Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Stedelijke herwaardering (programma's)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale verhuurkantoren - SVK
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Onroerend erfgoed, Huisvesting, Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Werkgelegenheid, Groene ruimten, Gebouwen, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent subsidies om de uitvoering van stedelijke herwaarderingsprogramma’s aan te moedigen.

De stedelijke herwaardering heeft als doel om een stedelijke perimeter volledig of ten dele te herstructureren om de economische, maatschappelijke en milieugebonden stadsfuncties te ontwikkelen of te bevorderen, desgevallend door de opwaardering van de architecturale en culturele kenmerken, met het oog op een duurzame ontwikkeling. Het is ook bedoeld om de begunstigden te helpen om het gevoel van onveiligheid te bestrijden door ruimtelijke ordening en wijkontwikkeling.

Deze openbare dienstverlening wordt uitgevoerd d.m.v. volgende lokale of gewestelijke programma’s voor stedelijke herwaardering :
De programma’s en operaties van stedelijke herwaardering vinden prioritair plaats in een « zone voor stedelijke herwaardering » (ZSH, voormalig RVOHR). Deze perimeter wordt door de Regering vastgesteld op basis van volgende drie socio-economische criteria : het mediaan inkomen, de werkloosheidsgraad en de bevolkingsdichtheid (cf. ZSH 2016 in BBHR van 11.10.2016, infra).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De in aanmerking komende begunstigden verschillen in functie van de programma’s voor stedelijke herwaardering :
- DWC : onderscheid tussen hoofdbegunstigden (gemeenten) en gemachtigden (OCMW, VZW, …)
- SVC : de Regering kan begunstigden aanstellen om sommige acties uit te voeren
- SB pijler 1 : de gemeenten en OCMW’s
- SB pijler 2 : onderscheid tussen hoofdbegunstigden (gemeenten) en gemachtigden (OCMW, VZW, …)

Programma’s voor stedelijke herwaardering

 • Duurzame wijkcontracten (DWC)

  Voorwerp : vastgoedoperaties (huisvesting), buurtinfrastructuren, de openbare ruimte, infrastructuren van het stadsnetwerk, …

  Subsidiabele handelingen, werken en acties : studiekosten, operaties voor de verhoging van de energie-prestaties, acties die de maatschappelijke en economische ontwikkeling verzekeren, projectleider, …

 • Stadsvernieuwingscontracten (SVC)

  Voorwerp : de openbare ruimte, infrastructuren van het stadsnetwerk, met sociale woningen gelijkgestelde woningen, buurtinfrastructuren, de omgevingskwaliteit, de economische herwaardering, de maatschappelijke cohesie, …

  Subsidiabele handelingen, werken en acties : enkel diegene die vermeld worden in een overeenkomst tussen de Regering en de begunstigden.

 • Stadsbeleid (SB) – ruimtelijke ordening (SB luik 1)

  Voorwerp : strijd tegen leegstand of verwaarlozing van onroerende goederen, heropbouw van
  ongezonde of onaangepaste onroerende goederen, maatregelen tegen de achteruitgang van de openbare ruimte, …

  Subsidiabele handelingen, werken en acties : studiekosten, kosten voor de verwerving of het gebruik om de operatie uit te voeren, bewarende of dringende handelingen en werken, personeelskosten, …

 • Stadsbeleid (SB) – wijkontwikkeling (SB luik 2)

  Voorwerp : operaties en acties die de levenskwaliteit van de wijken en een beter samenleven waarborgen, operaties ter bestrijding van de maatschappelijke dualisering en bestaansonzekerheid in de wijken, …

  Subsidiabele handelingen, werken en acties : studiekosten, de kosten voor de verwerving van onroerende goederen, de kostprijs van het bouwrijp maken, de kostprijs voor de herhuisvesting van de bewoners, …
Bedrag en betaling
Betreffende de DWC’s en de SB’s

De Regering verleent subsidies voor de uitvoering van de operaties en acties i.h.k.v. deze programma’s (meer details in elke fiche, supra).

Betreffende de SVC’s

De Regering :
- financiert de operaties en acties die ze uitvoert en implementeert i.h.k.v. de SVC’s
- kan de begunstigden eveneens belasten met de uitvoering en de implementatie van operaties of acties
  i.h.k.v. de SVC’s, d.m.v. subsidies die ze hen toekent
Procedure
Betreffende de DWC’s en de SB’s

- de Regering bepaalt de perimeters die in aanmerking komen voor subsidiëring
- de (aangestelde) gemeenten moeten een project of een aanvraag indienen bij de Regering ter goedkeuring

Betreffende de SVC’s

De SVC’s worden uitgevoerd en geïmplementeerd door de Regering.
Praktische inlichtingen
Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hertogstraat, 7-9
1000 Brussel

Tel 02 506 32 11   -  info.vervoort@gov.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de stedelijke herwaardering

10.11.2016 BBHR tot uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en tot goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2016" (B.S., 21.11.2016).
[ZSH 2016]

Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 305396

06.10.2016 Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (B.S., 18.10.2016).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 304563

Betreffende de programma’s voor stedelijke herwaardering

Cf. fiche voor elk programma (supra) met de uitvoeringsbesluiten, …

Andere nuttige documenten

Nieuwsbrief 2016/5, pag. 5 - 9 : « De stedelijke herwaardering » door Olivier EVRARD.

29.07.2015 Ordonnantie houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau (B.S., 12.08.2015)
[ION BPB met de alias « Perspective.brussels »]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 293811
Site : perspective.brussels

05.03.2009 Ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (B.S., 10.03.2009).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 263227

09.04.2004 Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (B.S., 26.05.2004). [BWRO]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 196506

17.07.2003 Ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode (B.S., 09.09.2003).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be (versie 2013)
Meer info in Inforum : zie document nr. 187876
Datum van de laatste update
19-01-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links