Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Gesubsidieerde contractuelen (geco's) : non-profitsector
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Openbare vastgoedmaatschappijen, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Werkgelegenheid
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, een financiële toelage aan vzw’s, onderwijsinstellingen en openbare vastgoedmaatschappijen voor de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden en werknemers die tewerkgesteld zijn in een tewerkstellingsprogramma.

Deze zgn. gesubsidieerde contractuelen (GECO's) worden in dienst genomen bij arbeidsovereenkomst gesloten voor een bepaalde of onbepaalde tijd.

De subsidiëring is bedoeld om :
- tegemoet te komen aan de collectieve behoeften met betrekking tot de non-profitsector
- de reďntegratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te bevorderen
-
instellingen in de non-profitsector te ondersteunen in hun werking

De werkgevers ontvangen volgende voordelen :
- een premie van het BHG voor elke GECO
- een vrijwel volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

 

Toekenningsvoorwaarden
Werkgevers

VZW’s, onderwijsinstellingen en openbare vastgoedmaatschappijen moeten de volgende voorwaarden in acht nemen :
- de voordelen van loopbaanonderbreking toepassen
- de GECO's inzetten voor andere betrekkingen dan die welke in aanmerking komen voor een toelage in
  uitvoering van een wet, decreet of besluit
- de nodige informatie leveren voor de controle op het gebruik van de premie
- een schriftelijke arbeidsovereenkomst afsluiten met de GECO-werknemer
- …

Voor meer details : cf. BBHR van 28.11.2002 (infra).

GECO-kandidaten

De GECO-kandidaten moeten in het BHG wonen, bij ACTIRIS ingeschreven zijn en behoren tot één van de volgende categorieën :
- niet-werkende werkzoekenden die als dusdanig bij ACTIRIS ingeschreven zijn gedurende minstens
  6 maanden in de loop van het jaar dat aan hun aanwerving voorafgaat
- volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die minstens 40 jaar oud zijn
- werkzoekenden die recht hebben op sociale bijstand in de vorm van een inkomen gedurende minstens
  6 maanden in de loop van het jaar dat aan hun aanwerving voorafgaat
- personen die op de dag van hun aanwerving door een instelling voor opvang van kinderen jonger dan
  12 jaar tot de volgende categorie behoren:
  1. uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
  2. niet-werkende werkzoekenden die recht hebben op maatschappelijke integratie onder de vorm van
      tewerkstelling of een leefloon
  3. niet-werkende werkzoekenden die recht hebben op sociale bijstand
- gehandicapten die een vervangingsinkomen of een integratietoelage ontvangen in uitvoering van de wet
  van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (B.S., 01.04.1987)
- …

Voor meer details : cf. art. 9-14 van BBHR 28.11.2002 (infra).
 
Gesubsidieerde activiteiten

- de gesubsidieerde activiteiten dienen uitgeoefend te worden in het BHG
- de GECO’s dienen activiteiten uit te oefenen in de non-profitsector
Bedrag en betaling
Bedrag

Jaarlijkse premie: 5.035 euro per voltijdse arbeidsplaats.

Betaling


De uitbetaling van de premie geschiedt maandelijks in verhouding tot het aantal werkelijk gepresteerde dagen of het aantal dagen dat hiermee gelijkgesteld werd.
Procedure


Aangezien er geen extra budget werd voorzien, kunnen er geen aanvragen meer ingediend worden voor bijkomende posten gedurende de legislatuur 2019-2024.


- de werkgever moet een aanvraag voor GECO’s bij ACTIRIS indienen, met een beschrijving van het project
  en van de functie van de aan te werven geco’s. 
- de aanvraag wordt door de inspectie van ACTIRIS geanalyseerd en voor advies aan het  Beheerscomité van
  ACTIRIS voorgelegd
- het advies wordt aan de Minister meegedeeld
- als de beslissing van de Minister gunstig is, sluit ACTIRIS een overeenkomst met de werkgever

 

Praktische inlichtingen
ACTIRIS
Departement Tewerkstellingsprogramma’s
Astrotoren
Sterrenkundelaan, 14
1210 Brussel

Wettelijke en reglementaire bronnen
09.08.2005 Informatiebrochure voor de werkgevers en de (kandidaat) werknemers betreffende het stelsel der gesubsidieerde contractuelen (GECO) (pdf).

28.11.2002 BBHR betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen (B.S., 24.12.2002).
Gecoördineerde tekst: zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum: zie document nr. 181874

30.12.1988 Programmawet (B.S., 05.01.1999).
Gecoördineerde tekst: zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum: zie document nr. 4800

28.10.1986 KB nr. 474 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen (B.S., 20.11.1986).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum :
zie document nr. 4264

 

Datum van de laatste update
08-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links