Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Dagverzorgingscentra: werkingssubsidies
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De Vlaamse Regering verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, werkingssubsidies aan erkende dagverzorgingscentra.

Een dagverzorgingscentrum (DVC) is een voorziening die als opdracht heeft, de gebruiker van 65 jaar of ouder in daartoe bestemde lokalen, dagverzorging, alsook geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp te bieden.


Een erkend DVC moet ten minste volgende activiteiten verrichten :
- hygiënische en verpleegkundige hulp- en dienstverlening aanbieden
- activering, ondersteuning en revalidatie aanbieden
- animatie en creatieve ontspanning organiseren
- psychosociale ondersteuning aanbieden

In acute situaties kan een erkend DVC ook nachtopvang aanbieden.

Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemer

- lokale en provinciale besturen
- vzw’s
- instellingen van openbaar nut

Erkenning

Een voorziening of vereniging kan enkel erkend worden als ze :
- daartoe een ontvankelijke aanvraag heeft ingediend
- aan de erkenningsvoorwaarden beantwoord
- aan de programmatie voldoet
- aan kwaliteitszorg doet
- en zijn medewerking aan het toezicht verleent

Voor meer details : cf. Bijlage IX van het BVR van 14.09.2012 (infra).

Subsidiëring

De erkende DVC’s komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie-enveloppe die berekend wordt op basis van de gemiddelde bezettingsgraad.
Bedrag en betaling
Bedrag

De eerste 3 jaar dat een DVC in aanmerking komt voor subsidiëring wordt steeds de maximale subsidie-enveloppe toegekend.  Vanaf het 4de jaar wordt rekening gehouden met de gemiddelde bezettingsgraad.

Cf. tabel met subsidiebedragen op de site van het VAZG (infra).

Betaling

De toegekende subsidie-enveloppe wordt uitbetaald in een voorschot van 90% en een saldo van 10%.
Procedure
De aanvraagformulieren voor de voorafgaande vergunning, erkenning en subsidiëring moeten bij het VAZG ingediend worden (cf. documenten op de site van het VAZG, infra).
Praktische inlichtingen
Vlaamse Gemeenschap
Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg
Koning Albert II-laan, 35 bus 33
1030 Brussel

Karolien Rottiers  -  Tel 02 553 36 53   -  karolien.rottiers@wvg.vlaanderen.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van het VAZG.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de DVC’s

28.06.2019 BVR tot wijziging van het BVR van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de dagverzorgingscentra betreft (B.S., 02.08.2019).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 331170


03.05.2019 BVR tot invoeging van artikel 53/2 in bijlage IX van het BVR van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft het subsidiebedrag voor de dagverzorgingscentra vermeld in artikel 51 (B.S., 08.07.2019).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 330647


15.12.2016 MB houdende voor de dagverzorgingscentra de vastlegging van bevolkingsprojecties als vermeld in artikel 2 in het BVR van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 
(B.S., 26.10.2011).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 3243736

22.04.2015 MB tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de dagverzorgingscentra (B.S., 25.01.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 307241


14.09.2012 BVR betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de dagverzorgingscentra betreft - BIJLAGE IX – DAGVERZORGINGSCENTRA
(B.S., 14.11.2012). [Bijlage IX]

23.06.2000 BVR tot vaststelling van de procedure voor de bijzondere erkenning van een centrum voor dagverzorging (B.S., 18.07.2000).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 164684


Betreffende de woonzorgvoorzieningen

Cf. Wettelijke en reglementaire bronnen in de fiche ‘Woonzorgcentra’ (infra).

Commentaar

Voor een overzicht van de VG-subsidies m.b.t. residentiële ouderenzorg: zie tabel in de rubriek ‘Commentaar’ van de fiche ‘Woonzorgcentra’.

Datum van de laatste update
30-08-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links