Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Schoolcontract : oproep tot kandidaatstelling 2019
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 juli 2019 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden (voorzien in 2021).

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een oproep tot kandidaatstelling aan de inrichtende machten van onderwijsinstellingen, gevestigd in een Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH), die de stedelijke integratie in huw wijk willen bevorderen.

De geselecteerde onderwijsinstellingen komen in aanmerking voor een Schoolcontract-programma in het kader van de 1e reeks (2020-2024) en de 2de reeks (2021-2025).

Een Schoolcontract streeft volgende doelstellingen na :
- de stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen verbeteren
- het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen
- de school openstellen voor de buurt

Deze oproep wordt beheerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels.
Toekenningsvoorwaarden
In aanmerking komende organisaties

De onderwijsinstellingen (of instanties die voldoen aan de schoolplicht) die gevestigd zijn in een ZSH en die een kwetsbare schoolpopulatie opvangt.

Selectiecriteria

- de diversiteit inzake taal en filosofie van de school
- de verhoging van de bezettingsgraad van de school (herinrichting van ruimtes, …)
- de benadering die gericht is op een evenwichtige geografische spreiding van de Schoolcontracten
- …

Subsidiabele acties en ingrepen


Volgende financieringen komen in aanmerking in het kader van een Schoolcontract-programma :
- investeringsacties
- ingrepen om de openbare ruimte te herontwikkelen
- sociaal-economische acties ter bevordering van de sociale cohesie
- coördinatieacties
Bedrag en betaling
Budget oproep : 5 miljoen euro per reeks.

Financiële steun : max. 2.500.000 euro per Schoolcontract.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 15 juli 2019 bij de Dienst Scholen van perspective.brussels ingediend worden (cf. online aanvraagformulier op de site van perspective.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
perspective.brussels (Brussels Planningsbureau)
Dienst Scholen
Naamsestraat, 59
1000 Brussel

Mevr. Donatienne DEBY  -  Tel 02 435 42 98  -  ddeby@perspective.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van perspective.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de oproep

Oproep tot kandidaatstelling Schoolcontract : 1e reeks (2020-2024) en 2de reeks (2021-2025) (cf. document op de site van perspective.brussels, supra).

Betreffende het Schoolcontract

Schoolcontract : investerings- en actieplan voor interventies op en rond de school.

16.05.2019 Ordonnantie in verband met het Schoolcontract (B.S., 11.06.2019).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 329994

Commentaar
Goedgekeurde schoolcontracten voor de periode 2020-2024 :
- PB van 11.12.2020 van het Kab. R. Vervoort
- Betrokken instellingen : www.perspective.brussels

Geselecteerde schoolcontracten voor de periode 2021-2025 :
Betrokken instellingen : www.perspective.brussels
Datum van de laatste update
11-01-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links