Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Toerisme voor Allen-verblijven: subsidieoproep 2021
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 april 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Vlaamse Regering lanceert jaarlijks een projectoproep voor erkende verblijven Toerisme voor Allen.

Erkende verblijven Toerisme voor Allen beogen volgende doelstellingen :
- bijzondere aandacht hebben voor drempelverlagende inspanningen
- niet-consumptieve en niet-commerciële toerismebeleving tot doel hebben
- een sociaal-economisch aanvaardbare prijszettingspolitiek hanteren

De projectoproep wordt beheerd door Toerisme Vlaanderen, het intern verzelfstandigd agentschap met als missie het toerisme, de toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van het toerisme in Vlaanderen-Brussel te bevorderen.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemer

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven type A, B of C met een definitieve of een principiële erkenning. De verblijven in het BHG moeten uitgebaat worden door personen die wegens hun activiteiten uitsluitend behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Erkenning

Erkende verblijven moeten aan de erkenningscriteria voldoen betreffende de basiskwaliteitsnormen, basishygiënenormen, specifieke brandveiligheidsnormen, toegankelijkheidsnormen, …

Voor meer details : cf. art. 7 van Decreet 2003 (infra).

Subsidiëring

Definitief en principieel erkende jeugdverblijven kunnen een subsidie krijgen voor :
- brandveiligheidswerken
- moderniseringswerken
- infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen

Meer details in de Subsidieoproep 2021 (infra).


Bedrag en betaling
Bedrag

Budget 2021 : 1.500.000 euro.

Subsidiebedrag : maximaal 40% van de kosten.

Betaling

De subsidie wordt uitbetaald na goedkeuring van de verantwoordingsstukken.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 1 april 2021 online ingediend worden (cf. digitale loket op de site van Toerisme Vlaanderen, infra).
Praktische inlichtingen
Toerisme Vlaanderen
Dienst Projectfinanciering
Grasmarkt, 61
1000 Brussel

Dhr. Joël Van den Spiegel  -  Tel 02 504 03 80  -  joel.vandenspiegel@toerismevlaanderen.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van Toerisme Vlaanderen.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de oproep

Toerisme voor allen verblijven - subsidieoproep 2021 (cf. document op de site van Toerisme Vlaanderen, supra).

Betreffende het TVA

28.05.2004 BVR betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van “Toerisme voor Allen” (B.S., 19.08.2004).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 196509

18.07.2003 Decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van " Toerisme voor Allen " (B.S., 19.09.2003).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 188031

Betreffende het IVA Toerisme Vlaanderen

19.03.2004 Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid " Toerisme Vlaanderen " (B.S., 29.04.2004).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 194184
Datum van de laatste update
02-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links