Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Cultureel erfgoed
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Onroerend erfgoed, Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan verenigingen die actief zijn in het domein van het cultureel erfgoed.

Met cultureel erfgoed wordt bedoeld : elke getuigenis van het verleden dat bewaard is gebleven, het weze bouwkundig of archeologisch erfgoed, cultuurlandschappen, roerend of immaterieel erfgoed.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemer

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet een vereniging :
- actief zijn in het domein van het cultureel erfgoed
- zijn zetel en/of correspondentieadres in het BHG hebben
- een continue werking ontwikkelen in het BHG
- als Nederlandstalig kunnen beschouwd worden

Criteria

Bij eventuele subsidiëring worden volgende criteria ter beoordeling gehanteerd :
- de uitstraling van de vereniging
- het wetenschappelijk niveau van de vereniging
- de deskundigheid van de deelnemers aan de activiteit
- het behandelde onderwerp

Subsidies

Verenigingen die actief zijn op het vlak van erfgoedbewaring, erfgoedbeheer, publiekswerking en manifestaties die een initiatief rond het Brusselse erfgoed ontwikkelen, kunnen subsidies aanvragen voor de structurele werking en voor projecten.
Bedrag en betaling
Bedrag

De subsidiebedragen worden bepaald op basis van het advies van de Werkgroep Erfgoed, het gevraagde subsidiebedrag, de ter beschikking staande begrotingskredieten, …

Betaling

De subsidies worden overgeschreven op de post- of bankrekening van de vereniging.
Procedure
Werkingssubsidie

Het aanvraagformulier voor werkingsmiddelen moet bij de administratie van de VGC ingediend worden, uiterlijk op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar.

Projectsubsidie

Het aanvraagformulier moet bij de administratie van de VGC ingediend worden :
- voor 1 april indien het project doorgaat in de tweede helft van hetzelfde jaar
- voor 1 oktober indien het project doorgaat in eerste helft van het daaropvolgende jaar
Praktische inlichtingen
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Cultuurbeleid
Emile Jacqmainlaan, 135
1000 Brussel

Tel 02 563 05 82  -  erfgoedbrussel@vgc.be

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van de VGC.
Wettelijke en reglementaire bronnen
30.04.1997 CB nr. 97/115 houdende uitvoering van verordening 97/001 houdende subsidiëring van verenigingen en manifestaties in het domein van het cultureel erfgoed (B.S., 25.09.1997).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr.119967

30.04.1997 Verordening nr. 97/001 houdende subsidiëring van verenigingen en manifestaties in het domein van het cultureel erfgoed (B.S., 03.07.1997).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 115864
Commentaar
Overzicht van de VGC-subsidies inzake ‘Cultureel erfgoed’ (dd. 18/06/2019) :

Verenigingen
Subsidies
Cultureel erfgoed
Heemkundige verenigingen
Dialectologie
Familiekunde
Folkloristische verenigingen en feesten
Datum van de laatste update
15-04-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links