Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Driejarige ontwikkelingsdotatie (2019-2021) : projectoproep REG 19-21
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Investeringen van openbaar nut
Voorwerp

De projectoproep voor de DOD 2019-2021 werd op 15 juli 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de driejarige ontwikkelingsdotatie, subsidies aan gemeenten en OCMW’s ter verwezenlijking van bepaalde subsidieerbare investeringen die bijdragen tot de tenuitvoerlegging van prioritaire beleidslijnen van het Gewestelijk ontwikkelingsplan en die van gewestelijk belang zijn.

De Regering heeft de volgende prioriteit voor de DOD 2019-2021 vastgelegd : de uitvoering van de werken die bijdragen tot een rationeel energiegebruik in gebouwen toebehorend aan de gemeenten of de OCMW’s.

BPB lanceert, in het kader van deze dotatie, de projectoproep « REG 19-21 ».
Toekenningsvoorwaarden
Om subsidies toegekend te krijgen moeten gemeenten en OCMW’s aan volgende voorwaarden voldoen :
- elke subsidieaanvraag wordt afhankelijk gesteld van de opstelling van een gemeentelijk driejarig
  investeringsprogramma (cf. fiche GDIP 2019-2021)
- de projecten moeten opgenomen zijn in de lijst van de prioriteiten van het GewOP en betrekking hebben op
  de door de Regering gekozen investeringen
- de projecten worden aan de begunstigden voorgesteld in de loop van elke driejarige periode. De gemeenten
  die deze projecten wensen uit te voeren, nemen ze in hun GDIP op.
- de projecten die in aanmerking komen voor een deel van de DOD, maken het voorwerp uit van een nauwe
  samenwerking tussen de Regering en de begunstigde gemeente tijdens de verschillende fasen van de
  studies en de werken

De projecten worden gerangschikt op grond van het aantal punten in functie van :
- het type project
- de kenmerken van het project
Voor meer details: cf. criteria op pag. 2 van de projectoproep (infra).
Bedrag en betaling
Budget voor deze projectoproep :
- 7,5 miljoen euro op grond van art. 14 van de Ordonnantie van 16.07.1998 (infra)
- 604.000 euro op grond van art. 15bis van de Ordonnantie van 16.07.1998 (infra)

Subsidiëringspercentage : 100%, maar max. 400.000 euro per project.
Procedure
Het formulier moet uiterlijk op 15 juli 2020 bij BPB ingediend worden (cf. document op de site van BPB, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie Investeringen
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

tvs-gsw@gob.brussels  -  www.bpb.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Oproep REG 19-21 (cf. document op de site van BPB, supra).

Betreffende het GDIP

Cf. Wettelijke en reglementaire bronnen (Vademecum, Check-lists, …) in de fiche « GDIP 2019-2021 » (supra).
Commentaar
Cf. de rubriek « Synoptische tabellen » voor een algemeen overzicht van :
- de investeringen van openbaar nut
- het GDIP 2019-2021
Datum van de laatste update
22-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links