Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Herwaardering loonschalen 2020 (sectorale akkoorden)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Werkgelegenheid
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan de gemeenten met het oog op de (gedeeltelijke) financiering van de loonsverhoging van personeelsleden van de plaatselijke besturen.

De herwaardering van de loonschalen komt voort uit sectorale akkoorden en zijn ingevoerd om de personeelsleden van de plaatselijke besturen te motiveren om hun taken van gemeentelijk nut goed uit te voeren.
Toekenningsvoorwaarden
Personeelsleden van gemeenten en OCMW’s

De gemeenten die in uitvoering van het sectoraal akkoord 2000/2001 de weddeschalen hebben verhoogd met 2% voor het personeel van de gemeenten en de OCMW’s ontvangen een subsidie.

Deze subsidie wordt toegekend met het oog op de gedeeltelijke financiering, voor de periode van 1 januari tot 31 december 2020, van de verhoging van de weddeschalen van de personeelsleden van de plaatselijke besturen met 2%.

Personeelsleden van Niveau D en E van de gemeenten en OCMW’s

De gemeenten die in uitvoering van het sectoraal akkoord 2005/2006 de weddeschalen van het personeel van niveaus D en E hebben verhoogd met 2% vanaf 1 maart 2007 en met 1% vanaf 1 januari 2008 voor het personeel van de gemeenten en de OCMW’s ontvangen een subsidie.

Deze subsidie wordt toegekend met het oog op de gedeeltelijke financiering voor de periode van 1 januari tot 31 december 2020, van de verhoging met 2% van de weddeschalen van de personeelsleden van de niveaus D en E vanaf 1 maart 2007 en met 1% vanaf 1 januari 2008.

Personeelsleden van Niveau C van de gemeenten en OCMW’s

De gemeenten die in uitvoering van het sectoraal akkoord 2007/2008 de weddeschalen van het personeel van het niveau C hebben verhoogd met 3% vanaf 1 januari 2009 voor het personeel van de gemeenten en de OCMW’s ontvangen een subsidie.

Deze subsidie wordt toegekend met het oog op de gedeeltelijke financiering, voor de periode van 1 januari tot 31 december 2020
, van de verhoging met 3% van de weddeschalen van de personeelsleden van niveau C van de plaatselijke besturen vanaf 1 januari 2009.
Bedrag en betaling
Bedrag

- Personeelsleden plaatselijke besturen : 1/102e van de loonmassa van de gemeente
- Personeelsleden van niveau D en E: 2/103e van de loonmassa van de gemeente
- Personeelsleden van niveau C : 2/103e van de loonmassa van de gemeente

Betaling

- een voorschot van 75%, wordt uitgekeerd mits overlegging van een schuldvordering
- het saldo wordt uitgekeerd na ontvangst en analyse van de verantwoordingsstukken
Procedure
De schuldvordering moet uiterlijk op 30 december 2020 bij de Directie Boekhouding van de GOB ingediend worden.
Praktische inlichtingen

Gewestelijke overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie Gesubsidieerde Initiatieven
Iris Tower
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

isp@sprb.brussels

Wettelijke en reglementaire bronnen
03.12.2020 BBHR tot toekenning van een subsidie van 19.320.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW’s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de OCMW’s waarvan de raad van bestuur uit OCMW’s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid (B.S., 23.12.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 256215

03.12.2020 BBHR tot toekenning van een subsidie van 9.503.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW’s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de OCMW’s waarvan de raad van bestuur uit OCMW’s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid (B.S., 18.12.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 256215

03.12.2020 BBHR tot toekenning van een subsidie van 7.500.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW’s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de OCMW’s waarvan de raad van bestuur uit OCMW’s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid (B.S., 23.12.2020).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 256215

Commentaar
Cf. overzicht van de hervorming ‘Herwaardering loonschalen’ in de rubriek ‘Synoptische tabellen’.
Datum van de laatste update
05-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links