Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Burgers, gelijkheid, rechten en waarden : betrokkenheid en participatie van de burgers (2022)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 10 februari 2022 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese Unie lanceert, in het kader van het programma « Burgers, gelijkheid, rechten en waarden » (CERV), een projectoproep betreffende de « betrokkenheid en participatie van de burgers ». Voor meer informatie betreffende het CERV 2021-2027 : cf. programmafiche (infra).

De doelstelling van deze oproep is de deelname van de burgers en de representatieve verenigingen aan het democratisch en burgerleven van de EU te bevorderen, door hun standpunten in alle domeinen van het Europese optreden bekend te maken en publiekelijk uit te wisselen.

Deze oproep beoogt projecten te ondersteunen die worden gepromoot door transnationale partnerschappen en netwerken waarbij burgers rechtstreeks betrokken zijn. Deze projecten moeten een breed scala aan mensen met verschillende achtergronden samenbrengen in activiteiten die rechtstreeks verband houden met het EU-beleid.

Volgende prioriteiten voor 2022 werden vastgelegd :
- de burgerparticipatie mobiliseren voor de Europese parlementsverkiezingen van 2024
- de impact van de gezondheidscrisis evalueren op het democratisch debat en de bescherming van de
  grondrechten
- de e-democratie ontwikkelen
- de bestrijding van desinformatie en andere vormen van inmenging in het democratisch debat
- de burgers en de gemeenschappen betrekken bij discussies en acties m.b.t. klimaat en milieu

Volgende activiteiten komen o.m. in aanmerking voor financiering :
- verzamelen en bundelen van meningen van burgers met alle relevante middelen
- media-educatieve acties
- de organisatie van evenementen (zoals debatten, conferenties, seminaries, campagnes, workshops en
  culturele activiteiten) om maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen
- het bevorderen van uitwisselingen tussen Europese burgers over gemeenschappelijke onderwerpen,
  om een beter begrip van verschillende perspectieven te vergemakkelijken

Meer informatie in de tekst van de projectoproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Volgende organisaties komen in aanmerking : publieke en private rechtspersonen die gevestigd zijn in een van de in aanmerking komend landen. De coördinator moet een private organisatie zonder winstoogmerk zijn (organisaties uit het maatschappelijk middenveld, verenigingen, culturele of onderzoeksinstellingen). De partners kunnen rechtspersonen zonder winstoogmerk zijn of overheids-, lokale of regionale instanties. De gemeenten en OCMW’s komen dus enkel in aanmerking als partner.

Het consortium moet samengesteld zijn uit ten minste 3 organisaties die gevestigd zijn in 3 verschillende landen die deelnemen aan het programma.

Cf. Lijst met de in aanmerking komende landen.

Looptijd van de projecten : tussen 12 en 24 maanden.

De activiteiten moeten plaatsvinden in één van de in aanmerking komende landen die aan het project deelnemen.

Cf. toekenningscriteria in de programmafiche (infra).
Bedrag en betaling
De financiering wordt toegekend op basis van een forfaitair bedrag, berekend op basis van de geraamde bedragen die in de aanvraag vermeld werden. Bij de berekening wordt rekening gehouden met het aantal deelnemers en het aantal in aantal in aanmerking komende landen voor elk evenement dat in het project voorzien is.

Een voorfinanciering - maximaal 60% van het totale subsidiebedrag - wordt één maand na de ondertekening van de subsidieovereenkomst uitbetaald.
Procedure
Het formulier en de bijlagen moeten uiterlijk op 10 februari 2022 om 17u ingediend worden.

Voor de indieningsprocedure : cf. Programmafiche (infra).
Praktische inlichtingen
Europese commissie

Voor vragen betreffende het portaal moet de IT Helpdesk gecontacteerd worden.

België heeft tot dusver geen nationaal contactpunt voor het programma aangesteld. De lijst met de contactpunten per land is hier beschikbaar.

De Europese commissie heeft een contactadres ingesteld voor het stellen van vragen : EACEA-CERV@ec.europa.eu.  De antwoorden zullen gepubliceerd worden in de FAQ van de oproep.

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Referentie van de oproep : CERV-2022-CITIZENS-CIV

De tekst van de oproep en alle documenten zijn beschikbaar op deze webpagina van het portaal F&TP.

Bronnen van het programm

Cf. Programmafiche.
Commentaar
Deze projectoproep is in de eerste plaats gericht tot de burgers, om hen samen te brengen tijdens evenementen (die op elke relevante schaal kunnen georganiseerd worden), virtueel of fysiek, zodat van gedachten kan gewisseld worden over de prioritaire thema’s die in de oproep vermeld worden.

Aangezien de subsidie op forfaitaire basis wordt berekend, is het aan de partners om intern de modaliteiten voor de uitvoering van het project te bepalen, om hun investering tot een minimum te beperken, en tegelijkertijd een goed beheer en de verwezenlijking van vastgelegde doelstellingen en resultaten te verzekeren (er zal geen terugbetaling zijn op basis van reële onkosten). Tevens moeten er onderhandelingen gevoerd worden om de verdeling van de subsidie tussen de verschillende partners vast te stellen, in overeenstemming met hun rol in de organisatie van de evenementen die deel uitmaken van het project.
Datum van de laatste update
11-02-2022

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links