Brussel, supra).
Datum van de laatste update
16-07-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links