Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Strategie Go4Brussels 2030 - actief schoolverzuim : projectoproep 2021-2023
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 september 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het BHG lanceert een projectoproep om acties te ondersteunen die erop gericht zijn om jongeren van 15 tot 21 jaar opnieuw op de schoolbanken te krijgen of hen te begeleiden in de ontwikkeling van een duurzaam professioneel levensproject.

Deze projectoproep past binnen de Strategie Go4Brussels 2030 (infra) en meer in het bijzonder in project 2 van de Jongerengarantie en in project 2 van het Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang.

Deze projectoproep wordt beheerd door de Dienst Scholen van Perspective.brussels.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Alle Franstalige en Nederlandstalige vzw’s die actief zijn op het vlak van schoolinschakeling, begeleiding van jongeren bij het uitstippelen van hun schoolloopbaan of een duurzaam professioneel levensproject op het grondgebied van het BHG.

Doelpubliek

- jongeren die woonachtig zijn in het BHG, tussen 15 en 21 jaar, die zijn ingeschreven in de 2e en 3e graad van
  het beroeps- of deeltijds onderwijs en waarvan het schoolverzuim bewezen is
- jongeren die de school vroegtijdig verlaten hebben, m.a.w. die de school verlaten hebben zonder een diploma
  van het hoger secundair onderwijs te hebben behaald
- schoolplichtige jongeren die niet in een school zijn ingeschreven

Gemeenschappelijke kenmerken van de projecten


De ingediende projecten moeten :
- gratis zijn voor de begunstigden
- gericht zijn het doelpubliek (supra)
- de mix van doelgroepen, de gelijkheid van kansen en de diversiteit bevorderen zonder dat daarbij
  gediscrimineerd wordt
- in partnership uitgevoerd worden
- voorzien in een coherent plan van aanpak dat gericht is op het begrip ‘traject van de jongere’ en waarvoor
  een concrete tijdlijn geldt
- een actie zijn die bovenop de terugkerende activiteiten van de vereniging komt

Specifieke doelstellingen


De projecten moeten aan één of meerdere van de volgende drie specifieke doelstellingen beantwoorden :
- Doelstelling 1 : Jongeren terug op de schoolbanken krijgen
- Doelstelling 2 : Jongeren opnieuw voor een alternatief parcours engageren zodat ze een getuigschrift kunnen
  behalen dat minstens gelijkwaardig is aan het niveau van het hoger middelbaar onderwijs
- Doelstelling 3 : Met de jongeren een duurzaam professioneel levensproject uitwerken

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- de overeenstemming van het project met de doelstellingen en de gemeenschappelijke kenmerken die door
  de projectoproep worden nagestreefd
- de ontwikkeling van project in partnership
- proefprojecten
- de ligging van het project

Subsidiabele uitgaven


- de financiering van activiteiten die gebaseerd zijn op een periode van minstens 10 maanden tussen
  01/11/2021 en 30/04/2023
- de personeels- en werkingskosten die verband houden met de uitvoering van het project
Bedrag en betaling
Budget

Beschikbaar budget voor deze oproep : 350.000 euro.

Bedrag

Het maximale steunbedrag per project bedraagt 100.000 euro voor Franstalige verenigingen en 70.000 euro voor Nederlandstalige verenigingen.

Betaling


De subsidie zal in 2 schijven uitbetaald worden :
- Schijf 1 (2021) : 80% op basis van een schuldvordering
- Schijf 2 (2023) : het saldo van 20% na goedkeuring van het definitieve evaluatieverslag
Procedure
Het dossier moet uiterlijk op 1 september 2021 bij de Dienst Scholen van Perspective.brussels ingediend worden (cf. documenten op de site van Perspective.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Perspective.brussels
Dienst Scholen
Naamsestraat, 59
1000 Brussel

Mevr. Julie LUMEN - Tel 02 435 42 93 - jlumen@perspective.brussels
Mevr. Nadia EL MOUSSATI - Tel 02 435 43 18 - nelmoussati@perspectivebrussels


Alle inlichtingen, documenten en formulieren zijn beschikbaar op de site van Perspective.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Strategie Go4Brussels 2030 – Acties voor jongeren van 15 tot 21 jaar die zich in een situatie van actief schoolverzuim bevinden (bewezen schoolverzuim, vroegtijdig schoolverlaten, niet-ingeschreven schoolplichtige jongeren) – Projectoproep van het BHG 2021-2023 (cf. documenten op de site van Perspective.brussels, supra).

Strategie Go4Brussels (versie 24.02.2021) :
- Pijler 2, Doelstelling 2.1 : De Jongerengarantie verder uitvoeren
- Pijler 2, Doelstelling 2.4 Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang
Datum van de laatste update
23-09-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links