Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Gesubsidieerde contractuelen (geco's) - lokale besturen
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Politiezones
Materie(s)
Werkgelegenheid
Voorwerp

Hervorming van het GECO-stelsel Plaatselijke besturen (GECO-PB)

De regering van het BHG heeft beslist om het GECO-statuut af te schaffen voor de gemeenten, de OCMW’s en de ION’s : GECO-PB-posten zullen thans contractuelen zijn en rechtstreeks beheerd worden door de werkgevers.

Actiris stopte op 31.12.2020 met het beheer van de posten GECO-PB.

Vanaf 1 januari 2021 is BPL verantwoordelijk voor het beheer van de subsidie m.b.t. de behouden posten van voormalige gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen.

Deze fiche zal geüpdatet worden zodra het uitvoeringsbesluit betreffende de toekennings-modaliteiten en de voorlopige subsidiebedragen goedgekeurd is (gepubliceerd is in het BS).


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, een financiële toelage aan plaatselijke besturen voor de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden en werknemers die tewerkgesteld zijn in een tewerkstellingsprogramma.

Deze zgn. gesubsidieerde contractuelen worden in dienst genomen bij arbeidsovereenkomst gesloten voor een bepaalde of onbepaalde tijd.

De subsidiëring is bedoeld om:
- tegemoet te komen aan de collectieve behoeften met betrekking tot de non-profitsector
- de reïntegratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te bevorderen
- plaatselijke besturen te ondersteunen in hun werking

Voordelen voor de gemeenten en ocmw’s:
- een premie van het BHG voor elke geco
- een vrijwel volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

 

Toekenningsvoorwaarden
Werkgevers

De gemeenten en OCMW’s moeten de volgende voorwaarden in acht nemen:
- de voordelen van loopbaanonderbreking toepassen
- de geco's inzetten voor andere betrekkingen dan die welke in aanmerking komen voor een toelage in
   uitvoering van een wet, decreet of besluit
- ACTIRIS op de hoogte brengen van de identiteit van iedere aangeworven geco en de functie verduidelijken,
  alsook de uitgevoerde taken en het aantal punten dat overeenkomt met deze betrekking (uitgedrukt in VTE)
- de nodige informatie leveren voor de controle op het gebruik van de premie
- de verbintenissen aangegaan in de overeenkomst met de Minister van Werkgelegenheid naleven
- een schriftelijke arbeidsovereenkomst afsluiten met de geco-werknemer
- …
Voor meer details: zie BBHR van 28.11.2002 (infra).
 
GECO-kandidaten

De GECO -kandidaten moeten bij ACTIRIS ingeschreven zijn en behoren tot één van de volgende categorieën:
- niet-werkende werkzoekenden die als dusdanig bij ACTIRIS ingeschreven zijn gedurende minstens
  6 maanden in de loop van het jaar dat aan hun aanwerving voorafgaat
- volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die minstens 40 jaar oud zijn
- werkzoekenden die recht hebben op sociale bijstand in de vorm van een inkomen gedurende minstens
  6 maanden in de loop van het jaar dat aan hun aanwerving voorafgaat
  [de ‘art. 60, §7’ moeten werkzoekenden zijn bij hun aanwerving en 6 maanden inschrijving  kunnen aantonen
  in de loop van de 12 maanden die voorafgaan aan de aanwerving als geco.
  De arbeidsduur onder het statuut van artikel 60, §7 wordt gelijkgesteld met de inschrijving als werk-
  zoekende.]
- personen die op de dag van hun aanwerving door een instelling voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar
  tot de volgende categorie behoren:
  1. uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
  2. niet-werkende werkzoekenden die recht hebben op maatschappelijke integratie onder de vorm van
      tewerkstelling of een leefloon
  3. niet-werkende werkzoekenden die recht hebben op sociale bijstand
- gehandicapten die een vervangingsinkomen of een integratietoelage ontvangen in uitvoering van de
   wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
   (B.S., 01.04.1987)
- …
Voor meer details: zie art. 9-14 van BBHR 2002 (infra).

