Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Strategie Go4Brussels 2030 – (cyber)pesten : projectoproep 2021-2023
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 11 oktober 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het BHG lanceert een projectoproep om acties te ondersteunen ter preventie van (cyber)pesten op school en voor het aanleren van de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van kinderen en jongeren op het internet.

Deze projectoproep wordt beheerd door de Dienst Scholen van Perspective.brussels, past binnen de Strategie Go4Brussels 2030 (infra) en beoogt volgende doelstellingen :
1. De kinderen en jongeren bewust maken van cyberpesten en de gevolgen ervan, zowel wat de daders
    als wat de slachtoffers betreft
2. Kinderen en jongeren vaardigheden bijbrengen op het vlak van de bescherming van hun persoonsgegevens
    en hun privacy op het internet
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Alle Franstalige en Nederlandstalige vzw’s die actief zijn binnen de sector van de preventie en bestrijding van (cyber)pesten op het grondgebied van het BHG.

Doelpubliek

Leerlingen vanaf het vierde leerjaar van de lagere school tot en met het zevende jaar van de middelbare school, over alle netten en onderwijstypes heen.

Gemeenschappelijke kenmerken van de projecten

- de projecten moeten worden uitgevoerd in partnerschap met een onderwijsinstelling
- de leerlingen van de partnerschool vormen de doelgroep van het project
- de activiteiten moeten gratis zijn voor de begunstigden

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- de overeenstemming van het project met de doelstellingen en de gemeenschappelijke kenmerken
  die door de projectoproep worden nagestreefd
- het innoverende karakter van het project

Subsidiabele uitgaven

- de financiering van activiteiten die plaatsvinden tussen 15/12/2021 en 30/06/2023
- de personeels- en werkingskosten die verband houden met de uitvoering van het project
Bedrag en betaling
Budget

Beschikbaar budget voor deze oproep : 150.000 euro.

Bedrag

De financiële ondersteuning bedraagt max. 15.000 per project.

Betaling

De subsidie zal in 2 schijven uitbetaald worden :
- Schijf 1 (2021) : 80% op basis van een schuldvordering
- Schijf 2 (2023) : het saldo van 20% na goedkeuring van het definitieve evaluatieverslag
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 11 oktober 2021 bij de Dienst Scholen van Perspective.brussels ingediend worden (cf. kandidaatsformulier op de site van Perspective.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Perspective.brussels
Dienst Scholen
Naamsestraat, 59
1000 Brussel

Administratie en financiën
Mevr. Nadia EL MOUSSATI  -  Tel 02 435 43 18  -  nelmoussati@perspectivebrussels

Opdrachthouder
Mevr. Anne TREFOIS  -  Tel 02 435 42 97  -  atrefois@perspective.brussels

Alle inlichtingen, documenten en formulieren zijn beschikbaar op de site van Perspective.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Strategie Go4Brussels 2030 – Acties ter preventie van (cyber)pesten op school en ter ondersteuning van het aanleren van de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van kinderen en jongeren op het internet – Projectoproep van het BHG 2021-2023 (cf. documenten op de site van Perspective.brussels, supra).

Strategie Go4Brussels (versie 24.02.2021) :
- Pijler 2, Doelstelling 2.1 : De Jongerengarantie verder uitvoeren
- Pijler 2, Doelstelling 2.4 Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang
Datum van de laatste update
12-10-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links