Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Go.Digit ! Digitaal tot uw dienst
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 4 december 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep « Go.Digit ! Digitaal tot uw dienst » om het maatschappelijk middenveld te ondersteunen (financieel en via begeleiding) bij de ontwikkeling en de implementatie van hun digitale strategie.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- federaties en koepelorganisaties die hun leden wensen te ondersteunen in de digitale transformatie
- consortia van min. 5 vzw’s die gelijkaardige noden identificeren en een gezamenlijk traject willen uitwerken

Projecten

De projecten moeten focussen op één of meerdere van de volgende drie prioritaire activiteitengroepen :
  1. De kern van de activiteit : de ontwikkeling van innovatieve digitale diensten en producten aangepast aan de noden van de betrokken partijen (leden, begunstigden, …)
  2. Het beheer van de belanghebbenden : de ontwikkeling van een gecentraliseerde database die toegankelijk is voor de betrokken partijen
  3. De opvolging van de operationele efficiëntie en impact : de implementatie van een datacultuur door het digitaliseren van dataverzameling en –opslag met het oog op het verhogen van de interne efficiëntie en de impact van de vereniging
Selectiecriteria

- de acties zijn gericht op een zo groot mogelijk aandeel van de leden van de koepelorganisatie /federatie
  en/of van de belanghebbenden
- het voorgestelde initiatief voorziet concrete acties die duurzaam en meetbaar zijn
- het aangevraagde budget wordt verantwoord aan de hand van een duidelijke begroting en planning
- een Excel tabel met een gedetailleerde raming van alle kostenposten en bijhorende kosten
- het project wordt gerealiseerd binnen het jaar dat volgt op de bekendmaking van de selectie
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tussen 10.000 euro en 40.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 4 december 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Dorien BAELDEN  -  Tel 02 549 02 55  -  baelden.d@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep « Go.Digit ! Digitaal tot uw dienst » (cf. Folder op de site van de KBS, supra).
Commentaar
« Waarom uw vereniging digitaliseren ? » : cf. publicatie op de site van de KBS (supra).
Datum van de laatste update
07-12-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links