Gesubsidieerde activiteiten

De gesubsidieerde activiteiten dienen uitgeoefend te worden in het BHG. De activiteitsgebieden verschillen naargelang de aard van de overeenkomsten.
 
Basisovereenkomsten

- de geco’s dienen activiteiten uit te oefenen in de non-profitsector
- de werkgevers kunnen geco’s aanwerven om hen prestaties te laten verrichten bij derden (huishoudelijke
  hulp, thuisopvang van zieke kinderen, animatie in woonzorgcentra, …)
- de werkgevers kunnen geco’s aanwerven om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te
  voldoen, ambtenaren te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden en om bijkomende
  of specifieke opdrachten te vervullen
 
Bijzondere overeenkomsten
 
De gemeentebesturen hebben de keuze tussen 3 activiteitsgebieden :
- kinderopvang (0 tot 3 jaar)
- onderhoud en schoonmaak van de gemeentewegen
- acties inzake veiligheid en preventie
Bedrag en betaling
Bedrag
 
Basisovereenkomsten

De Regering bepaalt het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld voor het stelsel van de geco’s - plaatselijke besturen. Van dit subsidiebedrag wordt het bedrag afgetrokken voor de financiering van bijzondere overeenkomsten. De Regering legt vervolgens het aantal beschikbare punten vast. Van dit aantal wordt het aantal punten afgetrokken toegekend aan een project voor de nieuwe buurtdiensten, alsook een aantal punten om aanvragen voor bijkomende punten te kunnen aanvaarden.

[In de praktijk is die laatste aftrek nooit uitgevoerd. De minister beschikt momenteel niet over een puntenreserve om in te gaan op eventuele aanvragen voor extra punten. Het project dat aan de minister wordt voorgelegd zou zijn vernieuwende karakter moeten aantonen of het gevolg zijn van onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden die een behoefte aan bijkomende arbeidskrachten inhoudt.]

¾ van de punten van het saldo wordt toegekend aan gemeenten (de gemeenten kunnen punten afstaan aan politiezones of OCMW’s door middel van een overeenkomst), ¼ aan de OCMW’s (zij kunnen deze afstaan aan gemeenten):
- de punten worden verdeeld tussen de gemeenten voor 50% naar rato van het aantal inwoners van de
  gemeente en voor 50% naar rato van het aantal niet-werkende werkzoekenden
- de punten worden verdeeld tussen de OCMW’s voor 50% naar rato van het aantal inwoners in de
  gemeenten en voor 50% naar rato van het aantal begunstigden van het leefloon en de begunstigden van
  de sociale bijstand

Het plaatselijk bestuur kan geco-betrekkingen creëren met behulp van de toegekende punten. Het gebruikt hiervoor 1 of 2 punten per betrekking. Voor de nieuwe buurtdiensten kan de gemeente 1, 2, 3 of 4 punten gebruiken per betrekking. De jaarlijkse subsidie bedraagt 5.702 euro, 11.404 euro, 17.106 euro en 22.808 euro al naargelang de keuze voor 1, 2, 3 of 4 punten.
 
Bijzondere overeenkomsten

Het subsidiebedrag is hoger bij bijzondere overeenkomsten afgesloten met de gewestelijke Minister van Werkgelegenheid:
- in het kader van een gewestelijk inschakelingsprogramma: 24.072 euro voor een sociaal assistent of een
  persoon die houder is van een gelijkgesteld diploma, 27.790 euro voor de aanwerving van een licentiaat
- met het oog op de tewerkstelling bij instellingen voor het onthaal van kinderen van minder dan drie jaar oud
  en erkend door ONE en ‘Kind en Gezin’: 22.808 euro
- met het oog op de tewerkstelling in het kader van de opdrachten inzake openbare netheid: 22.808 euro
  (in het kader van de nieuwe bijzondere overeenkomst met de gemeenten)
- in het kader van buurtdiensten voor bewoners van de gemeenten waar een wijkcontract is afgesloten
  (6 punten van 5.702 euro per wijkcontract)

Het plaatselijk bestuur geniet verder van een aanzienlijke vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen.

