Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (GPS 2022-2024)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 17 september 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het BHG lanceert een kandidatuuroproep voor het Gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim.

Het Gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim (GPS) beoogt lokale plannen ter preventie van schoolverzuim te ontwikkelen binnen de 19 Brusselse gemeenten, projecten uit te voeren en maatregelen te ontwikkelen ter bevordering van de schoolinschakeling van kinderen en jonge Brusselaars op lokaal niveau.

Deze projectoproep wordt beheerd door de Dienst Scholen van Perspective.brussels.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De gemeentelijke preventiediensten van de 19 gemeenten van het BHG.

Richtlijnen

De projecten of regelingen die in het kader van het GPS worden uitgevoerd :
 • staan open voor alle kinderen en jongeren die in de gemeente wonen of naar eenonderwijsinstelling
  in de gemeente gaan
 • besteden bijzondere aandacht aan kinderen/jongeren in een bestaansonzekere situatie, die het
  grootste risico lopen de school niet af te maken
 • moeten vallen binnen het toepassingsgebied van preventie, interventie en/of compensatie
 • moeten de mix en de diversiteit van de schoolpopulatie bevorderen
 • moeten de billijkheid op het vlak van scholing en de kansengelijkheid versterken, onder meer door
  elke Brusselse leerling gratis of tegen een lage prijs toegang te verlenen tot activiteiten voor school-inschakeling
 • moeten zich ontwikkelen in een coördinatie- en netwerkdynamiek tussen de verschillende lokale en supralokale actoren in de strijd tegen schoolverzuim in het BHG, met het oog op een grotere doeltreffendheid van het beleid en door een globale aanpak van het kind/de jongere in moeilijkheden te faciliteren
 • streven naar betere synergieën en partnerschappen met de gezinnen, scholen en/ofverenigingen, en naar een betere participatie van de kinderen/jongeren en ouders die bij de projecten-programma’s betrokken zijn
Specifieke doelstellingen

De projecten en/of regelingen die via het GPS worden gefinancierd, moeten aansluiten bij de volgende specifieke doelstellingen :
- Doelstelling 1: Het Gemeentelijk Preventieplan tegen Schoolverzuim lokaal coördineren
- Doelstelling 2: Een eerstelijnsdienst verlenen op het vlak van de preventie van schoolverzuim
- Doelstelling 3: Meewerken aan het toezicht op de leerplicht
- Doelstelling 4: Individuele opvolging van schoolmoeë kinderen/jongeren
- Doelstelling 5: Collectieve acties ter bestrijding van schoolverzuim op touw zetten

Cf. Toelichting en verwachte resultaten voor deze doelstellingen in de tekst van de oproep, pag. 6-9 (infra).

Criteria

De door de gemeenten ontwikkelde visie en projectenprogramma’s moeten :
- bijzondere aandacht besteden aan de verschillende risicofactoren die bij de aanpak van schooluitval zijn
  vastgesteld (individu, gezin, leeftijdgenoten, wijk)
- het netwerk rond het kind/de jongere erbij betrekken en scholen en/of lokale partners uit sectoren als
  onderwijs, jeugd, cultuur, sociale zaken, sport, enz. inschakelen

De analyse van de projecten-programma’s zal toegespitst worden op :
- de doelgroep
- de identificatie van de risico's en de voorgestelde mechanismen voor risicobeheer
- de haalbaarheid van de activiteiten

Subsidiabele uitgaven


De personeelskosten en de werkingskosten die verband houden met de uitvoering van het project-programma voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2024.
Bedrag en betaling
Budget

Driejarige periode 2022-2024 : 16.944.322 euro (ofwel ongeveer 5,6 miljoen euro per jaar).

Bedrag

Budgettaire verdeling van de subsidies per gemeente : cf. tabel in de oproep, pag. 12-13 (infra).

Betaling

De subsidie zal in vier schijven uitbetaald worden :
- 1 tot 3 (2022-2023-2024) : 30%
- 4 (2025) : 10%
Procedure
Het dossier moet uiterlijk op 17 september 2021 bij de Dienst Scholen van Perspective.brussels ingediend worden (cf. documenten op de site van Perspective.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Perspective.brussels
Dienst Scholen
Naamsestraat, 59
1000 Brussel

Mevr. Julie LUMEN - Tel 02 435 42 93 - jlumen@perspective.brussels

Alle inlichtingen, documenten en formulieren zijn beschikbaar op de site van Perspective.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (GPS) – Interventiekader van het BHG (cf. document op de site van Perspective.brussels, supra).
Datum van de laatste update
20-09-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links