Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke ThesaurieŽn (BGHFGT)
SubsidiŽrende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Intercommunales
Materie(s)
FinanciŽn
Voorwerp
Het BHG heeft het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke ThesaurieŽn (BGHGT) opgericht om leningen te verstrekken aan de plaatselijke besturen in financiŽle moeilijkheden of die hun activiteiten rationaliseren.

Het BGHGT verleent dus geen subsidies, maar kent leningen toe aan gemeenten tegen gunstige voorwaarden.

Het BHGGT is een autonome overheidsinstelling van categorie A, dat rechtstreeks onder de bevoegdheid valt van de minister belast met de plaatselijke besturen. De opdrachten die aan het Fonds toegekend zijn beogen tegelijk de financiŽle sanering van de gemeenten en de mogelijkheid om tussenbeide te komen als een centrum voor financiŽle coŲrdinatie voor de gemeenten, de OCMWís en de intercommunales van het BHG.

Voor meer details betreffende deze taken : cf. art. van de Ordonnantie van 08.04.1993 (infra).

Het BHG kent aan het BGHFGT jaarlijks een dotatie toe om het in staat te stellen de verplichtingen na te komen, alsook om de lasten te dragen die het op zich neemt in het raam van de overeenkomsten gesloten met de gemeenten.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Gemeenten, ocmwís en intercommunales kunnen, voor de uitvoering van de taken die ze opgedragen krijgen, beroep doen op het BGHFGT.

Verplichtingen

De gemeenten die beroep doen op het BGHFGT moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :
- een financieel plan voorleggen (opgesteld voor 5 jaar) dat een sluitende begroting waarborgt
- de leningen enkel gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegekend
- de toegekende leningen onmiddellijk terugbetalen indien het plan niet correct uitgevoerd wordt

Voor meer details : cf. Art. 7 van de Ordonnantie van 08.04.1993 (infra).

Overeenkomst

Voor elke bijdrage van het BGHFGT wordt een overeenkomst gesloten tussen het BGHFGT en de begunstigde gemeente, dat door de Regering moet goedgekeurd worden.

Een gewestelijke inspecteur volgt de uitvoering van de verplichtingen die in de overeenkomst vervat zijn en brengt jaarlijks verslag uit aan de Regering omtrent de naleving van het financieel plan.
Bedrag en betaling
De Regering beslist jaarlijks welke bedragen van de leningen die de gemeenten hebben aangegaan, oninvorderbaar worden verklaard voor het desbetreffende jaar en eventueel voor de door haar te bepalen volgende jaren.
Procedure
De gemeente moet een financieel plan indienen (met de te nemen maatregelen) en een lening aanvragen aan de Regering van het BHG.
Praktische inlichtingen
Administratief beheer

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke ThesaurieŽn - BGHFGT
Iris Tower
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

Mevr. Martine BOCQUET - Tel 02 800 33 81 - mbocquet@gob.brussels - www.bpb.brussels

Financieel beheer

Finance&invest.brussels
Stassartstraat, 32
1050 Brussel

Mevr. Laurence FABIANI - Tel 02 800 33 10 - lfabiani@gob.brussels - www.finance.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
02.09.2021 BBHR tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van art. 2, par. 4, van de ordonnantie van 08.04.1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke ThesaurieŽn (B.S., 15.09.2021).
GecoŲrdineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum :
zie document nr. 292613

01.07.1993 BBHR betreffende het beheer van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieŽn AGRBC (B.S., 12.08.1993).
GecoŲrdineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 57697

08.04.1993 Ordonnantie houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieŽn (B.S., 12.05.1993).
GecoŲrdineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 53769

Nieuwe gemeentewet gecodificeerd door het koninklijk besluit van 24.06.1988 (B.S., 03.09.1988,
err. B.S., 08.06.1990). [art. 252]
Commentaar
Boekjaren 2022-2025

Het BGHGT kan leningen van max. 50 miljoen euro toekennen voor de boekjaren 2022 tot 2025.  De leningen worden afgesloten voor een termijn van 20 jaar en zijn terugbetaalbaar via jaarlijkse afbetalingen. Ze dienen uitsluitend voor het financieren van investeringen in sportinfrastructuren :
- BBHR van 02.09.2021 (supra)
- PB van 21.09.2021 van Minister B. Clerfayt


Projectoproep 2020-2022

* Lancering : 25 juni 2020
* Deadline : 30 september 2020
* Betrokken sector : de bevolkingsgroei
* Voorwaarden :
   - de leningen moeten tegemoetkomen aan de investeringen die inspelen op de bevolkingsgroei zoals
     vastgelegd voor de periode 2020-2022 : huisvesting, kinderopvang, schoolaanbod, aanbod aan culturele of
     sportaanbod, onthaal van de burgers, …
   - de investeringen die in aanmerking komen voor deze leningen zijn de vaste activa met een minimale
     aflossingstermijn van 20 jaar
* Enveloppe van 60 miljoen euro, verdeeld op basis van de ADG (cf. fiche)
* BBHR van 25.06.2020 tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, § 4, van de
  ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de
  Gemeentelijke Thesaurieën (B.S., 09.07.2020) – Inforum nr 262913
* BBHR van 25.06.2020 tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, § 4, van de
  ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de
  Gemeentelijke Thesaurieën (B.S., 17.08.2020) – Inforum nr 262913
  = nieuwe publicatie in het BS van hetzelfde besluit, maar in bijlage wordt de verdeling in de ADG voor 2019
  vermeld (2020 in de vorige publicatie). De cijfers blijven echter ongewijzigd en een gepast erratum zal
  waarschijnlijk verschijnen.

Voor meer details betreffende de toekenningsprocedure en de terugbetaling van de toegekende lening :
cf. projectoproep en kandidatuurformulier op de site van BPB (supra).
Datum van de laatste update
15-10-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links