Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Vakantie-initiatieven
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan lokale overheden en verenigingen voor vakantie-initiatieven.

De Jeugddienst van de VGC voorziet financiële steun voor jeugdwerkinitiatieven die een aanbod van activiteiten ontwikkelen voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 6 jaar, op voorwaarde dat deze plaatsvinden tijdens de schoolvakanties.

De vakantie-initiatieven worden  als volgt ingedeeld :
- structurele jeugdwerkvormen: blijvende en door de overheid erkende organisaties
- startende vakantieinitiatieven: hebben recht op een opstartperiode van max. 2 jaar
- occasionele initiatieven: informele, spontane en niet-structurele acties en animaties
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemer

De initiatiefnemer moet volgende voorwaarden vervullen :
- de verantwoordelijkheid dragen voor alle maatregelen om de vakantiewerking te waarborgen
- de nodige maatregelen treffen om de toegankelijkheid en het open karakter van de vakantiewerking te
  waarborgen
- de methodieken behorende tot het jeugdwerk gebruiken

Erkenning

De activiteiten moeten beantwoorden aan de bevoegdheden van de VGC :
- in alle communicatie, inclusief tijdens de activiteiten, wordt het Nederlands gebruikt
- de activiteiten zijn gericht naar de jeugd van het BHG
- specifieke voorwaarden: aantal uren activiteiten, deelnemers, begeleiders, ..
Voor meer details : cf. art. 5 – 6 van CB 2012 (infra).

Subsidiëring

Startende vakantie-initiatieven kunnen jaarlijks een subsidie krijgen op basis van het aantal deelnemers per dagdeel.

Er worden vooral structurele, blijvende initiatieven bedoeld. Startende of occasionele initiatieven worden ook ondersteund.
Bedrag en betaling
Basissubsidie: 2 euro per deelnemer per dagdeel

Bijkomende subsidie :
- van 2 euro per dagdeel per deelnemer met een functiebeperking
- van 0,50 euro per dagdeel per kind (leeftijdsgroep 2,5 t/m 4 jaar met min. 8 kinderen)
- van 0,50 euro per dagdeel per tiener (leeftijdsgroep 12 t/m 15 jaar met min. 6 jongeren)
- van 0,50 euro per dagdeel per deelnemer met het omnio-statuut
Procedure
Het dossier moet uiterlijk op 31 januari 2020 bij de Jeugddienst ingediend worden (cf. digitale subsidieloket op de site van de VGC, infra).

2 nieuwe indienmomenten voor de zomervakantie 2020 :
- 20 juni voor initiatieven vanaf 1 juli 2020
- 15 juli voor initiatieven vanaf 1 augustus 2020


Praktische inlichtingen
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Jeugddienst
Emile Jacqmainlaan, 135
1000 Brussel

Tel 02 563 05 79  -  jeugddienst@vgc.be

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de website van de VGC.
Wettelijke en reglementaire bronnen
01.02.2012 CB nr. 20112012-0258 houdende het reglement voor de ondersteuning van vakantie-initiatieven
(cf. “Reglement vakantie-initiatieven” en de toelichting op de site van de VGC, supra).

20.01.2012 Verordening nr. 11-02 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 20112012-0255 (cf. document op de site van de VGC, supra).
Datum van de laatste update
22-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links