Betaling

De uitbetaling van de premie geschiedt maandelijks in verhouding tot het aantal werkelijk gepresteerde dagen of het aantal dagen dat hiermee gelijkgesteld werd.
Procedure

Basis- (of algemene) overeenkomsten

Er is geen aanvraag nodig. De Minister legt in het begin van ieder jaar een algemene overeenkomst voor aan de plaatselijke besturen en deze wordt ieder jaar afgesloten voor de periode van één jaar
[zie verdelingscriteria zoals vermeld in het BBHR van 09.03.2006 (infra): stilzwijgende verlenging behoudens opzeg door de Minister vóór 1 oktober van het lopende jaar].

Bijzondere overeenkomsten

- de aanvraag voor bijkomende geco’s moet bij ACTIRIS worden ingediend, met een beschrijving van het
  project en van de functie van de aan te werven geco’s.  Het formulier moet per mail bij het
  Departement Tewerkstellingsprogramma’s aangevraagd worden: backoffice@actiris.be

- de aanvraag wordt door de inspectie van ACTIRIS geanalyseerd en voor advies aan het  Beheerscomité van
  ACTIRIS voorgelegd
- het advies wordt aan de Minister meegedeeld
- als de beslissing van de Minister gunstig is, sluit ACTIRIS een overeenkomst met de werkgever

Praktische inlichtingen
ACTIRIS
Departement Tewerkstellingsprogramma’s
Astrotoren
Sterrenkundelaan, 14
1210 Brussel

Front Office   -  Tel 02 505 14 83  -  frontoffice@actiris.be
Wettelijke en reglementaire bronnen
Brochure

09.08.2005 Informatiebrochure voor de werkgevers en de (kandidaat) werknemers betreffende het stelsel der gesubsidieerde contractuelen (GECO) (pdf).

Wetgeving

09.03.2006 BBHR tot vaststelling van het aantal punten toegekend aan de lokale besturen voor het jaar 2006 in toepassing van het BBHR van 05.02.1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen (B.S., 18.10.2006).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum :
zie document nr. 133571

28.11.2002 BBHR betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen (B.S., 24.12.2002).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 181874

05.02.1998 BBHR tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen (B.S., 05.06.1998).
Gecoördineerde tekst :
zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum :
zie document nr. 133029

30.12.1988 Programmawet (B.S., 05.01.1999).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 4800

28.10.1986 KB nr. 474 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen (B.S., 20.11.1986).
Gecoördineerde tekst :
zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum :
zie document nr. 4264

09.07.1976 Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 05.08.1976).
Gecoördineerde tekst: zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 17967
Zie fiche op de website van Brulocalis : technische fiche i.v.m. 60, §7, LO

 


Commentaar
Gesubsidieerde contractuelen (GECO)

In het BHG bestaan 2 afzonderlijke stelses van geco’s:
- voor de gemeenten en OCMW’s
- voor de instellingen van openbaar nut, vzw’s en feitelijke verenigingen (zie fiche)

De zogenaamde paragemeentelijke vzw’s vallen in het toepassingsveld van beide stelsels.
Zie vergelijkingstabel (pdf).

Inschakelingsovereenkomst (cf. actua)

De Regering van het BHG heeft specifiek voor de inschakelingsovereenkomst een nieuwe geco-premie gecreëerd. Deze overeenkomst baseert zich op de bestaande geco-maatregel en bestaat tevens uit 2 afzonderlijke stelsels:
- Inschakelingsovereenkomst – lokale besturen (fiche)
- Inschakelingsovereenkomst – andere openbare diensten en vzw’s (fiche)


Datum van de laatste update
08-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links