Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om een subsidie toe te kennen aan de gemeenten van het BHG voor het ondersteunen van hun sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het fiscale jaar 2021.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De 19 gemeenten van het BHG.

Voorwaarden

De subsidietoekenning hangt af van de volgende voorwaarden :
- de sporttarieven voor 2022 behouden, en het verschil tussen de behandeling van inwoners van de gemeente
  en personen van buiten de gemeente niet vergroten
- de huur van de (boven)gemeentelijke sportinfrastructuur niet verhogen voor het seizoen 2021-2022
- de budgettaire kredieten voor het sportbeleid in het budget 2022 niet verlagen
- de forfaitaire premie aan sportclubs niet gebruiken om eventuele hangende schulden af te betalen

Subsidiabele uitgaven

De subsidie heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

Het staat de gemeente vrij te bepalen welk gebruik zij maken van deze subsidie, zolang het te maken heeft met sport.

Met het oog op het waarborgen van de continuïteit van de verrichte acties, wordt de begunstigde gemachtigd om de voorzien acties uit te voeren vóór de ondertekening van het besluit (infra), zijnde vanaf 1 januari 2021.
Bedrag en betaling
Bedrag

Budget : 1.638.680,00 euro.

Het budget zal worden verdeeld onder de gemeenten van het BHG volgens de verdeelsleutel van de ADG (cf. fiche).

De verdeling per gemeente wordt vermeld in de bijlage van het Besluit / Omzendbrief (infra).

Betaling

De subsidie zal in één schijf uitbetaald worden aan elke begunstigde tegen voorlegging van een schuldvordering gericht aan de GOB (cf. art. 4, §3 van het Besluit, infra).

Het definitieve bedrag zal worden bevestigd na ontvangst en analyse van de verantwoordingsstukken.
Procedure
De subsidie wordt van ambstwege toegewezen.

De verantwoordingsstukken moeten uiterlijk op 15 februari 2022 bij de Directie Gesubsidieerde Initiatieven worden ingediend (cf. art. 4, §4 van het Besluit, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie Gesubsidieerde Initiatieven
Iris Tower
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

Mevr. Céline SANSDRAP   -  Tel 02 800 38 78  -  csansdrap@gob.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
11.06.2021 Rondzendbrief betreffende de toepassing van het BBHR tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een subsidie van 1.638.680,00 EUR voor het ondersteunen van hun sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het fiscale jaar 2021 (PDF-versie).

10.06.2021 BBHR tot toekenning van een subsidie van 1.638.680,00 EUR aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest voor het ondersteunen van hun sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar 2021 (PDF-versie).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 349698


Datum van de laatste update
04-10-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links